Jouw zoekopdracht heeft 385 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-12

Filters

Publicatiedatum
1915385

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Zondag 5 December 1915 5 OEisrTiEnvEEiisr Tweede Jaargang Nr 3 QEILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLAWD 30, Antwerpen, Abonnement : 2.50 fr. het jaar Aankondigingen : 4e bladz., den regel 0.30 Reklaam onder de Pinancieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d. reg.1.00 Begrafenisbericht 5.00 Dit nummer bestaat uit ZES BLADZIJDEI DADEN EU ZABCEN ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Jeudi 0 décembre 10! Ê3> centimes le numéro 59me année — N0 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : S fr. par an ; ■S fr. pour six mois ; 3 fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : CAND — 3, RUE DE FLANDRE, 3 — CAND TELEPHONE 665 ANNONCES : Voir le tarif bu b»s de la dernière page du ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Zondag 26 December 1915 5 OEnSTTIE^CBlSr Tweede Jaargang Nr 6 ÛEILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLAUD 30, Antwerpen, Abonnement : 2.50 fr. het jaar FAMILIEBLAD Aankondigingen : 4e bladz., den regel 0.30 Reklaam onder de Financieele aauk. » 1.00 rubriekJJYER ALLES d. reg. 1.00 Begrafenisbericht 5.00 Dit nummer bestaat uit AGHT ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Samedi 18 décembre 1913 Jo> centimes le numéro «— . 59me année - N° 352 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : 8 fr. par an ; -î fr. pour six mois ; 2 fr. pour trois moi: Pour l'étranger, le port en sus ' RÉDACTION & ADMINISTRATION : CAND — 3, RUE DE FLANDRE, 3 — CAND TÉLÉPHONE 665 ANNONCES : Voir le tarif iu bis de la ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukster-lHtgsefste» -«a: Maatschsppij HET LÎCH? bestuurder > P. DE ViSCH. Ledeberg-Qent . . REDACTSE . . ADfAINISTRATIE HOOGPOGRT. 29. GENT Orgaats der Beitjfische Werklfedenpariij* —» Verschijwnde aile dagen. ^ ABCNNEMENTSPRy» 8ELGIE Orie maanden. 3.29 Zea maanden • . , , . fr. 6.50 Een jaar ....... tr. 12.50 Mea abonneert zich op ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37° ÎÀÂR ï&râmhg îî DectëÉer ÎD15 W £98 DE GENTENAAR - DE LANDWACHT &Q* per itommef ® e8c4«men> BE 1LEII1 FATRIGT Bispeelsa te <Sea3 hp 18 Ketelva,; Sfaoiôeïe Doltso&e b®rt©àt«a. ! 94. I Varorâealngan. À. Wie "voerraden an b^wérkt ^îas ©i wefk Ikîodden) in bewaring beeft, is v#rpHcht de ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Samedi dimanche '20 el lundi 27 décembre 101.1 iE> centimes le numéro .r»9me année - N° 359-301 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : H fr. par an ; î fr. pour six mois ; 3 fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : GAND — 3, RUE DE FLANDRE, 3 — GAND TÉLÉPHONE 665 ANNONCES : Voir le ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN best.emd ; ieclere compagnie, escadron. / of batterij ontvang't tien, of vijftlen Fransche en Nederlandsche exemplaren. I T GEMENGDE BRIGADE in de Gsvecltlan te iersclwt su Ksssei-lao (9 en ÎO SeDtember 1914) H. — In het Geyecht van. Kessel-Loo (Slot.) De ...

L'indépendance belge

L INDEPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION: BUREAU A PARIS: 9 SHIILINGS > ttUDOR HODSE, TUDOR ST., LONDQN, E.C. "> jA' J 3, | 'et LONDRES, MARDI 7 DECEMBRE 1915. ABONNEMENTS: jô MOIs! 17 SHILLINGS, i CONSERVATION PAR le PROGRÈS., TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: ...

Het Vlaamsche nieuws

Het Vlaamsche Nieuws Het best mgelicht en meest verspreid NieuwsbLid Beîgië. » Verschijnt 7 maal per week IAB0NNEMENT5PRIJZEN | AFGEVAARBIGDEN VAN DEN OPSTELEAAD •. ? AANK0NDIGIN6EN Per week 0.36 Per 3 maanden 3.7S VAtZ ÏYR1W noA*miK ? Tweede bladz., per regel 2.60 yierde bladz., per regel.. 0.5S 1.25 Per 6 maanden 7.S8 D A* BORMS Aïimt ...

De stem uit België

Registered at the General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Central 12 86. ■T 12 Btadz. De Stem uit Belgie L'Echo de Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement: ls. 6d, voor drie maanden. Subscription : 1s. 6d. for three months- 2de Jaargang -Nr. 1 Oplage 21,,000. VRIJDAG, DECEMBER 3, 1915. Abonnement voor Holland : i fi. Pyîpp 1 ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Samedi 25, Dimanche 26 et Lundi 27 Décembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année • No 17.497 DIRECTION & RÉDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ...

Pagina's