Jouw zoekopdracht * heeft 9 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad

Filters

Reeks of titel

Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad

Tu.ruh.out Zaterdag 8 Augnstus i914. îr 82 - Viif-en-ZeveiiDigste jaargaiig o. —aiaMBsaMH——— ABONNE MENTPRI Voor België 5 fr. Voor Nederland 3 guld 25 centen. DE KEMPENAAR ADVERTENTIEN. 15 centiemen per drukregel OORLOG van DUITSCHLAND tegen BELGI Wat in ons onzijdig land eene onmogelijkhe scheen, is werkelijkheid geworden. België is i ...

Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad

Turnhout, Zaterdag 15 Augustus 1914 - Ir 33 - Yijf-en-Zeventigste jaargaag àDVERTÈNTIEN. lft eentiemen per érukrege) DE KEMPENAAR A BONNEMENTFRIJS Voor België 5 fr. Voor Nederland 3 gald 25 centeo 11 NAAH IÏIBI1DIJD. 1U ken cen naam, Die zacht en zoet, Weergalmt in 't ICristelijk gemoed, En 't hart van vreugde trillen doet, Van hoop, die 't ...

Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad

Turnhout, Zaterdagg22JAugustus 1914 - JSr 34 - Vijï-en-Zeventigste jaargang ADVERTENTIEN. lft eentiemea per drukregeJ ■ DE KEMPENAAR ABÛMfîMENïPRI fS Voor België 5 fr. Voor Nederland 2 goitî SI ceuteii DOOD VAN X H. P1VSX Donderdag avond werd hier de telefoni-sche tijding aangebracht dat te midden van de vreeselijke rarnpen welke België. ...

Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad

Turnhout, Zaterdag 29 Augustus 1914 - Nr 35 Vijf-en-Zeventigste jaargang mil )■■■ i——«■ ii■!M ■ mai ■ —aBKaM^ata——n————w—i—— ADVERTENTIE1T. lft eentiemeB ptr érukrege) DE KEMPENAAR A 3 0 xTiJ 3 M E iT T Pill :S Voor België 5 fr. Voor Nederland 3 «ras S ^ 25 eeuten TWEEDE BLAD Onze Faus dood ! Pans Pins ...

Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad

DE KEMPENAAR Û.DVERTENTIEN. 15 centieraen J i———————J—— êlEON .■ EMENTPRIJS Voor België 5 fr. Voor Nederland 3 guldeii 25 centen. Ter eere m den B. Josept) bruidegom der Moeder-Maagd, pa-troon van België, schutspatroon der kristene huisgezinnen „QUICUMQUË". — LOF Z AN G. Wie naar een heilig leven traclit. En wie ...

Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad

Turnhout Zondag 15 Augustus 1915 - JBr 33 - Zes-en-z^ventigste jaargang DE KEMPENAAR TWEEDE BLAD De 40ste verjaardag van de promotie van Z. H. den Paus; To.en de professoren van het Aiheneum do Uenua, wier leerling do sUidont; mar-kies Giacomo délia Chiesa in t réélit ge-weest was, op deu 3on Augustus 1SY5 -voor de laatste maal hem aan een ...

Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad

TURNHOUT, ZONDAG 26 SEPTEMBER 1915 Zes-en-zeveniigste Jaargang. ADVERTENTlEf 15 centiemèn per drukregel DE KEMPENAAR ABONNEMENTPRIJS Voor België 5 fr. Voor Nederland S gulden 25 centcn. OeMischersinfle Kempen, Verleden maandag toog een lange stoet door de straten van Turnhout over de Me-rodelei naar het heiligdom van O.-L.-Vrouw vaai Vosslelaar, ...

Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad

TiiONHniiT 7nNr>Ar. 10 TTTI.T îoif Zeven-en-zeventigste Jaargang. 27 i) 0 28 ADVEKTENTIEN 15 contient en per drukregel DE KEMPENAAR BONNEMENTPRIJS Voor België 5 ïr. Vo«r Nederland 8 guldeo SS eenteo De Oogst. Goud-geeî slund het koieu in d© volden. la go;vende deiniiig glooide hel van de heuvelen ; unovorzienbaar als een wijde y.eo ...

Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad

TURNHOUT, ZONDAG 4 NOVEMBER 1916. - Nr 43 - mmam vbohh Zeven-en-zeiventigste Jaargang. DE KEMPENAAR TWEEDE BLAD LETTERHOEKJE. UIT SINT FRANCISCUS. Over de Kalverliefde. Wanneer bovengenoemde aardigheden (1) out-etaan tusscheni personen' van vers chilien <1 ge. slacht, en zonder vooruitzicht op een liuwelijk, noemt meii ze : kalverliefde , 't is ...