Jouw zoekopdracht * heeft 151 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Averbode

Filters

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

3e M'AROAN<7 Bijlage aan « Averbode's Week-blad » 3 Mei NUMMER 18 ^HETV ? , r - * ^ VœrdekaLbolieœ^ PRAATJES VAN HEEROOM. «Koninginnetje)). — IL Hoe klein ze ook was, toch luisterde a Koninginnetje » met open mond reeds toe, als haar moedertje ver-telde van het lieve Jezuskind en van de H. Maagd Maria en van de lieve Engelen en ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

PRAATJES VAN HEERQOM. Bidden vôôr het eten. Waar ik het onlangs gelezen heb, herinner ik me niet zoo juist meer. Maar toen ik het las, heeft het me diep getroffen, en daarom wil ik u naver-tellen wat een eerbiedwaardige grijsaard van zoowat 80 jaren uit zijn eigen jeugd vertelde : Ik was — aldus ongeveer de oude man — nog pas een knaap van ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

I dat hij, de zoon van een Aztekenhoofdman, aan de luimen van twee knapen moest gehoorzamen, die jonger waren dan hij. Als pater Diego hem vriendelijk had toege-sproken, dan voelde hij zich weliswaar weer opgewekt en vormde de beste voorne-mens5 maar steeds opnieuw maakte de zwaarmoedigheid zich van hem meester, en zijn zuster zoowel als de pater ...

La semaine d'Averbode

Averbode, 14 Juin 1914. Notre Réunion-Congrès du 26 mai ATos chers Zélateurs et Zélatrices, us que jamais il est de notre devoir d'élever nos regards vers le Ciel pour remercier le bon Dieu des grâces et de la visible protection, qu'il a accordées à nous et k. notre œuvre durant cette année. Le rapport, que j'ai à ...

Averbode's weekblad

ZONDAGSVIERING * en behoeft geen droogstoppel en geen kwezel te zijn, om te \inden, dat het tegenwoordig met de Zondagsrust en de Zondagsheiliging niet geheel is zooals het behoort. ! Wie het zoo zegt, drukt zich stellig zeer gema-tigd uit. Indien men zei, dat het met de schending der Zondagsrust en de ontwijding van den Zon-; d.ig de spuigaten ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

Vœr dekalbolieke^^^^^vIaaiDsàejeugd PRAATJES VAN Ï1EEROOM. Een slakkenhuisje. * l wandelend door veld en bosch, zult /\ ge al wel meer dan ééns de ledige L X. schelp van een huisjesslak of wijn-gaardslak gevonden hebben. En dan hebt gij ze misschien met den voet te pletter getrapt of verachtelijk voortgeschopt. Wat heeft men immers ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

PRAATJES VAN HEEROOM. Gesnapt. Ik heb dezer dagen iets heel merkwaar-digs gelezen, beste kind, en ik heb daarbij iets heel bijzonders gedacht.... Ziehier dan eerst wat ik gelezen heb : ln Amerika bestaat er ergens een maat-schappij voor spoorwegen, die, zooals aile dergelijke maatschappijen, veel bedienden en beambten telt. Nu is het voor een ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

3e JÀARGANG r - i i ■ il i - -- - BîjSage aan « Âverbode's Weekbîad » 5 April NUJVÎMER 14 HET SHERMAN-JOZEFSBLAADJE VGordekatbolieî^ vkaiDsèejeugd PRAATJES VAN HEEROOM. BAAS KREKEL. De lente is in Jt land, en de krekel sjirpt alreeds. Hij zit voor zijn hui-zeken en speelt den lieven ganschen dag op zijn viool tôt laat in den avond, als ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

PRAATJES VAN HEEROOM. Hanske schrijft een brief. Zoowat 'n goede vier weken geleden, kreeg il£ van een veelbelovend neetje, dat « Hanske Springop » teekende, een briefje. In breede trekken luidde het aldus : « Lieve, beste Heeroom ! — Wal was ik toch blij, toen ik deze week in mijn blaadje las, dat we alweer een onkel hadden bijgekregen. Ik ...

La semaine d'Averbode

Averbode, 18 Janvier 1914. «Les Boules de Neige» de Jean-Pierre. '■l'ii, ■■n*|n''s vous rappelez, monsieur Ju-L kkM les-César, que lors de la der-2; nière soirée que vous avez pas- S : sée avec nous, nous vous avons S promis de faire de la propagande % pour le Messager, dont nous étions encore les seuls abonnés. — Je m en souviens ...

Averbode's weekblad

DE DUIVEN VAN DEN POORTIER. ■ j" .Tl117 kent het groot gevang van Leuven niet.... « van T/\ : £ Tj buiten » ? ! *4*- 1 Ik wensch u, beste lezer, het nooit « van bin-mS1 fl nen » te kennen ! tBii| B Ja, stel u dus, heel beleefd, den voorgevel voor ; met zijne twee stevige torens, als wachters uitgezet, van kanteelen en schietgaten, ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

Vœrdekatholieke vLaamsèejeugd Praatjes van Heecoom Nieuwsgierigheid. — I. k T T Tas eigenlijk van plan geweest yy jullie vandaag eens een preekji te houden over de « kurieuzi neusjes », maar 't mag niet elke week eei preekje zijn, hé? En daarom vertelikjul lie liever eens een heel raar sprookje. Er was eens een schooister, en die prut telde ...

Pagina's