Jouw zoekopdracht * heeft 14 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • De Marckenaar

Filters

Reeks of titel

De Marckenaar

...

De Marckenaar

...

De Marckenaar

...

De Marckenaar

Nr 8 1 April 1917 De Marckenaar Voor God en Vaderland. Beste Vrienden, Met een waar genoegen mag ik u melden dat ons dorp-bladje, dank zij de welwiilendheid van M. A. Doise, drukker te Westvleteren, van nu af geregeld zal kunnen verèchijnen den 1 en 15 van ieder maand. Nog bij uitzondering komt er nieuws uit de streek en wij lijden allen om het ...

De Marckenaar

Nr 9 15 April 1917 De Marckenaar Voor Qod en Vaderland. Opsteller: R. De Brabandere, hulpdokter, C. 65, III B°". Vergadering der Vrienden uit Marcke, op 8 April, te Crombeke. Voor het eerst sedert ons vertrek naar den oorlog, zijn de Marckenaars bijeen gekomen op eene vergadering. Het spijt me dat ik in nr 8 den dag niet had kunnen ...

De Marckenaar

Nr 10 1 Mei 1917 De Marckenaar Voor Qod en Vaderland. Opsteller: /?. De Brabandere, hulpdokter, C. 65, III B°". UIT BRIEVEN. . . . lk ben sedert den 17/3/17 uit inijne kompagnie verdwenen, om ziekte en bevind me voor den oogenblik in een hospitaal. Ik ben veel ver-beterd en op goeden voet om te genezen. Ais 't zoo voort mag gaan dan zai ik ...

De Marckenaar

Nr 11 Juni 1917 De Marckenaar Voor God en Vaderland. Opsteller: R. De Brabandere, hulpdokter, C. 65, III Bon. UIT BRIEVEN. Iîi eenen brief van eenen vriend lees ik dat er in de stad en omliggende veel armoede is; de koffie staat aan 18 fr. de kilo, de boter aan 14 fr., suiker ontbreekt, de steenkolen kosten gelijk alhier; verkensvleesch gaat 10 ...

De Marckenaar

Nr 13 JULI 1917. DE MARCKENAAR Voor God en Vaderland Opstellei : R. De Brabandere, hulpdokter, D 106 IIIB°n. — Dermaux Théophile en Delanno Jules zi;n a!!e twee in mijn peloton, maar de tweede die den 21 Junizijnen voet omgeslagen heeft verblijft in een hospitaal, 'k weet nog niet waar, — Met vreugde kom ik u het adres te laten geworden van ...

De Marckenaar

Nr 12 JULI 1917 DE MARCKENAAR Voor God en Vaderland Ipsfeller : R. De Brabandere, hulpdokter, C 65,111 Bon ... IK ben binnen geroepen geweest om mijnen dienst, als vroe-ger, in de werkhuizen van den belgischen spoorweg uit te oefenen. Hier in Oissel ben ik geheel goed, in burger gelijk vôor den oor-log, 'k iig goed gelogeerd en word wel betaald. ...

De Marckenaar

y N'-16 DOOR DE CENCUUR TOEGELATEN B i3l- — 10-2-18. JANUARI — FEBRUARI 1018. DE MARCKENAAR " Voor God en Vaderland „ Opsteller: R. De Brabandere, Hulpdokter, Z 133, I B°V BSSTE MAKKERS We staan weêrom voor het einde van eenen jaarkring met het sp'jtig gevoel dat onze beste verwachtingen in duigen zijn gevallen, maar tevens met de ...

De Marckenaar

j N1' 17 DOOR DE CENCUUR TOEGELATEN B 497 — 2-4-18. ( MAART — APRIL 1918. DE MARCKENAAR Voor God en Vaderland Opsteller: R. De Brabandere, Hulpdokter, Z i33, I Bon — De tekst bestemd voor de maand Maart (nr 17) is bij den druk-ker verloren geraakt en daar ik geen afschrift heb zoo zullen de inzenders mij wel wilien verontschuldigen nopens, ...

De Marckenaar

) door de censuur toegélaten n* 654 — 4-3-18. (o w 18 meimaand 1918. \ DE MARCKENAAR Voor God en Vaderland „ ) Opsteiler: R. De Brabandere, Hulpdokter, Z 133, I Bon(ç 't Is pijnlijk nogmaals slecht nieuws te moeten meêdeelen. Twee van onze vrienden : Hugo De Rijcke en Emiel Van Laere hebben hun leven voor de verlossing van 't Vaderland ten ...

Pagina's

  • 1
  • 2