Jouw zoekopdracht * heeft 51426 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  î« .IAAR<iAVn Riilaffe aan « Averbode's Weekblad » 14 Juni NUMMER 24 PRAATJES VAN HEEROOM. Vliegkunstenaars. — « y t ijk ! daar is-ie !... Maar wat een Ja leven maakt dat ding toch !... » JL 3L. Jan en Grietje komen juist van school. Daar was alrneteens iets komen aanronken ginder verre, dan almaar luider, en : « Hoerra ! een ...

  De Vlaamsche wachter

  DE Vlaamsche Wachter Maandschrift gewijd aan Letteren, Kunst en Vlaamsche Beweging bestuurd door Albrecht Claeys en IZZZI^ZIII== Hendrik Heyman. Inhoud : De Vlaamsche taalstrijd in Fransch-Vlaan-deren, door 'Jan Sebrechts. — Vlaggefeest (1871), door Bert Van Mettenyen. — Aan 't Liefken, door Ogtaaf Steghers. — Twee Populieren, door Bert ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3e JAARGANG Bijlasre aan « Averbode's Weekblad » 7 Junî NUMMER 23 7 5y T-IFT (( Â aitsa A Vœrdekatboliekè^ vlaaiDsèeJeugd PRAATJES VAN HEEROOM. De boekweit op de hei. Wilt ge weten, hoe de boekweit op de heide gekomea is, zoo luister dan naar volgende vertelling : Sint Pieter trok eens als marskramer door 7t land. Zôô, meende hij, kon hij ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3e JAARGÂNd Bïjîâge aan « Averbode's WeekMad » i Fefor uaii NUMMER 5 S'HERMAN-JOZEFSBLAADJE Voor dekatboliefe^^^^P^laaiDsèejeugd PRAATJES VAN HEEROOM. Lichtmis. — « Heeroom i wat 'n tegen val - ■ I lertje !... » Vy — « Ei, wat is er nu weer?... » — « Ja, ziet u, we dachten vandaag alleszins het vervolg van dat sprookje over de ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  PRAATJES VAN HEEROOM. Gesnapt. Ik heb dezer dagen iets heel merkwaar-digs gelezen, beste kind, en ik heb daarbij iets heel bijzonders gedacht.... Ziehier dan eerst wat ik gelezen heb : ln Amerika bestaat er ergens een maat-schappij voor spoorwegen, die, zooals aile dergelijke maatschappijen, veel bedienden en beambten telt. Nu is het voor een ...

  De Vlaamsche wachter

  DE vlaamsche Wachter Maandschrift gewijd aan - ■v'1 , ''m7 ■' - v ' / -\\ u,•''' } -/ ,-v-- y*. 5(.v-v \ tv, -, v, " s- / v Letteren, Kunst en Vlaamsche Beweging bestuurd door Albrecht Claeys en ' Hendrik Heyman. Inhoud : De Vlaamsche Beweging en onze Zuid-Nederlandsche letteren rond 1830, door Lodewijk Herbert. — Medoksken. — Zomer, ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3e IA A Pfs A Mf Bîjlage aan « Averfrode's Weekblad » 12 April NUMMER 15 HET SHERMAN-JOZEFSBLAADJE PRAATJES VAN HEEROOM. DE PAASCHKAARS. De paaschklokken luiden.... Kom, we gaan naar de hoogmis. Het orgel speelt zoo feestelijk, het Alleluja klinkt zoo blijde op, het altaar is zoo mooi versierd, en daar, op het priester-koor, daar brandt de ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3e JAARGANG Bijiage aan « Averbode's Weekblad» 10 Mei NUMMER 19 HET SHERMAN-JOZEFSBLAADJE Vœrdekalboliellè iu^,....,....,....., vlaamsèejeugd PRAATJES VAN HEEROOM. « Konin^innetje )). — III. Na den dood van moeder, trok « Konin-ginnetje »'s vader weg uit Alençon en ging te Lisieux een klein, verruk-kelijk landhuis met een wonderschoonen ...

  De Vlaamsche wachter

  DE Vlaamsche Wachter Maandschrift gewijd aan ZUZZZZUZZIi: Letteren, Kunst en Vlaamsche Beweging bestuurd door Albrecht Claeys en — Hendrik Heyman. Inhoud : De Vlaamsche taalstrijd in Fransch-Vlaan-deren, door Jan Sebrechts. — Ook eene Heldin, door Bert van Mettenijen. — De Vlaamsche bewe-gingen onze Zuid-Nederlandsche letteren rond 1830, ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3e JÂARGANG Cijïage aan «AverboJe's Wcekblad » 8 Februars NUMMER 6 Vœrdekalboliekè vlaaiDSfflejeugd PRAATJES VAN HEEROOM. Nieuwsgierigheid. Iï. El, waar was ik weer met het sprookje van die bedelares, die heelemaal niet tevreden was over O. L. Heer?... Ha, juist zoo !... De vrouw had dus aangenomen, om den zak in de zee te werpen, zonder ...

  De Vlaamsche wachter

  DE Vlaamsche Wachter Maandschrift gewijd aan ZZUZZZZUZIZ Letteren, Kunst en Vlaamsche Beweging bestuurd door Albrecht Claeys en Hendrik fleyman. w Inhoud : De Vlaamsche Beweging en onze Zuid-Nederlandsche ietteren rond 1830. door Lodewijk Herbert. — De Bêeklok, door Floris Audenaert. — Ter Kermis, door J. Storme. — Te Lande, door Octaaf De ...

  De Vlaamsche wachter

  MEDEWERKERS : H. Floris AUDENAERT. „ Paul BAGK. „ Herman BROECKAERT. A. V. BULTINCK, E. H. Pastoor GLAEYS, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Académie. H. Albrecht CLAEYS. René DE CLERCQ. Frans DE HOVRE. Adv. DE VISSCHER. Octaaf DE WAELE. „ Lodewijk DOSFEL. Hendrik HEYMAN. „ Lodewijk HERBERT. E. H. HERMANS. H. Emiel HULLEBROECK. ■ ...

  Pagina's