Jouw zoekopdracht heeft 363 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-02

Filters

Publicatiedatum
1916363

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

ÎVlardî 29 Février 191Ô A B G JOURNAL QUOTIDIEN, • ~ Z.9 Numéro i lO Centimes «..i-T ■ i t imaMgasg r^?aatgK?yc>33Bta-ggpgaa:sriav«*»»^M**»u -*zxsxx?^3^:j?.^£n>œ*socx*i*œx*^& 2m' Année. — N* 463 LA BELGIQUE PRIX DES ABONNEMENTS $ Un mois' (mars) , te. 2.30 Les demandes d'abonnement sont reçus* EXCLUSIVEMENT eu* ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Tweede Cavalerie-Divisie gedurende den Aftocht naar den Yser (Vervolg) Nu men de beslissinggenomen had den aftocht tôt aan de ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

OUD-VLAENDEREN. Beheer en Opstelraad : 13, PAKHU1SLAAN, 13 = Brussel . ABONNHM ENTSPRFJS ! Per Jaar Fr. 6.50 PR1JS : 15 CENT1EMEN Eebste Jaargang Nr VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad INHOUD Een Veldgodsdienst-plechtigheid bij het Oos- tenrijksche leger, plaat 257 Hoe staat het met den Oorlog ? (Ons weke- lijksch ...

Belgisch dagblad

S*> ; j Pfvnruv. VRIJDAO 4 FEBRUARI 1910. No. ISO. ABONNEMENT J31Î. - Per 3 maandea voor Hollan.il f 2.50 franco per posfc. Loese jiummere : Voor Holland 5 cent Voor Buitenland Vit cent. Den. Haag. Prinsegrachfc 69, •Pfilof Adm. 7485. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. ADYEEÏENTIENr ...

Het tooneel

10 Centiem HET TOONEEL P,e Jaargang Nr 12 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antvverpen Annoncenburee! open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 5 Februari 1916 EDWARD KEURVELS Een verdienstelijk man is Vlaanderen, maar vooral Antwerpen ontvallen. Edward Keurvels was niet alleen een toon-dichter van erkend talent, een ...

Belgisch dagblad

le Jàarg-angv. ^OËNSDAO &3 FEBRUAR X 101G. IVo. 136. ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland f 2.60 franco per post. Lossô nummers: Voor Holland 5 cent Toor Buitenland 7'/i cent. Den Haag, Prinsegradht 89, ïelef. Red. Adm. 7488. BELGISCH DAGBLAD ADVEETENTIENî Van 1—5 regela f 1.60: elk» regel meer f 0.30; Réclamés 1—6 regels f ...

Het Vlaamsche nieuws

jiîderdag 17 Februari 191:6. Tweede Jaaig. fer 48 Frljgi 5 Centiemen .geheei Beigiê Het Vlaamsche Nieuws T Het foesfc ingelicht eo meest verspreid & ieuwsblad van België. » Verschijnfc 7 maai per week tABONNEMBNTSPRIJZEN : Fer week 0.35 Fer 3 maaaden 3.75 pgr maand 1.25 Par 6 maaoden ...., 7.50 Per jaar 14.— 3BMEHBHMK9GK&nB0iWttUâ ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

V ANNÉ CAMrrvi in T?f7\ /n irro in " r- rr» rc r-1 An ra X7 .nYrjcz=xu r^î o i rft :XJHr i » p""^ ABONNEMENT Belgique : 12 francs par an l Etranger : 15 * 1 1 J»i_ REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE 20 pages : 25 centimes le numéro ADMINISTRATION : C. Van Cortenbergh 12, rue de l'Empereur, Bruxellei U/N ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Samedi 12 Février 1916 JOURNAL QTTOÏÎDIETV. — jûq Waméra : 1Q Centimes 2ma Année. —? N° 451 LA BELGIQUE PRIX DES ABONNEMENTS; revx r*oîs (février, mars), fr. 4.63 | Un mois (févriëf), Fr. 8.80 Les demandes d'abonnement sont reçues EXCLUSIVEMENT •ux guichets des bureaux de poste. ADMINISTRATION ET RÉDACTION 31s ...

Belgisch dagblad

__ . le Jaargangf. DONDERDAO ÎO FMBRUARI 1910. xVo. 125. ABOiJNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland I2.50 franco per posfc. Lossû Êummers: Voor Holland 6 cent Voor Buitenland 7'/t cent. DenHaag. Prinsegracht 89, Telef. Red, ' Adm. 7455. BELGISCH DAGBLAD ADVERTENTIEN? Van 1—5 regels f 1.50: elts regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f ...

Belgisch dagblad

le Jaargang1. DONDERDAG 17 FKïiKUARI 1910e l-i o. 131. ABONNEMENTEN. Per 8 m a an den yoor Holiand f 2.50 franco per post. Losso àummers: Yoor Holiand 5 cent roor Buitenland 7lh cent. DenHaag. Prinsegrachfc 39, Telef. Eed. Adm. 7438. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU DASTILLON. ! ADYEETENTIEITf ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Biiblad van " VOORUIT „ 7nnn&r, « ffrriiart iîhg Nr 47 Prijs : 5 centiemen Oude Lastdieren. i « Is Lambrecht nog met thuis ? » vroeg mijnheer Vincke met bekommerd aangezicht aan zijn bejaarde dienstmeid, « met het paard, met Reus? » hernam hij. De duisterms viel in, en zij was bezig met in de woon-kamer het lamplicht ...

Pagina's