Jouw zoekopdracht heeft 386 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-06

Filters

Publicatiedatum
1916386

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE ONE PENNY cinq centimes ïî?î»ilDE: VIJF CENT gjjgi d'x centime» PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux : 43, Chancery Lane, W.C.—Téléphone : 212 Holborn. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sb. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 12 sh 23me ANNEE JEUDI 8 JUIN 1916 No. 159 T. a grande guerre ACCALMIE A VERDUN NOUVELLE ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

Tegen de Geslachtsziekten. Zooals „Het Rood Kruis" in zijn nr 17 van 13 April 1916 meldde, heeft de Gouverneur-Generaal in België Z. Exc. Vrijheer von B i s s i n g in het Pruisische Heerenhuis volgend verzoek ingediend: De koninklijke staatsregeering te ver-zoeken:1. een bepaalde som in de staats-begrooting op te nemen a) tôt invoering ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

RÉDACTION & ADMINISTRATION rjiîi ras de la Bourse — LE HAVRE Téléphone : Le Havre n* 14.05 Directeur : FERME ffiURA? Tentes les communications concerna^ la rédaction doivent être adressées aSut,rue de la Bourse,Le havre. LONDON OFFICE: £1, Panton Street Quotidien iseiye paraisse?!t eu riavrt ABONNEMENTS Prano® 2 fr. 50 par mots. » ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

JUNI 1916 DE GOEDENDAG 22ste JAARGANG 1915 -T 916 N' 8 MAANDSCHRIFT voor VLAAMSE STUDENTEN UITGEG-EYEN DOOR JONG ...

De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en...

DE DRUKPERS Olîlciseï orgaait lier SisdsiljKe Feaeratie van ne bobk- en DruKnijvemeid van Geni - Verschljnt voonooplg nm ne iwee maandan ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : jj Ailes Wat Redactie en Adminisiralie betrejt te zenden : y AANkONDIGINGEN : ®e'fë, l'S 0 VAN AKENSTRAAT, 8. - CENT. 0 VolgenS °vereenl<°mst en voorop Buitenland 2,50 jj | ...

Veur daai va Loun

). IjjIi ~Vix'xi LOOiî « I : Alhcetrdï ilr'f'ëloçlits ettelyke rnanden aan 't front b®n, heb i£ . toch kunnen boipxjrlfcn ,dat nicttcgenataandô al de ©ntb®ringcn , v ;me : icnisson &• "anûore kncoicryen van het ©©rJLogalûven,? t L®on&oh fcaraktor ©ven rrisfelturig en ©nbeksianord in en s allon bl.yft voort Xovén » ...

Ons land

4de jaargang, Nummer 8. Priis : 5 Centiemen. 25 Juni iqt6 ONS LAND AJBONJMJEMttNTSfRUS : Per jaar fr- 3.— Voor 6 maanden . . » 1.75 Voor 3 maanden ... . . » 1.— men schr1jft in ten bureel van het blad. Opstelraad en beheer : Markgravestraat, ii-i3, Antwerpen AANKONDIGINGEN NAAR OVEREENKOMST. Ongeteekende stukken worden niet opgenomen. 'T ...

Ons Vlaanderen

Tweede Jaar. — Nr 15 EDITION HEBDOMADAIRE Zonaag 4 Juni 1916. ONS VLSSNDEREN Door Eendracht Sterk' VERSCHIJNT El,KEN ZATERDAG Liever Dood dan Duitschi Inschrijvingsprijs : Voor Frankrijk : per jaar 4 00 fr. per zes maand 2.25 » Buiten Frankrijk : per jaar 6.00 » Bureelen der Redactie : te Geat : 24, Weliinckstraat. • Parijs : 181,rue de ...

L'opinion wallonne: journal belge, indépendant

PREMIERE ANNÉE. — N" 3. LE NUMÉRO js CENTIMES DU 1er AU 15 JUIN 1916. LOPINION WALLONNE Journal belge, indépendant, paraissant le 1er et le 15 de chaque mois ^ZBOIETICTEIIVIIIEIEq-TS FRANCE & COLONIES Un an 4 fr. SOLDATS SUR LE FRONT — 2 fr. ETRANGER — 5 fr. ABONNEMENT DE PROPAGANDE — tO fr Adresser le montant de l'abonnement en ...

Vooruit: socialistisch dagblad

$t {aar « N. 151 Prijs per mûmes t voor België 3 centiemen, voor den Vreemd® 5 centiemen t«Moon t KaeSaotEe 24> «- Aitniiiiisipatie Sfciii4I> ÎJoniSv p^afi 11 «SSJ^S lbt& _iuii " i m .aFra«K22SH^^ ^^zm&ëi3z;i3£: tEz&sasfàK'.MVi \ " \Z'À 1 m—rn—ÊmmHmmmiimmmamimmtmammmmm Orakatcr-li Ugecîstot ûîn: ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Ans der Vergangenheit Verduns. Die «Itineraria Antonini», eine Art Reïseh'andbucKer die, in ihren ersten Ànfângen aus der Zeit des rômischei Kaisers Antoninus Caracalla stammend, Aufzeichnunger ùber Reisewege in alleu rômischen Provmzen und Entfer nungen der einzelnen Orte von einander enthalteç, nennei " einen Ort Virodanum im ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Woekbiad voor Lmdbouwers ultgegeven onder medewerklno van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Balglaoha bladan mogsn ult i De Landbouwer > nlata eve^narnsn, zondar telkana da bron ta varmaldan. Nr 14. Opstelraad en verzending : Keizerl. Duitsch Bestuur, afdeel. VII, Namensiraat, 1(K Druhherij : Staatsdrukkerij, ...

Pagina's