Jouw zoekopdracht * heeft 387 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Borgerhout

Filters

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

21 October 1916 Nr 43 39e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Kaiholîek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IIV8CHRIJV1IVG8PRIJ8 Voor een jaar ..... fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanderi » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

6 October 1917 Np 40 40* Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezînd weekbiad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IWRCHRMVlIVeaPRIJH Voor «en jaar / fr. 5.— Yoor 6 raaandea » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland ' » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andare landen » 7.00 Dit blad ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

8 September 1917 Nr 36 40e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankeliik Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belanqen IIV8CHRIJVIIV6RPRIJ8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

2 Januari 1915 Nr 1 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Kathoiiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IN8CHRIJVING8PRM8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1-50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt den ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

25 April 1914 Nr 17 37e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Âlgemeene Belangen IXHCHHIJVIXGSPIIIJH Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

22 September 1917 Nr 38 40e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankeiijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IN8CHRIJVINGHPRIJ8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 raaanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland , . . . . » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 im Dlaa ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

BORGERHOUT, 13 JULI 1918 ÎO Centiemen Nr 28, 41e Jaar HETVLAAMSCHHEELAL Allés in te zenden vôôu Donderdag middag — Inschrijvingsprijs : 5 Frank — Weekblad voor Wlaamsche en Al^emeene Belangen IlIMMmil I il : Bureel en Drukkerij : Carnotplaatb 65 Aankondigingen : 20 Centiemen den regel HAMER EN AANBEELD Vele menschen geraken meer en meer ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

12 September 1914 Nr 37 37e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen ■■■ ■ m[ ■ - ■ . - . - ... - .h l\NCIIItIJVI\(<Ml>IIIJN Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. ...

Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

tfrijdag 15 Mei 1914 5 Qeniismen — 20 çeniieRign ner week 7de Jaargang Mr 244 ABONNEMENTEN Ftf J««* 10 fr. -r- Zes maanden : S ff« Drie maanden ; t fr. 50 20 csntiamcn per xoeeh aan huis bestcfô» Voor 't buitenland, met fyyvoeging der vèrzendi ngskosten. jLbonneinenten worden aangenomen in nze bureelen, Baron Joastenssiraat) 2 Antwerpen, ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

24 Februari 1917 Nr 8 40* Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IN8CHRUVINGSPRIJS Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland . - » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

11 September 1915 Nr 37 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezïnd weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IASCHIIIJVIXGHPUIJS Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . « 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad ...

Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

Woensdag G Piîsî ISI4 5 centiemen « 20 centiemen per week 7de Jaargang -- Bir 23S ABONNEMENTEN Per jaar : 10 fr. — Zes maanden : 5 Ûfc Drie maanden : 2 fr. 50 20 ccntSemen per iceek aan huis besteUf. Voor 't buitenland, met bijvoeging der verzendingskosten. Abonnementen worden aangenomen in onze Weelen, Baron Joostencstraatj 2 Antwerpen. en ...

Pagina's