Jouw zoekopdracht heeft 613 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-07

Filters

Publicatiedatum
1914613

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Vrijdag 31 Juli 1914 Prijs per nummer: 5 centieman 45* jaar, num. 176 Telefoon FONDSENBLAD Telefoop AJMKOXDIGIlIfiHIi Voor alie aankondiaingen wende mes zich ten bureele Tan het blid. Cv —O— KETELVEST, Num. 16, te GENT?. VLAAMSCH LANB Handel, ISTijverlieid, Taal en Godsdienst VERSCHIJNEN DE ALLE WERKDAGEN INSCHRMVM'GSPRMS VOOROP BETAALBAAR : ...

Vooruit: socialistisch dagblad

...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

abonnementst RÉDACTÏON & ADMINISTRATION : annonces» BKWIQÜB: IS franoiparan; 7-50 franc foorrtx moto; 4 trai«* pow trri» mob g. RUE DE FLANDRE, 3, GAND „ . , . . . , . .. Pour Wranger, le par t en s>x* TÉLÉPHONE 665 " a" dermère page du JournaL a "Faction Homaine,, ■» i Cette expression, trés juste et sentant ,n ...

Messager de l'Archiconfrérie de Notre-Dame du Sacré-Coeur

MASSAGER BL LflRQIICOMFRCRÎE ftE mm SACRE ...

Anvers-bourse: journal financier paraissant tous les jours de bourse...

Du samedi 18 au mardi 21 juillet 1914 No 165 Vingt-sixième année ABONNEMENTS : \ ' ' un an un seme. un trime. francs francs francs ANVERS . • 16.00 8.00 4.60 INTÉRIEUR . 18.00 9.50 5.25 EXTÉRIEUR . 30.00 15.60 8.00 On ■'«.bonne à Anvers au bureau du journal, et dans tous les bureaux de poste de Belgique et de l'étranger. — Les ...

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

Zondag 19 Juli 1914 Prijs per nr 3 centieinen 10e Jaar, Nr 29 - == gyvoegsel aan POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Ingchrijvingsprijs s 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en 0p al de postkantoren. Drukker- Uitgever : A* DE BIEVRE ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESGHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, D. V. 0. (400 dagen Aflaat voor de /eden de* Genooticbaps). VAN DEN H JOSEPH. ONDERW1JS EN STICHTING. ZEVE1V-E1V-VEERTIGSTE JA/VK. — W H ITE AD JOSEPH. 10 JULI 1014 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prîjs : voor Gent i fr. I 's jaars et met den post fr. 4,.j0. — ...

Nieuwe Vlaamsche illustratie

No. 43. ZONDAG 19 JULI 1914. 19e JAARG'ANG. :m*wœ*ù- *--4i ~ ~~~~ " : 1 ^ NIEUWR ^ JjT^HE ~ ' : J Verkrijgbaar bij de Uitgevers van " ... het HANDELSBLAD VAN AHTWERPEN Prijs Frcs. 3-60 per jaar in Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20. _ .... . .... —-■ ■ — i Druk & Uitgave Uitgevers-Maatschappij ,,Neerlandla" v/n. o.a. F1RMA ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

|HR. MR. L. VON FISENNE. De président van den Hoofdraad der Sint Vincentius-vereeniging in Nederland op de voorpagina van de „Katholieke Illustratie".... Is dat niet ietwat tegen den geest en de gebruiken der vereeniging van Frédéric Ozanam, die immers in hare grondregelen den leden voorhoudt, dat hun persoon nooit op den voorgrond mag ...

De diamantbewerker: orgaan van de Algemeene Diamantbewerkersbond van België

7 DE DIAMANTBEWERKER WEEKBLàù mJTDEN A.D.B Redakteur : L. VAN BERCKELAER Bureelen : Plantijnlei West, 66-68, Antwerpen Telephoonnummer : 2527 Telegramadres : ADEB. Abonnement : 5.— fr. per jaar Vergaderingen en Inlichtingen Wij vestigen de aandacht onzer leden op de vergaderingen alsook op de inlichtingen in ons blad gepublioeerd betreffende ...

Het Kortrijksche volk: katholiek volksgezind weekblad

Het Korlriiksclie Volt U Katholiek Volksgezind Weekblad Tiende jaargang. — i\r 30 Zondag 20n Juli 1914 I\SCIMUJV1.\G ,, | in stad, 2.50 fr. \ in stad, 1.50 fr. v OOR EEN JAAR , , „ , VOOR EEN HALF JAAR , , / buiten stad, 3 fr. f buiten stad, 1.75 fr. Priiw per nuiiiiucr : 5 cent. gesticht BOEK- & S TEENDRUKKERIJ aGewone en Praehtuitgaven ...

Gazette van Gent

! "^47^JAABo — Nr 168. — B. S OENTIEMEK WOENSDAG-, 22 JULI 1914 , GAZETTE VAN GENT IIÎÎSCHRIJTIJrGSPBIJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : ! Eei) jasr fr. tS-00 Ben jaar ..... fr. 15-00 I 6 mfiandsn » 6«5Û 6 maanden. .... » 7-75 I S niaanden » 3-SO 3 maanden..... » 4-00 Voor Rolland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : ...

Pagina's