Jouw zoekopdracht * heeft 10 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Het Brugsch dagblad

Filters

Reeks of titel

Het Brugsch dagblad

Prijs per nummer : 7 centiemen. Woensdag 25 September 1918. — Ie jaargang. — Nr 1. Verschijnt dagelijks. Âan de Bevolking Heden, bij de verschijning, achten wij alleen noodzakelijk dat wij laten kennen de redens van het bestaan van ons blad, het doel, dat het nastreven zal, en de gedragslijn die het daarvoor volgen wil. Onze medeburgers ...

Het Brugsch dagblad

het Brugsch Wanblad ¥ BEHEER EN REDACTIE Coupurerei, 9, Brugge Drukkerij Cam. Moeyaeri Coupurerei, 10 9 Aankondigingen Aankondigingen 25 c. per regel Blijvende annonce, bijzonder akkoord Kleine aankond., 50 c. per rege (minimum 4 regels) Verkoopingen . 25 c. » Rechterlijk bericht 2 fr. » Begravenisbericht . 5 fr Prijs per nummer : 7 ...

Het Brugsch dagblad

het Brugsch dagblad V beheer en redactxe Coupurerei, 9, Brugge DRUKKERÏ.T CAM. MOEYAEin Aankondigingen Aankondigingen 25 c. per reg( Blijvende annonce, bijzonder«akkoord Kleine aankond., 50 c. per regf (rninimum 4 regels) Verkoopingen . 25 c. » Rechterlijk bericht 2 fr. » Begravenisbericht . 5 fr Priis per nummer : 7 centiemen. Zaterdag 12 ...

Het Brugsch dagblad

het Brugsch dagblad Aankondigingen Aankondigingen 25 c. per regel Blijvende annonce, bijzonder akkoord Kleine aankond., 50 c. per rege (minimum 4 regels) Verkoopingen . 25 c. » Rechterlijk bericht 2 fr. » Begravenisbericht . . 5 fr. V BEHEER EN REDACTIE Coupurerei, 9, Brugge Drukkerij Cam. Moeyaert Coupurerei, 10 Prijs par nummer : 7 ...

Het Brugsch dagblad

I BEHEER EN REDACTIE Coupures^, 9, Brugge Drukkerij Cam. Moeyaert Coiipurerei, 10 Aankondigingen Aankondigingen 25 c. per regel Blijvende annonce, bijzonder akkoord Kleine aankond., 50"c. per rege '■ninimum 4 regels) Verkoopingen . 25 c. » Rechterlijk bericht 2 fr. » Begravenisbericht . . 5 fr • Prijs per nummer : 7 centiemen. Donderdag ...

Het Brugsch dagblad

"X v BEHEER EN REDACTIE Coupurerei, 9, Brugge Drukkekij Cam. Moeyaekt Coupurerei, 10 Aaukondigisgen Aankondigingen 25 c. per reçrel Blijvende annonce, bijzonder akkoord Kleine aankond., 50 c. per rege (minimum 4 regels) Verkoopingen . . 25 c. » Rechterlijk bericht 2 fr. » Begravenisbericht . . 5 fr Prijs per nummer : 10 centiemen. Zondag 20 ...

Het Brugsch dagblad

...

Het Brugsch dagblad

Prijs per nummer : 10 centiemen. Dinsdag 22 October 1918. — Ie jaargang. —Nr 18. Verschijnt dagelijks. DAGORDE uitgegeven op het frc den M Septsmber 1918. SOLDATEK, Gij gaat een machtigen aanval doen op de vijandelijke stellingen. Zij aan zij met uwe heldhaftige Fransche en Engelsche Wapenmakkers komt het u toe den overweldiger die sedert meer ...

Het Brugsch dagblad

BEHEER EN REDACTIE Coupurerei, 9, Brugg Dkukkerij Cam. Moeyaek Coupurerei, 10 Aankondigingen Aankondigingen 25 c. per regel Blijvende annonce, bij zonder akkoord Kleine aankond., 50 c. per rege (niinimum 4 regels) Verkoopingen . 25 c. » Rechterlijk bericht 2 fr. » Begravenisbericht . . 5 fr Prijs per nummer : 10 eentiemen. Woensdag 23 Oetober ...

Het Brugsch dagblad

Prijs per nummer : 10 centiemen. Donderdag 24 October 1918. — Ie jaargang. — Nr 20. Verschijnt dagelijks. De bondgenooten zetten hun zegepralenden tocht voort. Krupp lijdt gebrek aan staal. Kardinaal Hartmann vraagt gebeden voor Duitschland. WILSON over volkerenbond en wereldvrede Uit zijne laatste redevoering : « De inrichting van dien bond ...