Jouw zoekopdracht * heeft 51428 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3e JAARGANG Bijîage aati «Averbode's Weekblad » 4 Januari NUMMER: HET SHERMAN-JOZEFSBLAADJE Onze Nieuwjaarwensch. Beste kinderen ! Er wordt dezer dagen weer volop « ge-nieuwjaard ». Aan het wenschen en groeten komt schier geen einde. Het wordt op den duur een litanietje, dat men kant en klaar op de lippen heeft en zoo maar, zonder verder na ...

  De Vlaamsche wachter

  DE vlaamsche Wachter Maandschrift gewijd aan - ■v'1 , ''m7 ■' - v ' / -\\ u,•''' } -/ ,-v-- y*. 5(.v-v \ tv, -, v, " s- / v Letteren, Kunst en Vlaamsche Beweging bestuurd door Albrecht Claeys en ' Hendrik Heyman. Inhoud : De Vlaamsche Beweging en onze Zuid-Nederlandsche letteren rond 1830, door Lodewijk Herbert. — Medoksken. — Zomer, ...

  De Vlaamsche wachter

  MEDEWERKERS : H. Floris AUDENAERT. „ Paul BAGK. „ Herman BROECKAERT. A. V. BULTINCK, E. H. Pastoor GLAEYS, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Académie. H. Albrecht CLAEYS. René DE CLERCQ. Frans DE HOVRE. Adv. DE VISSCHER. Octaaf DE WAELE. „ Lodewijk DOSFEL. Hendrik HEYMAN. „ Lodewijk HERBERT. E. H. HERMANS. H. Emiel HULLEBROECK. ■ ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3e JAARGANO Bijîasre aan «Averbocle's Weekblad » 16 Augustus NUMMER 33 HET StHERMAN-JOZEFSBLAADJE \ferdekatboliek¥^ A/laaiosèeJeugd PRAATJES VAN HEEROOM M. JL^ L U JL M A IL? 4^ T A A& 1 il M. JSL^f JIL V X » J4. 1 Brandgevaar. ~1£ 7 eeral vertelt het nieuwsblad van \f\/ daag van een ontzettenden brand W w en weeral lees ik : « ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3e IA A Pfs A Mf Bîjlage aan « Averfrode's Weekblad » 12 April NUMMER 15 HET SHERMAN-JOZEFSBLAADJE PRAATJES VAN HEEROOM. DE PAASCHKAARS. De paaschklokken luiden.... Kom, we gaan naar de hoogmis. Het orgel speelt zoo feestelijk, het Alleluja klinkt zoo blijde op, het altaar is zoo mooi versierd, en daar, op het priester-koor, daar brandt de ...

  De Vlaamsche wachter

  DE Vlaamsche Wachfe Maandschrift gewijd aan :— v v i * i -1' '' !V- !f* W ' ' - ' " vr- "v •• i* ■ 7 ÏA 't $ pv? pk . .' "V- f Letteren, Kunst en Vlaamsche Beweging bestuurd door Albrecht Claeys en » .. ,. , ,,,, —-—: Hendrik Heyman. 11 W MM Inhoud : Dr August Snieders, door A. V. B. — Her-boven, door Hendrik Heyman. ...

  De Vlaamsche wachter

  DE Vlaamsche Wachter Maandschrift gewijd aan Letteren, Kunst en Vlaamsche Beweging bestuurd door Albrecht Claeys en IZZZI^ZIII== Hendrik Heyman. Inhoud : De Vlaamsche taalstrijd in Fransch-Vlaan-deren, door 'Jan Sebrechts. — Vlaggefeest (1871), door Bert Van Mettenyen. — Aan 't Liefken, door Ogtaaf Steghers. — Twee Populieren, door Bert ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3e JAARGANG Bijlasre aan « Averbode's Weekblad » 7 Junî NUMMER 23 7 5y T-IFT (( Â aitsa A Vœrdekatboliekè^ vlaaiDsèeJeugd PRAATJES VAN HEEROOM. De boekweit op de hei. Wilt ge weten, hoe de boekweit op de heide gekomea is, zoo luister dan naar volgende vertelling : Sint Pieter trok eens als marskramer door 7t land. Zôô, meende hij, kon hij ...

  De Vlaamsche wachter

  DE Vlaamsche Wachter Maandschrift gewijd aan ZZZZZZZZZZZZI Letteren, Kunst en Vlaamsche Beweging bestuurd door Albrecht Claeys en Hendrik lieyman. Inhoud : Nut der zuivere uitspraak, door Albrecht Claeys. — Uitgejouwd! door Hendrik Heyman. — Prijs van Rome, door Paul Back. — Op de kerke ! door J. Storme. — Allerzielen, door Dr H. Claeys, ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3e M'AROAN<7 Bijlage aan « Averbode's Week-blad » 3 Mei NUMMER 18 ^HETV ? , r - * ^ VœrdekaLbolieœ^ PRAATJES VAN HEEROOM. «Koninginnetje)). — IL Hoe klein ze ook was, toch luisterde a Koninginnetje » met open mond reeds toe, als haar moedertje ver-telde van het lieve Jezuskind en van de H. Maagd Maria en van de lieve Engelen en ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3e JAARGANG Biffage aan « Averbode's Weekblad» 15 Maart NUMMER 11 HET SHERMAN-JOZEFSBLAADJE VœrdekaLboliek vlaaiDsèeJeugd PRAATJES VAN HEEROOM. God wil het ! Gij allen, lieve kinderen, hebt voorze-ker op school al van de kruistochten gehoord. Vele honderd jaar geleden hadden de ongeloovigen het heilig Land veroverd, waar onze lieve Zaligmaker ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3e JAAROANff BîUaçe aan «Averbode's Weekblad » 9 Augustus NUM/ViER 32 HET SHERMAN-JOZEFSBLAADJE Vœrdekatbolieke^ ^vlaamsèejeugd PRAATJES VAN HEEROOM. Moeder. Er was eens een bisschop, en die was op vormreis door zijn bisdom. In een klein dorpje nu vond hij de jeugd danig goed onderricht in den cate-chismus. Hij sprak er met de minzaamste ...

  Pagina's