Jouw zoekopdracht * heeft 8 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Denderbelle

Filters

Sportbrokjes: bijzondere uitgave als bijvoegsel aan de weekbladen...

Bijzondere uitgavc als bijvoegsel aan de weekbladen uitgegeven ter Stoomdrukkerij Robert BRACKE, Denderbelle Aangekondigde Koersen Parijs-Tours 306 km. wprdt op 19 April gereden. Niet minder dan 146 renners zijn ingeschreven. BrussekLuik 250 km. zal gereden worden op 19 April. Al de rijwielmarken hebben hunnen team ge-zonden. Er zijn maar 250 ...

Gazet van Gysegem: nieuws en aankondigingsblad voor het arrondissement...

GAZET VAN GYSEGEM. » » Weekblad voor aile Sporten, Nieuwsjes en Aankondigingen, verschijnende iederen Zondag. lnschrijvingsprijs voor de gemeente 2,50 fr. per jaar, voorop § betaalbaar ; voor de andere gemeenten het port daarboven. S Het recht annoncen en artikelen te weigeren is voorbehouden. I Aile toezendingen moeten onderteekend en vôôr ...

De gemilitariseerde werkman

^.^r.seerde WflHDEiy/rSC# ORSJWE l'I ORGJtjW .J4ENSUEL L'OUVRIER MILITRISE Aile mcdedeelingen onderteekenen en zenden vôôr den 5" van iederc inaand i Drukker-Uitgever - Imprimeur-Editeur Toutes les communications doivent être signées et envoyées à lldite.ur avant aan den Uitgever. — Ongeteekende artikelen gaan in de scheurmand. — ...

Sportbrokjes: bijzondere uitgave als bijvoegsel aan de weekbladen...

Zondag 26 April 1914. - Nr 2. SPORTBROKJES V Vf Bijzondere uitgave als bijvoegsel aan de weekbladen uitgegeven ter Stoomdrukkerij Robert BRACKE, Denderbelle Aangekondigde Koersen Wintham-bij-Puers. Koers voor beginnelin-gen. 40 km. Inschrijvingen tôt den dag der koers 26 April. De ronde van Belgie wordt dit jaar gereden van 26 April tôt 10 Mei. ...

De gemilitariseerde werkman

Ie Jaar 1 Année Nr2 1A centiemen het nummer centimes le numéro 15 1914 DE GEMILITARISEERDE WERKMAN T% C V# ^ A \)v }1AJ\HDEiyj(3CM OPGJ/iE ' OfiGMtf BkJt*1 ME/iSU EL y ^ Ouvrît Milité Aile mededeelingen onderteekenen en zenden vôôr den 5» van iedere maand aan den Uitgever. — Ongeteekende artikelen gaan in de scheurmand. — ...

De gemilitariseerde werkman

** Ouvrier MilitaR^ Aile mededeelingcn onderteekenen en zenden vôôr den 5" van iederé môand OriiLkii-Oitjîver - ini;rini3!ir-Edif£Er 1 Toutes les communications doivent être signées et envoyées à l'Editeur avant aan den Uitgevcr. — Ongcteckcnde artikelen gaan in de scheurriiand. — Abonne- ROBERT G R Â G E le 5 de chaque mois. ...

De Scheldevriend: nieuws- en aankondigingsblad voor het arrondissement...

1 v v I * Wcokblad voor aile L; c.ten, I:ieuv/sjcs en Aaikondigingen, versciiijnende iedereii Zonclag:. lnsch;ijvitvgsprijs voor de r "intente 2,50 if. per jaar, vc.>. )? g betaaibanr; voor de andeie gemeenten het porc c'jtibov. > Met reclit annoncen en arlikclen te v.v. ,'eron is voorbehouden. s Aile 'toezendingen moeten onderteekend en ...

De vrije burger: nieuws- en aankondigingsblad voor het arrondissement...

14 Juni 1914 5 centiemen per nummer Vierde Jaargang-. Nr 24 Krxar-t-tawinw.-'i-' ri DE VRIJE BURGER. Weekblad voor aile Sporten, Nieuwsjes en Aankondigiiigen, verschijnende iederen Zondag-, Inschrijvingsprijs voor de gemeente 2,50 fr. per jaar, voorop betaalbaar ; voor de andere gemeenten het port daarboven. Het recht annoncen en artikelen te ...