Jouw zoekopdracht heeft 367 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-11

Filters

Publicatiedatum
1915367

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Samedi 27 Novembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.473 -—-DIRECTION & RÉDACTION : %,RUK VLEMINCKX, 14 ANVERS ■sa® j5i — /Téléphone 3761 — LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 ...

Vrij België

VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: I ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NBDERLAND 10 cent. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. { 1,_ ENGELAND 2 pence. I . ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. FRANKRIJK èn BELGIË 2 50 fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: VAN LOOSTRAAT ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Het Vlaamsch Leven Het Vlaamsch Leven Het Vlaamsch Leven Het Vlaamsch Leven Het Vlaamsch Leven - V ■ ' . ' ' • r-1 Het Vlaamsch Leven Het Vlaamsch Leven Het Vlaamsch Leven Het Vlaamsch Leven alleen voldoet aan de verzuchtingen van GANSCH het Vlaamsche Volk. alleen levert novellen, romans, studiën, tooneelstukken, gedichten, muziek van de ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTÏMES. (HOLLANDE s 6 CENTS.) ADMINISrRATION ET REDACTION: BUREAU A PARIS: IUDOR HCUSE, TUDOR ST . LONDON, E.C. "• PLACE«DE TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: {238I75. LONDRES, LUNDI 8 NOVEMBRE 1915. (3 MOIS, 9 SHILLINGS. ) ABONNEMENTS: 16 MOIS, 17 SHILLINGS, f ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I £5rste jaarsamg wo. oïïïîsda^, 33 rwoverailber 19l£» s cent. DE VLAAMSCHE S EM I cm volk zal ni et vergaan.' ALGESV1EEN EELGISCH DAGBLAD Een dr actif maakt mac ht DIRECTIE EN REDACTIEs PALEISSTRAAT 31. bovenhuis, AMSTERDAM, Telefoon No. 9922 Noord. Onder leidîng van % Or. RENE DE CLERCQ en Or. Â. JACOB. ABONNEMENTS PHI JS (by ...

De stem uit België

Registcred at the General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Central 12 86. De Stem uit Belgie God " Vad -CÏ ta HT 12 Bladz. LEcho de Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: îs. 6d, voor drie maanden. Subscription : ls, 6d. for three raonths. 2de Jaargang.- Oplage 20,200. VRIJDAG, NOVEMBER 19, 1915. Abonnement voor Holland ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

"LA METROPOLE," the influential Belgian news-paper now enjoying the hospitality of êureiiirïi waa vemoved to this country after the destruction by the Germans of its Antwerp offices. Through its appearance in conjonction with this paper thousands of refugees from Aatwerp and other parts of Belgium are able to obtain the latest Belgian ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

2VANNÉE.—Série nouvelle. — N" 557 hc numéro : 10 Centimes (5 CENTIMES AU FRONT) MavnvailS 1 VAVAmlirA IQ1 4 HÉDACTION & ADMINISTRATION îft« m« le la Beurse — IE HAYRE Téléphone : Le Havre n* 14.05 Pirscteur : FSEKAND MEURAT Tontes tes communications concert.an la rédaction doivent être adressée a8*", rue de la Bourse, ...

Het Vlaamsche nieuws

INfaândag" 29 November 1915. Eerste Jaarg. Nr 318 ■1 s Frijs : 5 Centiemeo door geheel Belgfië Het Vlaamsche Nieuws Het be&t mgehcht en meest ver preid Nieuwsblad s?aa België. - verischijnt 7 maal per week 4 BON N fciM fcN TSPK1.IZEJJ Per week 0.35 Per 3 maanden S,7a Per maand • -26 Per 6 œeandi a 7.S8 Per jaar 14.— AFGE VA ...

Vooruit: socialistisch dagblad

...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

WJrste jaargang NO. 246 Zonrïag, 2® Novcmoer 1915 s Cerst. DE VLAAMSCHE STEM 1^ volk zal met vergaan! ALQENÎEEN BELGISCH DAGBLAD Eendracht maakt macht DIRECTIE EN REDACTIEi PALEISSTRAAT 31. bovenhuis, AMSTERDAM. Telefoon Ho. 9922 Noord. , , , . , . . , Onder ieiding van Dr. RENE DE CLEHCQ en Dr. A.JACOB. ABO.\NE.UENÏSPHrjS (b$j ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blacl is YOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. « Haar M Boemnjk Piakja Qrond Y Tepwsjl het gedonder van het kanon nog hevi-ges' woriit, verwijderen wij ons — het hart vol haat ...

Pagina's