Jouw zoekopdracht heeft 571 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-01

Filters

Publicatiedatum
1917571

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE Buvez le THÉ LIPTON Si vous désirez le meilleur thé adressez-vous à lit firme qui le plante. LIPTON LTD Agences et filiales dans tout le Royaume-Uni. OÏSÈE PENNY fROMT: CIHQ CENTIME! rlOLLAHDE: VIJF CENT CONTINENT: DIX CENTIME) PARAISSANT PROVISOIREMENT A. LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lame, W.C. - Téléphoné : Holborn ...

De Vlaamsche wachter

DE VLAAMSCHE WACHTER Den Vaderlant ghetrouwe BlIJF ick tot inden doot. Den vrede om den vrede, den vrede ten allen prijze willen, is laf en goddeloos; wij mogen niet met gelijkmoedige onverschilligheid aanvaarden het recht en het onrecht, de waarheid en de leugen ; het onrecht moet gewroken, de wanorde hersteld worden, de waarheid zegevieren ! ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drtjkater-Urtgeefrtet lasn: Maatschappij H ET LICHT bcstticrdcr > P. De VfSCH, Ledeberg-Ooirt . . REDACTIE . . ADMINISTRATIF, HÛGGPOORT. 29, CENT Orgaan der Be/gische Werkii&d&nparfïi, — VerseM/imde affe dagen. ASONNEMENTSPRUS BELGIE Drle msanden. . . , . ft. 3-231 Zea maande» « , , . . fr. 6 56 tien jaar ....... »r I2J# Mm ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ontvang-t lieu of vijftien. Fransche ea Nederiaridsche exemplaren. * Het Remonte Centrum VAN DE BELGISCHE MITRAILLEURS B •! ■ ,, " " ' Het remonte-centrum voor mitrailleurs werd op 13 ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

|$3e ANNÉE. — Série nouvelle. — N° 702 Lieîsrtaïnéro 1Q Cenlteeg Ç'tS Oeatlrareg erg Frozt€> Cfeuâ! 18 Janvier &rï «ÉD ACTION & ADMINISTRATION », tu» Jean-Jacquts-Roussm, 33 PARIS Tilipftsn* : <3ut*nD«<fl 1S9.fi* iMREAuTTÛ HAVRE: St,#r. tsi il !a Burn— M HM! TÉLÉPHONE :n'64BELOB tONDON OFFICE i 21, TiNTON ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukater-LMtgeehl#* £2îïi: Maatschappij HET LICHT bestunrdce t P. DE VISCM. Ledeberg-OoM . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE HOOGPOORT, 29, GENT* Orgaan der Belgische Werkliedenpartij. — Verschljnende aile dagen, \ „ ' ' 1 ABONNEMENTSPRyS BELCIE Dric tnaanden. » . , . fr. 3.25 Zea maanden fr. 6.50 Ccn Jaar fr. 12.30 Met aboaneert dck op itle ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

NR 74 DERDE JAARGANG 1917 DE VRIJE STEm Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen Vérschijnende gedurende de Duitsche Bezetting Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Berninenstraat. a2. Onze welgemeende leuze îs : Noch VÏaming. nuchWaal, inaar Belg ! En eetjwit! trouw aan ons Vorstenhuis ' I elegraphiscn adres : Kom mandan t ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nl 1. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondag\ 7 Januari 1917. De gazet van Leuven I—I ABONNEMENTSPRIJS : — Per jaar .... 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. II I■■■ 11 ■ IIII — I I ■■IIII 11 III Illll IUBII ■■■!!■ ALLE BRIEFWISSELING TE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE ...

Het Vlaamsche nieuws

Zondag 7 Januari 1917. Derde Jaargang Mr. 7 Prijs . © Centiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws VerscHijnt 7 mpal if. de week ABONNEMENTSPSIJZENi Redaktle, Bebeer en Aankondigiflgei, : M OPmuttAD, . AANKONDIOINGEN i Voor één maand '-75 Raf VEMiULST, Dr Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE medewerker îs persoonlijk ver- Tweede blad, den regel ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

NR 65 TWEEDE JAARGANG 1917 DE VRIJE STEm Belgiscti orgaan voor de provincie Antwerpen Vêrschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Beg'iinenstraat, 42. Onze welgemeende leuze is : Noch Vlaming, nuchWaal, maar Belg !. En eetjwig trouw aan ons Vorstenhuis ! Telegraphisch adres : ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

ta Ëot§en*lu$gak (BJ 10 $fenntg - •^va^icvrvrvw AM 11 ibiwi'w*.MU J52KE Belgifcher kurier ^riifWct w <Th*e&%eitum $« 9-T9i.-fi, #11t-!- irfiScUti œ 3rûffcl WW îducfj Counlags; jlecimal ia6« 9Rot tamaitte». Xie 6 : jt : «ni 3 a » - (*) >c!lra SM""«a9- »»« fl.» e i i s H a » « a B s (ilAeiat moraeaê. ...

Informations belges

No 211 9 Janvier 1917 InformationsBelges Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de ...

Pagina's