Jouw zoekopdracht * heeft 11 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Het Nederlandsch tooneel: kunst en letteren

Filters

Reeks of titel

Het Nederlandsch tooneel: kunst en letteren

HET NEDERLANDSCH TOONEEL 208,< laargang iîr. 17 10 Gentlemen l)et nummer van 6 bladzljden ■ Abonnement : Fr. $.■ 10 îanuari 1914 Uitgever Cl. THIBAUT, Meirplaats 18, ANTWERPEN. — Hoofdopsteller : Aug. MONET. " DES BETJKBLABR, - FIR/OïGIFTr ZEDŒDUSTS Julius SGHREY iVa de kapitale lieropvoering van de « Walkure » verleden Maandag, ...

Het Nederlandsch tooneel: kunst en letteren

HET NEDERLANDSCH TOONEEL 2ûs,e laargang flr. 18 10 Gentlemen l)ct nummer van 6 Madzijden • Abonnement : Fr. 3.* 17 îanuari 1914 Uitgever Cl. THIBAUT, Meirplaats 18, ANTWERPEN. - Hoofdopsteller : Aug. MONET. "ssszo/crie " IDIE beukelaer - PROEFT nminsrs Mevrouw Helena en Mejuffer Margaretha BERTRIJN Het programam voor den feestavond van ...

Het Nederlandsch tooneel: kunst en letteren

HET NEDERLANDSCH TOONEEL 20s,e ïaargang lïr. 19 I I ——— 10 Gentlemen l)et nummer van 6 bladzijden ■ Abonnement : Fr. 3.- 24 Januar) 1914 Uitgever Cl. THIBAUT, Meirplaats 18, ANTWERPEN. — Hoofdopsteller : Aug. MONET. "SreZQ/CTIg " PIE BETJKELABR - PROBFT EHHJ3STS De heer Laurent SW0LFS H et is dus, zooals wij verleden week, voor ...

Het Nederlandsch tooneel: kunst en letteren

HET NEDERLANDSCH TOONEEL 20ste faargang îîr. 20 1 1 lu»' I' ■■ i ii 10 Gentlemen l)et nummer van 6 bladzljden • Abonnement : fr. $.• 1 Februari 1914 Uitgever Cl. THIBAUT, Meirplaats 18, ANTWERPEN. - Hoofdopsteller : Aug. MONET. rsrXIO.TJXB" T3IE3 BET7KELABR - PROHFT EŒJZfcTS ( t Vit. w. Vas 1er Horsl- ; Van oer Lugt JHelserl < ...

Het Nederlandsch tooneel: kunst en letteren

HET NEDERLANDSCH TOONEEL 20s,c Jaargang îîr. 21 10 CEentiemen l)et nummer van 6 bladzljden • Abonnement : Fr. 3.- 7 Februari 1914 Uitgever Cl. THIBAUT, Meirplaats 18, ANTWERPEN. — Hoofdopsteller : Aug. MONE1 "EXQUIS" DEBEUKELAER - PROEFT EENS Mevrouw Bertha SER0EN als « Isabella » in « De Tempeliers » De Stadsprijskamp De ...

Het Nederlandsch tooneel: kunst en letteren

Het nemrlandsch TOONEEL 20"< laargang îîr. 22 to Gentlemen net nummer van 6 bladziiden • Abonnement : fr. S.- 14 Februari 1914 Uitgever Cl. THIBAUT, Meirplaats 18, ANTWERPEN. — Hoofdopsteller : Aug. MONET. -SX© TTTR" IDE BETTKELAER - PROEPT EŒî3SrS De heer Jules DIR16X Onze Amsterdamsche korrespondent meldt ons : De lieer Jules ...

Het Nederlandsch tooneel: kunst en letteren

HET NEDERLANDSCH TOONEEL 2ô$,t îaarganç iîr.2; 10 Gentlemen i>et nummer van 6 bladzijden • Abonnement : fr. S.- 21 Februari 19U Uiteever Cl. THIBAUT. MeirDlaats 18. ANTWERPEN, - Hoofdopsteller : Aug. MONET EXQUIS DE BEUKELAER - PROEFT EENS Het Lied van Heer Halewijn in de Vlaamsche Opera Mev. B. Seroen " Yolande „ Hr J. Mertens ...

Het Nederlandsch tooneel: kunst en letteren

HET NEDERLANDSCH TOONEEL 29** îaargang nr.2% 10 Gentlemen t)et nummer van 6 bMzijden ■ Abonnement : Fr. S.- 28 Februari 1914 Uitgever Cl. THIBAUT, Meirplaats 18, ANTWERPEN. - Hoofdopsteller : Aug. MONET. "TorryQ TTTR " IDE! BETJK:BLAE"R - PROEFT ZEŒïIfcTS Laurent SWOLfS als Wagner^zanger Hedenavond treedt dits de heer Laurent ...

Het Nederlandsch tooneel: kunst en letteren

HET NEDERLANDSCH TUOff TOONEEL 20stt laargang lir. 25 10 Gentlemen I)et nutnmer van 6 bladzijden • Abonnement : Fr. S.- 7 lîîaart 1914 Uitgever Cl. THIBAUT, Meirplaats 18, ANTWERPEN. — Hoofdopsteller : Aug. MONET. "S^Q/CTEg" IDE! BETJKEIjA.ER - FROBFT BŒ33^TS " ALLERZIELEN " < m < — VoorsteHing door de ...

Het Nederlandsch tooneel: kunst en letteren

...

Het Nederlandsch tooneel: kunst en letteren

Het NEDERLANDSCH TOONEEL 20s,t laargang flr. 28 10 Gentlemen l>et nnmmer van i bladzijden * Abonnement : ïr. S.- 28 lïïaart 1914 Uitgever Cl. THIBAUT, Meirplaats 18, ANTWERPEN. — Hoofdopsteller : Aug. MONET. "TffyQ.TTTPi " 3DIE BBUKBLABB - PR.OEFT HLEIsTS - — "Parsifal " in de Vlaamsche Opéra \ «Parsifal » van Ernest ...