Jouw zoekopdracht * heeft 151 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Averbode

Filters

La semaine d'Averbode

Averbode, 26 Avril 1914. Abonnements à la Semaine. Dans le n° du 24 mai, nous commencerons un nouveau feuilleton,Cœurs vaillants avec magnifiques illustrations. Nous accorderons, à partir de cette date, des abonnements jusque fin 1914 au prix de fr. i,5o. Qu'on se le dise ! Profitez de l'occasion. ï"| r la bonne m'introduisait |p dans ce ...

Averbode's weekblad

Droevige voorbeelden '*rrr^rr*y, menigmaal wezen we op den geweldigen invloed der pers, die, naar het woord van den jood Crémieux, mX§)v) heden ten dage « ailes » is, — oneindig méér dan Kiy geld en vernuft. | Iedereen i m mers ondergaat op den duur den in-^ j vloed van zijn blad, van zijn lezing. Niet alleen de gewone man des volks ; maar ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

3e J^ARGANG Bîjlage a an «Averbode's WeekMad» 17 Meî NUMMER 20 PRAATJES VAN HEEROOM. « Komnginnetje ». — IV. / O 1 _ i \ .j Eindelijk brak voor Treesje de tijc aan, waarop zij zich tôt liaar eerstc heilige Communie moclit voorbe-reiden. Zij was nu ongeveer tien jaar ge worden, en toentertijd hadaen de kinderer nog het geluk niet, zeer ...

Averbode's weekblad

i 16 Augustus 1914 ) I l I TRANEN. II. f AiiwF.r.Tjk-s ter wereld, schreit het lcind, en in de eer- ste jaren is dit vrijwel het eenige middel, waardoor Wir het zich kan doen verstaan. O, wat de moeder goed ^ traantJes van ^aar heveling verstaat ! Hoe gemakkelijk vloeien ze nog, de tranen, ook j ViJ^Pfë al kan het kind spreken ! « Ze zijn nog ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

3e JAAROANff BîUaçe aan «Averbode's Weekblad » 9 Augustus NUM/ViER 32 HET SHERMAN-JOZEFSBLAADJE Vœrdekatbolieke^ ^vlaamsèejeugd PRAATJES VAN HEEROOM. Moeder. Er was eens een bisschop, en die was op vormreis door zijn bisdom. In een klein dorpje nu vond hij de jeugd danig goed onderricht in den cate-chismus. Hij sprak er met de minzaamste ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

PRAATJES VAN HEEROOM. Lichtmis. — « v Heeroom ! wat 'n tegenval- I 1 lertje !... » ^—' — « Ei, wat is er nu weer?... » — « Ja, ziet u,' we dachten vandaag alleszins het vervolg van dat sprookje over de bedelares te krijgen, en nu staat daar als titel, Lichtmis ! Dat valt tegen ! n — « Ja, beste vriendjes, dat valt mij ook tegen. Ik ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

PRAATJES VAN HEEROOM. DE PAASCHKAARS. De paaschklokken luiden Kom, we gaan naar de hoogmis. Het orgel speelt zoo feestelijk, het Alleluja klinkt zoo blijde op, het altaar is zoo mooi versierd, en daar, op het priester-koor, daar brandt de slanke paaschkaars. Wat of die ons wel vertelt? Gister morgen nog stond zij hier hoog en koud en zonder ...

Averbode's weekblad

ZONDAGSVIERING * en behoeft geen droogstoppel en geen kwezel te zijn, om te \inden, dat het tegenwoordig met de Zondagsrust en de Zondagsheiliging niet geheel is zooals het behoort. ! Wie het zoo zegt, drukt zich stellig zeer gema-tigd uit. Indien men zei, dat het met de schending der Zondagsrust en de ontwijding van den Zon-; d.ig de spuigaten ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

3e JAAROANO Bijlaçe aan « Averbode's Weekbîad» 21 Juni NUMMER 25 Vœrdekatbolîeke vlaaiDsèeleugd PRAATJES VAN HEEROOM. Is ondank 's werelds loon? Er was eens een boer, die op zijn akker werkte, en terwijl hij aan 't akkeren was, lag hem almeteens een groote steen in den weg. Hij raapte hem op, en daar kwam een slang te voorschijn gekro-pen, ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

3e JAARGANG Bijlage aan «Averbode's Weekblad» 2 Augustus NUMMBR 31 rIET Vœr de kotbolick^ PRAATJES VAN HEEROOM. Bîdden vôôr het eten. Waar ik het onlangs gelezen heb, herinner ik me niet zoo juist meer. Maar toen ik het las, heeft het me diep getroffen, en daarom wil ik u naver-tellen wat eeri eerbiedwaardige grijsaard van zoowat 80 jaren ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

Vœrdekatholieke vLaamsèejeugd Praatjes van Heecoom Nieuwsgierigheid. — I. k T T Tas eigenlijk van plan geweest yy jullie vandaag eens een preekji te houden over de « kurieuzi neusjes », maar 't mag niet elke week eei preekje zijn, hé? En daarom vertelikjul lie liever eens een heel raar sprookje. Er was eens een schooister, en die prut telde ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

î« .IAAR<iAVn Riilaffe aan « Averbode's Weekblad » 14 Juni NUMMER 24 PRAATJES VAN HEEROOM. Vliegkunstenaars. — « y t ijk ! daar is-ie !... Maar wat een Ja leven maakt dat ding toch !... » JL 3L. Jan en Grietje komen juist van school. Daar was alrneteens iets komen aanronken ginder verre, dan almaar luider, en : « Hoerra ! een ...

Pagina's