Jouw zoekopdracht * heeft 31 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

Filters

Reeks of titel

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

EERSTE BLAD. Zondag, 4 Januari 1914, Nr 1. Viif-en-Zestigste J TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE INSCHRIJVINGSPRIJS : VOORAF TE BETALEN Voor Hasselt . 2 fr. 00's jaars. Per post 2 fr. 50 's jaars. Voor het buitenland de verzendingskosten erboven. Men schrijft in op aile postbureelen en blj den Uitgever J. CEÏSENS, Demerstraat, Hasselt, ...

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

EEKSTE BLAD. Zondag, 11 Januari 19L , Np 2. Yiif-en-Zestigste Jaar. TELEFOOr HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEF00* HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : VOOIUF TE BETALKN Voor Hasselt 2 fr. 00 s jaar Per post . . . 2 fr. 50 s jaar Voorhet buitenland de verzendingskostenerbove. Men schrijft in op aile postbureelen en bij den Uitgever J. CEYSENS, Demerstraat, ...

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

ERESTE BLAD. Zondag, 18 Januari 1914, Nr 3. Vijf-en-Zestigste Jaar. telêfoon H8 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 INStHRIJVINaSPklJS V#éJUF TE SBTALEN Voor Hastelt . 2 fr. 00 's jaar s. Firp&t 2 fr. 50 's jaars. Vàwhet buitenland de verzendingskosten erboven. Men schrljft Ih op aile postbureêlen in bij d*n Uitgever J. CE/SENS, ...

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

telefoon HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. «0 IN8CHRIJVLN6SPRIJS TMtA» TE BETALEN Voor Hasselt 2 fr- 00 s jaars. Per post 2 fr. 50 's jaars. Vw het buitenland de veraendingskosten «rboren. M*n sobr{,fl in op *11* postbure*l*n M bij dtn Uitt«r»r J. CEYSENS, D*m»rstr*at, Hustlt. V«n«kUM>4* '■ Zndati. DEli PROVINCIE LIMBURG Nieuws- ...

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 INICHRUVINGSPRIJS : VOORAF TI BETALEN VoorHasielt - . 2 fr.oo's jaars. P« post 2 fr. 50 's jaars. Voor het buitenland de verzendingskosten erboven. Men schrijfl In op aile postbureelen tn b{j den Uitgever J. CEYSENS, Demerstraat, Hasselt. Ver»chijn«mle '• Zondagi. DER PROVINCIE ...

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

EERSTE BLAD. Zondag, 8 Februari 1914, Nr 6. Vijf-en-Zestigste Jaar. telefoon HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : VOORAF TE BETALKN Voor Hasselt « . 2 fr. 00 's jaars. Per post 2 fr. 50 's jaars. Voorhet buitenland île verzendingskosten erboven. Men schrijft in op aile postbureelen en bij den Uitgever J CE YSENS, ...

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

EEKSTE BLAD. ZnrtHai»'. 15 PVihrimrî^l 914. Nr 7. Vijf-en-Zestigste Jaar. TELEFO(W HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEF00N HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : VOORAF TE BETALEN Voor Hasselt . 2 fr. 00's jaars. Per post 2 fr. 50 's jaars. Voorhet buitenland de verzendingskostenerboven, Men schrijft in op aile postbureelen en bij den Uitgever J. CE/SENS, ...

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

EEKSTE BLAD. Zondag, 22 Februari 1914, Nr|8. Yijf-en-Zestigste .Jaar. TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : VOORAF TE BETALEN Voor Hasselt . 2 fr. 00 's jaars. Per post 2 fr. 50's jaars. Voor het buitenland de verzendingskostenerboven, Men schrijft in op aile postbureelen en bij den Uitgever J. CEYSENS, ...

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

EERSTE BLAD. Zondag, 1 Maart 1914, Nr 9. Vijf-en-Zestigste Jaar. TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKE LIJKE TELEFOON HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : V09RAF TE BETALEls Voor Haswlt . 2 fr. 00 's jaars. Par post 2 fr. 50 's jaars. Voor het buitenland de verzendingskostenerboven. Men schrijfl in op aile postbureelen en bij den Uitgever J. CE/SENS, Demerstraat, ...

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

EERSTE BLAD. Zondag, 8 Maart 1914 , Nr 10. Viif-en-Zestiarste Jaar. TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : VOORAF TE BBTALEN Voor Hasselt . 2 fr. 00 's jaars Per post 2 fr. 50 's jaars Voor het buitenland de verzendingskosten erboven Men schrijft in op aile postbureelen en bij den Uitgever J. CE/SENS, Demerstraat, ...

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

EEKSTE BLAI Zondag, 15 Maart 1914, Np 11. Yijf-en-Zestigste Jaar. TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80~ INSCHRIJVINGSPRIJS : * VOORAF TE BETALEN Voor Hasselt . 2 fr. 00 's jaars. Per post . . • . 2 fr. 50 's jaars. Voor het buitenland de verzendingskosten erboven. Men schrijft in op aile postbureelen en bij den Uitgever J. CEYSENS, ...

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

EEKSTE BLAD. Zondag, 29 Maart 1914, Nr 13. Vijf-en-Zestigste Jaar. TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKE LIJKE TELEFOON HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : vooraf te betalen. Voor Hasselt . 2 fr. 00 s jaars. Per post 2 fr. 50's jaars, Voor het buitenland de verzendingskosten erboven. Men schrijfl in op aile postbureelen en bij den Uitgever J. CEYSENS, Demerstraat, ...

Pagina's

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...