Jouw zoekopdracht * heeft 119 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • De werkman

Filters

Reeks of titel

De werkman

De Werkman 45° JAARQANG _ Nc 2337 26 Oct. 1917 fiaafdopsteller : Vclksvertegenw. DAENS Prijs : 4,'ctm. Drukktra-Uitgevers î FRANZ ÊAEWS & ZUSTi R. Vergadering van 't Hoofdbesiuur, ZONDAC 28 Oct., na d'Hoogmis, in de Raadzaal van 't Lo kaal. Liefdadigheid Dit woord klinkt zoo eenvoudig, machtig, schooi in @nze vlaa ^schs tasii. Dadig, ...

De werkman

De Werkman 46= JAARQANQ N° 2349 18 Jaa. 1918 Hoofdopsteller : Volksvgrtegenw.; DAENS. Prijs 4ctm. Dîakkers-Uitgevers ; Franz DAENS & ZUSTER De teederste Liefde Jésus cnriitws !§ v#l teesure Iieide gewsest veor ails mtnschan', v&n hsm is het woord: «Al wat gif am den minsten der mljnen zult doen, is aan mij gsdaan. » D@er élit woord ...

De werkman

De Werkman 46e JAARGANG N° 2359 29 Maart 1918 Hoofdopsteller : Volksvertegenw. DAENS. Prijs 5 ctm. Drukkers-Uitgevers : Franz DAENS & ZUSTER De Goede Week Och ja, de Goede, GOEDE WEEK. — Waarom, in onze Werkman d'herftaling van dien tiiel ? — Waarom d'herhaling van dien titel ? Omqat wi] bijna al vier jaren niels hebben dan kwade slechte ...

De werkman

De Werkman 46e JAARGANG N° 236.) 5 April 1918 Prijs 5 ctm. Drukkers-Uifgevers Franz DAENS & ZUSTER Pieter Daens Hooraman aer cnnsteqe voiKspartij, voiKsvsrtegen weorcHger en Raadsheer, Eerevoerzittçr van de vereeqigde Ziekerjfondsen, enz., stîclitçr varj het Weeklbad „ DE WEF^KMAfî " in jVIemoriam * Het schrikkslijkeonljgil is dan ...

De werkman

De Werkman 1 46e JAARGANG N° 2361 12 April 1918 Prijs 5 ctm. i i ■ ■■ i «wtrawwjL » mawi'fcj—*.*wbm» c—mm -awew -wôtwst Drukkers-Uitgevers Franz DAENS & ZUSTER, AALST M PETRUS DAENS ALS LETTERBEOEFENAAR Met het afsterven van M. Petrus Daens veidwijnt stellig een figuur in 't Viaamsch Land. Het is aan ons niet, 's mans leven, ...

De werkman

46e JAARGANG N° 2362 10 April 1918 De Werkman Prijs 5 ctm. Drukkerf Uitgevers Franz DAENS & ZUSTER, AALST Aalst -- Gameenteraadzitting /van Dijnsdag 9 April 1918 Voorzitter M. Van den Berghe, dd. Burgemeester. Afwezig : Schepen Bauwens en Riadsleden Dr D« Clercq en Ach. Eeman. Dood van M", ilaens Voor 't aanvangen der dagorde, brengt de ...

De werkman

46e JAARGANG N° 2362 19 April 1918 Prijs 5 ctm. Drukkers-Uitgevers Franz DAENS & ZUSTER, AALST -.-titMv.-o ii.»Matj'.aOB3a.-cK.-i>aii rr iwmi ri t, m < r<w»irw Aalst *■ Gimeentiraaifziitîfig * van Dijnsiag 9 April 1918 Voorzitter M. Van den Berghe, d j. Burgemeester. Afwezig : Schepen Baawens en Raadslôden CK De Clercq en Ach. ...

De werkman

Baréêl m Redaktie : Lange Zoutstr. 24, AALST ■b'hjwiim». ^ 46e JAARQANG N° 2364 3 , Mei 1918 ' Stichter : PIETER DAENS. Prijs 5 ctm. fcOB—liiipiuniliwinn «>■■■■ i h «iiiimmi r.-x-au x., n ^ ■»—j^j»w:Jg^-»^-;n»ai>gK: Men zezâe | alle Brief-wisselirigvôôr ZONDAG mkldag li IIIWIIIIWI1 n—— «Il ,:•< ...

De werkman

De Werkman 46e JAARGANG N° 2372 21 Juni 1918 Stichter : PIETER DAENS. Prijs 5 ctm. Bureel en Redaktie : Lange Znuistraat, 24, AALST. - — Menzende aile Briefwisseling vôôr Zondag middctg. EEN LEVEN Avondlucht van purper en violetblauw. Tende 5, achter don ker boomentroppels, 'n breedc streep laaiénd vuur. Rond-en-om àl groen, àl bioemen, ...

De werkman

De Werkman 46e JAARSAN N* 2878 9 Osaat 19 9mÈ* S c BwrM en Redaktie : LaKge- Z«utstffist, 24, AAfeST. Mm zende allé BriefwmMMïïg véér Eendtg mtddag Âalsî, — Gemeenteraadzitting van Vrijdag 2 Oegst Afwezig : M. de Bethune. De béer Burgemeester opent de Zitting en de Secretar fteft lezing van 't verslag der voorgaande zitting, well ...

De werkman

De Werkman 46e JAARgANG N9 2578 2 Oegst 1918 9n«mt : PM ®JSBM€. 5 etra. _ 46e JAAR6ANG N9 2378 2 Oegst 1418 Snss-nsR : PflVSK »AflW€. • M|* S ®tm. «r Reisktie : Lang» 2«MWm«t, 24, MLST. Men tende «Ule Brtefvm&iing vàér Eêmkç mkMag- Uit de y--n f*i«ter ?=!aeus Wat behertigen wij ? Ten eerste Jat elko werkende mai waar!i]k ...

Pagina's