Jouw zoekopdracht * heeft 1916 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • De Belgische standaard

Filters

Reeks of titel

De Belgische standaard

l8te Jaar. N° 25 Vijf centiemen het nummer Zondag 14 en Maandag 15 Maart 1915. De Belgische Standaard / Door Taai en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELGISCHE STANDARD » verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In Beigid : ro®r de soldaten r.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland ...

De Belgische standaard

...

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 26 Vijf centiemen het nummer Woensdag 17 en Donderdag 18 Maart 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land mcmsiMmmmsÊaamxmammmtttasxmsoÊiKKr. sssnjB&xeum •?. tSKUKmaamsassnHRfmflHmaaMnauiKMMKBMHHM^ « GE BEL8ISCHE STAHDAARD » varsohijnt 3 maal ta week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij ...

De Belgische standaard

lste Jaar - N° 27 Vyf centiemen het nummer Vrijdag 19 en Zaterdag 20 Maart 1915, De Belgische Standaard Door Taai en Volk Voor God en Haard en Lan « SE 8EL81SCHE STAHQAfiRO » versctiijnt 3 maal te week. Abosnesueaisprijs voor 10 welcen bij vooruitbetaling : In België : vosr de seldaten^i.50 fr. — voor de niet-soldaten a.00 £r. Voor 't ...

De Belgische standaard

Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE 8EL61SCHE STANDAARO » verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In Belgiô : ve®r de soldaten'*1.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : 3.75 fr. UMHfcJiMi—MM——IMilMyMMt. — M— l—Wailllil l >H M1 HilM PHiW il lill^il ...

De Belgische standaard

KJ^ijne Excel lentie HeerPoullet Belgische Minister Le Havre lste Jaar. N° 28 Vjjf centiemen het nummer Zondag 21 en Maandag 22 R/laart 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en ffaard en Land « BE BELGISCHE STANDAARD» verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In Belgiô : r©@r de soldaten ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELGISCHE STANDAARO » verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : re®r de soldaten 1.50 fr. — yoor de niet-soldaten 2.os fr. Voor 't buitenland : 2.75 fr. Bestuurder : ILDEFONS PEETERS, 0. M. C. VASTE OPSTELLERS : M. E. ...

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 29 Vijf centiemen het nummer Woensdag 24 en Donderdag 25 PJIaart 1915- De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « OE BÊLQîSCHE STANDAABD » verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : vosr de soldaten 1.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't ...

De Belgische standaard

l8t0 Jaar. — N° 29 Vijf centiemen het nummer Woensdag 24 en Donrierdag 25 ftlaart 1915- De Belgische Standaard Door Taai en Voiir ■•«MMinaaEfcB BvmmacM mt'iU'aaKBin— Fbor God en Saard en Land « DE BELGiSCHE STAMDfiARO » versehijnt 3 maa! te week. Abannemenlsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : voor de soldaten x.50 ...

De Belgische standaard

■wr*v7,-y^T'>^ jjijii.ju'j-'iiiMiiiuwi'i'Biiwinif i wiiiw 111 iM«Mir imYnriWMT——h—t—mwmnMnrrTMT^fr"!— ——»^ ^ —riniinw—himwm—■— l8te Jaar. — N° 30 Vijf centiemen het nummer Vrijdag 26 en Zaterdag 27 Maart 1915. «a.w.11 iinii.wn;. ...

De Belgische standaard

l8te Jaar. — N° 31 i-jim HJ.IH.IIIIHH—i mii >ii!■ m—ir«n rnr— — Vijf centiemen het nummer Zondag 28 en Maandag 29 Maart 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Lanc « DE BELGISCHE STANDAARD» vei'schijnl^ 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : voor de soldaten ...

De Belgische standaard

l8te Jaar. — N° 31 Vijf centiemen het nummer Zondag 28 en fêlaandag 29 fVlaart 1915. De Belgische Standaard Door Taa 1 en Volk Voor God en Haard en Land « DE BEL8ISCHE STANDARD* verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : voor de soldaten x.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't ...

Pagina's