Jouw zoekopdracht heeft 360 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-04

Filters

Publicatiedatum
1915360

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

( Voor Stam Ta al en Volk Qmdat ik Vlamin.é, ben „ Beheer en Publioiteit : ANSPACHLAAN, 75, BRTJSSEL Hoofdopsteller : E. Van Bergen Elke inzender is or&ntwoordsliik voor betgeeu hij se.lirijft. 2e JAAKGANG. — N" 86 Zaterdag 10 April 1915 PRIJS : 5 CENTIKM PER NUMMER ABOEN'EMENTSPRIJS voor Brug»el en VoorBteden 1,25 fr. par ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

&MVFRS Jeudi 1 Avril 1915 nBW w m i ir mm mi «riimrriT nirwmrn n~»— — Cinquante-huitième Année - No 17.273 fm^KK & réaction 14, RUE VLEMlNCKX, 14 \;4,, _ an-vers Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime Quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ...

De Belgische standaard

i8t® Jaar. — N° 48 Vijf centiemen het nummei Dinsdag 27 en Woensdag 28 April 1915. . - ■ ..ni- De Belgische Standaard Door Taal en VoJJr Voor God en Haard en Land WsCtfWaWK. KMMWWI II I l'"ll»MWMMBÉWMMBfc*MaW—WM—C—M—MM—i < DE SEL9.30HE STANUAÂAO » yorsshsjnt 4 rnaaî is week. Abaimementsprijs voor 50 nummers bij ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

3de jaargang, Nummer i Prijs: 5 Centiemen. April igi5. Men zegt dat 't Vlaamsch te ncet zal gsan.... 't En zal ! Geen rijker kroon Dan eigen schoon. ANTWERPEN BOVEN Ailes voor Vlaanderen Oreaan der GROENIN GERWA CHTEN van Antwerpen en Omstreken. Al wat dit blad betreft moet op ons bureel besteld worden. — Elke inzender is verantwoordelijk voor ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 22 Avril 1915 Cinquante-huitième Année No 17.289 JJ^CTIQ^ RÉDACTION : i ^ '< 14, RUE V'ttMINCKX, 14 Ç.,Noj . ENVERS '— Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double Uf«* 1 franc la ligne sur double colonie ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

- 389 - Gesetz- und Verordnungsblatt -for die okkuoierten Gebiete Beteiens. JJitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Bru ssel.Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in lîelgië verkrijgbaar bij bovengenoemde drukUerij, in Duitscliland ...

Het Vlaamsche nieuws

hodag iB ApriL 1915. E«f«te jâiîfc Wr 94 Prljs * g Centiemen door geheel België HEITT • vlaamsche Nieuws Het beat ingelicht en rueest veropreid Niauwsolad van Belgie* - verscnijnt v maai per weeK AB0NNEMENT3PRIJZEN : ia »«ek 9.36 | Per 3 saaarideià 4. ^ jBsaad '-50 | Per 6 maanden , t.» Per jaar . . Si. BESTUUR iittoldopstellcf : Allons ...

De stem uit België

L'Echo de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : Subscription : ls. 9d. voor drie maanden. ls, 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No- 32- VRIJDAG, APRIL 30, 1915. Price Id. BELAHGBIJK OORLOGSNIEUWS, SOLDATENKBONICK. Paaschplicht. 4TT De gewone ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Lundi 26 Avril 1915 N° 169 Lundi 26 Avril 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION Uf Elue &2oiil«giie-iîe-®5oii» î». QM&UX.Et<ï-JESI Bureaux : de 10 à 17 heures JOS. MORESSÉE, Directeur. JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO : 10 CENTIMES t La petite Hgno. î : C . î : 5 r.fr. 0.40 i Réclame avant les annoncos 1.00 ANNONCES ...

L'indicateur - De aanwijzer

\ 40°°® année. — 18 Avril 1915. N° 13. 40st« jaargang. — 18 April 191B L'INDICATEUR DE AANWIJZER Téléphone : 261 Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. Bureel ï OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. Onze "bTJLrselem. zâjn. cpen van. S tôt 1 -mix 3STos To-u.rea,-u.^ sont ouverts cLe S à, 1 lieure ... HOTEL DE LA FLEUR D'OR ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

JlÉcûtaTE-ROEIS v —E^fiontstraat 39, (Zuid) belgische huiskolen Anthraciet & Machienkolen allerbeste kwaliteit aan M AT I G E prijzen Verzorgde bestellingen bir.nen de 24 uren Aanbevolen Grove Huiskolen 80 °/0 gewaarborgd. , ————— m aAPr"1915 GBILLU^REE^^ 8 Oentiemu I m —■irrm——m—■uwmn m m n-wTir^«irinTrTnirrjT ...

Het volk: christen werkmansblad

ÎOtaTffiBligste Jaar. 14 92 Ssâsdienst — Isispzia — Eigsodoo Zalerda», 3 April 191 S, Aile briefw^selingen vracht-rrij te zendfo aan Aug. Van Lseghem, uitgever voor de naaml. niaatsch. « Drukkerij Het Volk», ileersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Itecolletten-«traat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, ...

Pagina's