Jouw zoekopdracht * heeft 28 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante nijverheden, tevens gewijd aan de bestrijding van de vervalschingen der levensmiddelen

Filters

Reeks of titel

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

1ste JAARGANG — N' 2. 0.10 Fr. HET NUMMER. ZATERDAG, 20 OCTOBER 1917. Drukkerij der De Beukelaer's Fabrieken, Biscuits & Chocolade, Naamlooze VennootscKap, Kievitslraat en Ploegstraat, Antwerpen. De Bakkerij in de Toekomst. Toen de redactie van ons nieuw vakblad mij den wensch mededeelde, ook van de hand der leerlingen van de Bakkerij-school ...

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

l«e JAARGANG — N' 3. 0.10 Fr. HET NUMMER. ZATERDAG. 3 NOVEMBER 1917. DE BAKKERIJSCHOOL Drukkerij der De Beukelaer's Fabrieken, Biscuits & Chocolade, Naamlooze Vennootschap, Kievitstraat en Ploegstraat, Antwerpen. BERICHT. De tweede jaargang van de Bakkerijschool, zal den 19 November, geopend worden. De nieuwe leerlingen, welke zich Iieten ...

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

I»te JAARGANG - Nr 4. 0.10 fr. het nummer. ZATERDAG, 17 NOYEmS&lT' DE BAKKERIJSCHOOL Drukkerij der De Beukelaer's Fabrieken, Biscuit3 & Chocolade, Naamlooze Vennootschap, Kievitstraat en Ploegstraat, Antwerpen. Is het Handkneden schadelijk onder Gezondheidsoogpunt ? (Vervolg) Is het handkneden onder oogpunt van gezondheid reeds schadelijk ...

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

l"e JAARGANG — N' 5. 0.10 FR. HET NUMMER. ZATERDAG, 1 DECEMBER 1917. DE BAKKERIJSCHOOL ooooo VAKBLAD «oooo TEN BEHOEVE VAN DE BAKKERIJ EN AANVERWANTE NIJVERHEDEN VERSCH1JNENDE OM DE VEERTIEN DAGEN, DEN ZATERDAG. Onder hoofdredactie van Ingenieur Aloïs VAN LOY. BEHEER & OPSTEL : 105-107, LANGE KIEVITSTRAAT, ANTWERPEN. ABONNEMENTSPRIJS : ...

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

l8te JAARGANG — Nr 6. U.IUhK. Hhl INUMMbK. ZATERDAG, 15 DECEMBER 1917. DE BAKKERIJSCHOOL \jM"*BEUKEUf *#JjjW ooooo VAKBLAD ooooo TEN BEHOEVE VAN DE BAKKERIJ EN AANVERWANTE NIJVERHEDEN VERSCHIJNENDE OM DE VEERTIEN DAGEN, DEN ZATERDAG. Onder hoofdredactie van Aloïs VAN LOY, Technisch Bestuurder der Vakschool. BEHEER & OPSTEL: 105-107, ...

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

1"e JAARGANG - Mr 7 0.10 FR. HET NUMMER. - ZATERDAG, 29 DECEMBER 1917. DE BAKKERIJSCHOOL BERICHT. — Het Bestuur van het Vak-blad zal in den loop dezer maand overgaan tôt het innen van de abonnementsbedragen. Ten einde aile nuttelooze onkosten te ver-mijden, worden de abonnenten vriendelijk verzocht het bedrag, hetzij 1,50 fr. onder vorm van ...

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

ls,e JAARGANG — N' 8. 0.10 FR. HET NUMMER. ZÀTERDAG, 12 JANUARI 1918. DE BAKKERIJSCHOOL BERICHT. — Klachten bereiken ons be-treffende het niet regelmatig ontvangen van het Vakblad. Abonnenten, welke over de on-regelmatigheid mochten te klagen hebben, waarmede het Vakblad hen bereikt, worden vriendelijk verzocht ons daar dadelijk van te ...

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

18,e JAARGANG — N< 10. 0.10 FR. HET NUMMER. ZATERDAG, 9 FEBRUARI 1918. DE BAKKERIJSCHOOL BERICHT. — KlacHten bereiken ons be-treffende het niet regelmatig ontvangen van het Vakblad. Abonnenten, welke over de on-regelmatigheid mochten te klagen hebben, waarmede het Vakblad hen bereikt, worden vriendelijk verzocht ons daar dadelijk van te ...

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

I3,e JAARGANG — N' 11 0.10 FR. HET NUMMER ZATERDACi. 23 FFRRIJARI 1QI DE BAKKERIJSCHOOL MHiiÉtfiÉIMggag BERICHT. — Klachten bereiken ons be-treffende het niet regelmatig ontvangen van het Vakblad. Abonnenten, welke over de on-regelmatigheid mochten te klagen hebben, waarmede het Vakblad hen bereikt, worden vriendelijk verzocht ons daar ...

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

1- JAARGANG — N< 12. 0.10 FR. HET NUMMER. ZATERDAG, 9 MAART 1918. DE BAKKERIJSCHOOL Het verouderen van het Brood. (Vervolg) Boutroux verdeelt het verschijnsel der veroude-ring in twee tijdperken : gedurende het eerste zal het brood afkoelen en gedurende het twee-de zal het voortgaan met oudbakken te worder zonder dat de temperatuur verandert. ...

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

l"e JAARGANG Nr 13. 0.10 FR. HET NUMMER. ZATERDAG, 23 MAART 1918. DE BAKKERIJSCHOOL De Motor in de Klein-Bakkerij. (Vervolg) Wil men onder de menigvuldige motorsoor-ten, welke de klein-bakkerij thans ten dienste staan, een redekundigen keus doen dan hoeft men rekening te houden met al de uitgaven welke door ieder dezer motorsoorten gevergd ...

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

I- JAARGAN( — Nr 14. 0.10 FR. HET NUMMEI ZATERDAG, 6 APRIL 1918. DE BAKKERIJSCHOOL ■ ■■■■■■» De Gas-Oven. De proefnemingen welke in de laatste jaren genomen werden ter aanwending van het licht-gas of stadsgas voor het verwarmen van de bakkersovens, Kebben thans reeds geleid tôt enkele praktische oplossingen welke niet van belang ...

Pagina's

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...