Jouw zoekopdracht * heeft 231 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Göttingen

Filters

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

Nr. 151. Weekbladje voor de vîaamschspre&ende krijgsgevangenen. Mien-Grabow, Gôttingen, Giistrow, Munster, Soltau, enz. 29 Juni 1918. COOREMANSCHE POLITlEK De vlamenhater de Brocqueville kreeg zijn ontslag, "vlaming" Cooreman kwam aan het bewind Maar tevergeefs vragen we ons af, of we van deze benoeming nu «ok een nieuwe koers ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

^r. 92. Weekbladje vooi' de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 17? Maart 1917 oi EEN SPROOKJE 0 Er leefde eens in een verre landeke een klein maar krachtig volk, met een glorierijk yerleden. En door dit land vloeide een schoone stroom, die vredig zijn waters uit het Oosten zond naar de zee, zoodat de akkers vruchtbaar waren en de bewoners in ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

FT IS GEEN NAAM WEERD ,WAAK GEEN TAAL LEEFT IS GEFN V° {gl 0 lANOEKEN'0 ZUT MA/SR KLLE.M : NIE1 ME£RD£ R. ZOU K l> CEE RE M j EN 'K ZI £ U ■ Z ULK EN 13 ER GEEN EN'K'ZIEU TOCH ZOO GtREN'. l(B ONZE TALL Nr. 89. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 24? Februari 1917 Een Wintermorgen. Hij was opgestaan met eenen langen ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 70. Weekbladje voor de vlaainschsprekende krijgsgevangenen. 30? September 1916 Van Bloesems tot Bloemen. ■—^ i — {Slot). De avondstilte maakt op een mystische ziel, op een tôt overweging nijgçnden geest, den zoet-sten indruk. Gezelle voelt de belioefte om dien avondstond " hem willekomme n in een paar versreken uit te ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL C71. A A l-m K H K N IS GKDIIT KM OU» fiKNOTOrg Nr. 138. Weekbladje voor de viaamschsprekende krijgsgevangenen. 23 Maart 1918. Vlaanderen en de Vrede Dat het verlangen naar vrede onder al de gevange-en groot is, zal wel voor niemand iets nieuws zijn. )ntmoeten twee landgenooten mekaar, dan draait hun esprek al spoedig op den oorlog en ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL r- Nr. 116. i >. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 15? September 1917 CÉZEMBRE Tôt in Havere dus heeft ons bescheiden krantje — uit Gottingen — den wéergalm doen teru^slaan van een noodkreet uitgegild in de loopgraven aan den IJzer... Kon het maar van hier uit den galm van ons eigen woord ook zoo wijdheen ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

Nr.122. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 10? November 1917 ANTWERPEN'S STRAF In ons kamp en in de kommando's heeft het nieuws van den bommenaanval op Àntwerpen een geweldige ontroering teweeggebracht. Dat er van vijandelijke soldaten niet één ge-dood werd, en krijgsdoeleinden niet bereikt wer-den... niet dâârom. Dat er ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

aVlAAMTTKKKN IS G HOOT FTiT OU» »KITUFiriBi Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. . Nr- 158- l Alten-Grabow, Gôttingen, Gustrow, Munster, Soltau, enz. 3 Augustus 1918. Van wondere dingen Er was eens een jonge dichter, die droomde en dichtte de gansche dagen door. Hij wandelde door de vrije natuur dorstig naar schoonheid en zong ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 38. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen I 17.? Nov. 1915 Over de Taaltoestanden in Vlaanderen. De onophoudende verfransching van onze ge-westen hebben erge gevolgen gehad. Talryke ouders uît verwaandheid, parvenugeest of misplaatste praalzucht hebben niet gewacht tôt dat het Belgisch onderwys hun kinderen zou ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

i m «&»re:aiil I HII1I i|il m<ISlg;:'I JUét&gàMgm^Tg VI.ÀANUKRKN IS gROOT-Kirim» fiKiTOI^sfi Nr. 136. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 9 Maart 1918. ONZE WESTHOEK Als de Ylaamsche nationalisten droomen van de ontluiking eener Nederlandsche volksbeschaving op Vlaamschen bodem en in het raam eener Ylaamsche ' ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 4y. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 2.? Febr. 1916 De juiste Middelmaat Overal en altyd was de juiste middelmaat moeilyk te vinden. Met recht werd er gezegd dat de uiteinden mekaar raken en dat het veel gemak-kelyker is aan de eene of andere zyde te staan dan het op een gelyke afstand van beide ziens- ware ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 76. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 25? November 1916 EEN NIEUW WERK VAN CHARLES DE COSTER. Er is zeker wel geen enkel iet of wat ontwik-kelde Vlaming, die het grootsche werk van den vlaamschen franschschrijvenden Charles de Coster k Tijl Uilenspiegel „ niet gelezen heeft. Dit werk, dat voor ons volksleven ...

Pagina's