Jouw zoekopdracht * heeft 194 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Haarlem

Filters

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

Abonnementspriis TIJDELIJK f 1.30 per kwartaal (per post f 1.37 of 10 cents per week, ————— N1EUWJAAR 1918-VREDESJ AAR ! Naar teekening van C. H. tiersenboom te Rotterdam. I NIEUWJAAR 1918. De titelpagina van dit nummer is door den teeke-naar gevvijd aan den door iedereen * gekoesterden wensch dat het jaar 1918 ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

M—■— .' )( Y Jr l. vvv—3~i—ttt—2-c 7VTT— XOt^~«<wC^C7,x o/i /ri,. x^'rvr~^i.\fAOrïrr^VYrA0\ r&;—^rrr—7-vlnrs., :rvs v-c riv v » <■■> m m » ii », 4«* * /.*-, m. jr. M i\ fi * ■■ * it ninniriit r^«t *r n fm-i «r *itnvv^iri- » a,^^. i\jt.. aa>.i «Ha > i./\j .*.j. * / ^ ji ^FEBRUARIToÏT" — ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE • HlTAAUF N-U-DRUKKERIJ DL5Pflfll^NLSTAD • • ■ MAôôaolaaM 4-9. HAARLELM • WEER EEN VLIEGMACHINE IN ZEELAND GELAND. Tusschen Schoondijke en Breskens is op 9 dezer een F.ngelsche vliegmachine, de tweedekker 2456, gedaald. Het vliegtuig werd bij de landing door de officieren in brand gestoken. Iwee der drie ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

' • UlTGAVE. N'V'DRUKK.ELieiJ ••• X>E-3PAQR.<SE.STftD ••• Ma55A(jlaaH f£). H AARLE.W • 1 DE RAMP TE ZIERIKZEE In den nacht van Zondag op Maandag 29 en 30 April is er over Zierikzee, het oude stille Zeeuwsche stadje met zijn prachtige poorten en machtigen kerktoren, zijn weidsche stadhuisspits en zijn Beursje, dat heel even ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MONSEIGNEUR PROF. MR. DR. W. H. NOLENS, wien H. M. de Koningin opdracht gegeven heeft tôt de samenstelling van een nieuw ministerie. 27 JULI 1918 52STE JAARGANG No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

- UlTGAVE. N-V-DRUKKELRtJ £>E.«SPARfcNE.5TflP - • • H assaulaaH *ffl. HAARLE.M •""! H.M. DE KONINGIN TE GORCUM. De vorige week heeft IJ.M. de Koningin, die voortdurend in de weer is om zich van den toestand des legers op de hoogte te stellen, ook een bezoek gebracht aan de vesting Gorcum, een zéér gewichtig punt van de Nieuwe ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

" I , . ^ 1 • UlTGAVE. N'V'Drukklrk) ••• J>E.«SPARia.<SE.5TAD-"rtA55AULAArt *f£). HflflRLLM- EERSTE GELDERSCHE KATHOLIEKENDAG In verband met de tegenwoordige tijdsomstandigheden, zoo binnens-als buitenslands, die ook onder ons volk hier en daar weifeling biengen en waarin het moeilijk schijnt nog een weg te vinden, ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

1 • UITGAVE. N-\/-DRUKKE.RIJ .DE.3PARR.<SE.5TAD flA55AULAArt 9. H AARLE.M •Jj DE VERREZEN CHRISTUS, MET DJi VIER EVANGEL1STEN. Naar de schilderii van Fra Bartolomeo in de Pitti-verzameling te Florence. 30 MAART 1918 52STE JAARGANG No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

H. M. DE KONINGIN EN PRINS HENDRIK OP DE JAARBEURS: links de verwelkoming van het Koninklijk Echtpaar* door den voorzitter van den Raad van Beheer, wethouder rar. dr. van Zijst, en den burgemeester van Utrecht. Rechts bezichtiging van een der stands door H. M. de Koningin. ' EEN VfOÔI BKW AÀRD C KBLKVF.N RUINTE Ul-T H F.T J A A R 77? >e ruine ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

IN DE GOLVEN ROMAN IN TWEE DEELEN D<Ar mies van amstel (Vervolg.) AN had je vergeten dat Rosine acht jaren ouder is, niétwaar IgT kind," klonk het zacht verwijtend. ™ far])*? Zwijgend knikte ze met het hoofd. Ja, ze zag het nu wel &| in, dat ze niet mooi had gehandeld. Veel beter was het geweest, als ze zwijgend toegeluisterd had ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

1 ■ UlTGAVE. N'V'PRUKKLRIJ .PE-«SPARia.rtL5TflD"-<HASSA(lLAArt f9. HAARLEJ^- 1 DE EERSTE NEDERLANDSCHE JAARBEURS op Zaterdag 24 Februari plechtig en onder zeer groote belang-stelling geopend door minister Posthuma in tegenwoordig-heid van vele autoriteiten. ONZE EEKSTE l'OTO'S VAN DE JAARBEURS, dat sehitterend gewrocbt van Hollandsche ...

Pagina's