Jouw zoekopdracht * heeft 51428 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3e JAARGANG Biffage aan « Averbode's Weekblad» 15 Maart NUMMER 11 HET SHERMAN-JOZEFSBLAADJE VœrdekaLboliek vlaaiDsèeJeugd PRAATJES VAN HEEROOM. God wil het ! Gij allen, lieve kinderen, hebt voorze-ker op school al van de kruistochten gehoord. Vele honderd jaar geleden hadden de ongeloovigen het heilig Land veroverd, waar onze lieve Zaligmaker ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3® JAARGANO Bijlage aan « Averbocîe's Weekblad » 5 Julî NUMiWER 27 Vœrdekatboiiekè vlaaîDsraeJeuod PRAATJES VAN HEEROOM. Van dank en ondank. .... r—w oodus, meester Vos (herinnert ge / u het nog van den voorlaatsten keer ?) kwam, volgens afspraak, om zijn belooning..., Maar toen de zonen van den boer zagen, hoe de vos onder hun ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3e J^ARGANG Bîjlage a an «Averbode's WeekMad» 17 Meî NUMMER 20 PRAATJES VAN HEEROOM. « Komnginnetje ». — IV. / O 1 _ i \ .j Eindelijk brak voor Treesje de tijc aan, waarop zij zich tôt liaar eerstc heilige Communie moclit voorbe-reiden. Zij was nu ongeveer tien jaar ge worden, en toentertijd hadaen de kinderer nog het geluk niet, zeer ...

  De Vlaamsche wachter

  DE Vlaamsche Wachfe Maandschrift gewijd aan :— v v i * i -1' '' !V- !f* W ' ' - ' " vr- "v •• i* ■ 7 ÏA 't $ pv? pk . .' "V- f Letteren, Kunst en Vlaamsche Beweging bestuurd door Albrecht Claeys en » .. ,. , ,,,, —-—: Hendrik Heyman. 11 W MM Inhoud : Dr August Snieders, door A. V. B. — Her-boven, door Hendrik Heyman. ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3-= JAARGANtl Bijlage aan « Averbode's Weekblad » 3! Meï NUMMER 22 HET StHERMAN-JOZEFSBLAADJE t - « Vœrdekatboliekè^ vlaaroscbejeugd PRAATJES VAN HEEROOM. Onze boeken. Van goede boeken heeft men reeds ge-zeid, dat zij onze beste vrienden zijn. Dat is volkomen waar, lief kind ! Nu verstaat ge dat misschien nog zoo goed niet, maar later, als ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  . 3e JAAROANG Biiîage aan «Averbode's Weekblad» 19 April NUMMER 16 PRAATJES VAN HEEROOM. Miserie op de wereld. Ïk neb eens m een oud vertelseiboek gelezen, hoe het komt, dat er zooveel ongeluk, ellende en miserie op de wereld is en op de wereld blijft.... Dat komt alzoo : Adam en Eva waren uit het Paradijs ver-dreven. Naast vele andere ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3e JAAROANff BîUaçe aan «Averbode's Weekblad » 9 Augustus NUM/ViER 32 HET SHERMAN-JOZEFSBLAADJE Vœrdekatbolieke^ ^vlaamsèejeugd PRAATJES VAN HEEROOM. Moeder. Er was eens een bisschop, en die was op vormreis door zijn bisdom. In een klein dorpje nu vond hij de jeugd danig goed onderricht in den cate-chismus. Hij sprak er met de minzaamste ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  je IA ADfïAWfi Rnlasre aan « Averbode's Weekblad « 19 Julî NUMMER *29 j HET SCHERMAN-JOZEFSBLAADJE VœrdekaLboliek^ PRAATJES VAN HEEROOM. Om braaf te zijn, Dezer dagen kreeg ik een heel lief briefj< thuis. Een klein nichtje, nog pas zeven jaa oud, schreef aan « pater Heeroom », da ze eenige dagen te voren het geluk hac gehad, haar eerste ...

  L'ami de l'ordre: journal politique, commercial et littéraire

  go' ahkee, Ht 258 mix sftmn f lo cïhtikes tîinsi et rarii, re it 15 ra ,4c ;si3 Tm*tf *«« tMMIM » O - Knacww, h rvoc o.» jUm.ftnancJèreg (avis l'tMemiil d« »oe.) 1.0» Nioralogle 1 l.M Faite dlvtr» » IW Ckraalqut locale t LU *&»fattoa* IuJKj,. ut L'AMI DE L'ORDRE » Abonnements pœtatm S 1 mois. . . S 1 8 moU. . . *.»• , ! Le» ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3e JAARGANG Bijlasre aan « Averbode's Weekblad » 7 Junî NUMMER 23 7 5y T-IFT (( Â aitsa A Vœrdekatboliekè^ vlaaiDsèeJeugd PRAATJES VAN HEEROOM. De boekweit op de hei. Wilt ge weten, hoe de boekweit op de heide gekomea is, zoo luister dan naar volgende vertelling : Sint Pieter trok eens als marskramer door 7t land. Zôô, meende hij, kon hij ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  « —— à——a V®rdekatbolieK^ ^îaaffisèejeugd Praatjes van Heeroom« Kènnismakiiig. ■.( y y eeroom » ? |™| Wie ma g dat nu weer zijn ? En JL A hoe komt die nu almeteens in het Bîaadje versukkeld ? ja, beste kinderen, dat is een heele historié .geweest, veel te lang om te vertellen. Van die historié is — natuurlijk ! — On-kel ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3e JAARGANG Bijlage aan « Averbocle's Weekblad» 26 Aprsl NUMMER 17 v®r de katbdiefe^^Ç^^/laamschejeugd HET StHERMAN-JOZEFSBLAADJE vlaaiDscbejeugd PRAATJES VAN HEEROOM. « Koninginnetje ». H et leven van het kleine meisje, waar-van ik jullie thans en in een paar volgende nummers wil -vertellen, was het leven van een heilig kind. Veei ...

  Pagina's