Jouw zoekopdracht * heeft 9 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Kortrijks oorlogsblad

Filters

Reeks of titel

Kortrijks oorlogsblad

EERSTE NUMMER MEI 1917. Kortrijks Oorlogsblad Verschljïit als 't kan ! Heil zal uit lijden groeien Van 7 moe gemarteld land ! Ailes wat uitgave en opstel belreft sture men aan korp'. Jef VANDE KERKHOVE, C 245, 9de Kie Voor andere inlichtingen schrijve men aan soldaat Arthur VAN DEN BROUCKE, zelfde adres. OPROEP! Nu wij er toe gekomen zijn een ...

Kortrijks oorlogsblad

NUMMER 2 Nagezien door de Krijgsoverheid JUNI 1917 Kortrijks Oorlogsblad Verschijnt als 't kan î Heil zal uit lijden groeien Van 7 moe gemarteld land ! Ailes wat uitgave en opstel betreft sture men aan korp1. Jef VAN DE KERCKHOVE, C 245, 9de Kie. Voor andere inlichtingen schrijve men aan soldaat Arthur VAN DEN BROUCKE, zelfde adres. Rust ...

Kortrijks oorlogsblad

NUMMER 3 Nagezien en goedgekeurd door de Krijgscensuur onder N° 449. JULI 1917 Kortrijks Oorlogsblad Verscliijnt als 't kan l Heil zal uit lijden groeien Van 7 moe gemarteld land ! Ailes wat uitgave en opstel betreft sture men aan korp1. Jef VANDE KERKHOVE, C 245, 9de Kie Voor andere inlichtingen schrijve men aan soldaat Arthur VAN DEN BROUCKE, ...

Kortrijks oorlogsblad

Nummer 4. MET DK T0ELATING DER MILITAIRE (WERHÊID October 1917. KORTRIJKS OORLOGSBLAD HEIL ZAL UIT LIJOEN GROEIEN w v-~ i — VAN T MOE GEMARTELD LAND ! Ailes wat uilgave en opstel betré.ft sture men aan korporaal Jet' Van de Kerekhove, I) 18, Ie K". Voor nadére inliehtingen sehrijve men aan soldaat Arlhur Van den Brotieke, 1) 1, 9e ...

Kortrijks oorlogsblad

Nommer 6. MET DE TOELATIMCi ]>EH MiN^I AtHE OVERHEID Februari 1918. KORTRIJKS OORLOGSBLAD II EU, ZAL HT LIJDEX GROEIEX VAX T MOE (iEMÀRTEEI) LAXI) ! Ailes wal uitgave en opstel belrefl sture mon aan korporaal Jef Van de Kerckhove, Z 202, P' K"'. Voor iijidere inliehtingen sehrijve men aan soldaal Arthur Van den Broucke, Z 292, Slat ...

Kortrijks oorlogsblad

\ Nummer 7. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID Jnli 191,S. KORTRIJKS OORLOGSBLAD HEIL ZAL OIT LIJDEN GROEIEN VAN T. MOE (iEMARTELD LAND ! Ailes wat uitgave en opstel betrel't sture men aan korporaal Jef Van de Kerekhove, Z 202, Ie K"'. Voor nadere inliehlingen sehrijve men aan soldaat Arthur Van den Brotlcke, Z 2i)2, Slal IIIe ...

Kortrijks oorlogsblad

Nummer 8. MET Ï)K TOHLATIN G DE H .MILITAIRE' OVÈHIIEin Septcnihcr Î918. KORTRIJKS OORLOGSBLAD HEIL ZAL UIT LI.1DEN GROEEEN VAN T MO!-: GEMARTELD LAXB ! Ailes wat uitgave en opstel betreft sture men aan korporaal Jef Van de Kerckhové, Z 202, l'c KH . Voor nade.re inlièhtingen schrijve iiiçmi aan soldaat Arthur Van don Broueke, Z 292, Slaf ...

Kortrijks oorlogsblad

Nummer MFT TOFI ATINP. nFP tfRïirïSnVF R H FIT t — : i A KORTRIJKS OORLOGSBLAD Heil zal uit lijden groeien.. ....van 't moe gemarteld land ] »ls 't l^an ! j Ailes wat uitgave en opstel betreft sture men aaii □ □ □ Voor nadere inlichtingen schrijve men aan soldaat Arthur Van den Broucke, Z 292, Staf III B. □ □ □ ZALIG NIEUWJAAR ...

Kortrijks oorlogsblad

Nummer 10. Oogst 1919. KORTRIJKS OORLOGSBLAD Heil zal uit lijden groeien.... van 't moe gemarteld Iand ! Verschijnt als 't kan. Ailes wat uitgave en opstel betreft sture men aan den Heer Jef Van de Kerckhove, Groeninghestraat. Vooi- nadere inlichtingen sclïcjjve men ;ian den Heer Arthur Van den Broucke, Meenenstraat, 7. EEN WOORDJE VOORAF. Beste ...