Jouw zoekopdracht heeft 307 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-03

Filters

Publicatiedatum
1915307

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jere AHttëê W»» 14^ „ 5 cents (IO Centimes) Samedi 13 iîîaa*s ï«MS» L'ECHO BELGE L'Union tait la Force. «Journal «quotidien du matin paraissant à Amsterdam. Belge est notre nom de Familie. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N.25. VOORBURGWAL 234-240 Téléphone: 3797. Rédacteur en Chef : Gustave ...

Le courrier de l'armée

4 Mars 1915 _ v _ _ » • _ i—rr*r LE COURRIER DE L'ARMÉE nnraîssant les Mardi. Jeudi et S a. fil o ci i Ce journal est destiné AUX SOLDATS BELGES ; chaque compag-nie, escadron ou batlerie: reçoit dix ou cruinze exemplaires français et flamands. La "Kultur" et la Guerre La guerre a été voulue par le peuple aile mand tout entier. ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

As-m&e N°. S cents CIO Centimes) Vendredi is» nsars 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait ia Force. Journal Quotidien du matin paraissant à Amsterdam, Belge est notre nom de Famille. I Toutes les Bettres doivent être adressées au bureau de rédaction : N.z. VOORBURGWAL 234-240 Téléphone : 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. ( Charles ...

De werkman

lierMc ComuDÎe. Ouders ge zijt bij een Assurantie voor uwen Eerste Communiekant, om 100 fr. te ontvangen voor de kleeding ; door den Oorlog zijn de stortin-gen gestaakt. Hebt ge redit op de maanden-storting ? ZEKERL1JK... Voldoet de Assurancie met te zeggen : Mijn Boeken zijn toe? NEEN... 0E 8URGLMEESTERS door de Duitse Besturen aangesteld, ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BBLGŒSCHE SOîLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontva-ng't tien of vijftien Fransciae en Nederlandscke exeraplaren. Se cHuItup» en de Qorlog De oorlog wercl gewild door gansch de Duitsche natie. Hij werd voorbereid langen tijd op voorhand door ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 C>-<«iiMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, MARDI 9 MARS 1915. l' ! tREGiSTERED AS a „ NEA'SPAPEKJ Conservation par le Progrès. SOMMAIRE. LA SITUATION : Progrès des Alliés dans les Dardanelles —Forts turcs ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Orgaan der Belgische werkliedenpartij —* Verschijnende alle dagen. Orutstsr-U itgecf 3l«f gesa; Maatschîf \fq 51 ET LICHt bestuorder v p. DE V5SCK. Lcdeberg-Qent . REDACTJE . . ,. DMi NISTRAT1E KCvuPOORT, 22. CENT ABONNcMENTSPRy$ BELGiE Drie saaandcn. . , , , fr. 3.25 Zea maandsa > , . . . fr. 5 50 Een jaar fr. 12.5» lAtn aboanecrt ...

Het volk: christen werkmansblad

— .,n, . —ifi wi lUT TWiV'Wr'^-*-^" VijfenTvviiîtigsîe Jaar. — N. 83 nnin"i*»-iT.iit»r Kiihl iiiM»nn nimMiiiiiaBMÉM»iWiWiiii*i.ii«i r-MÉart» id urnîtriT rn'i i GoMienst — Halsgezln — Eigendom Donderdag, 2S Maart ISIS Aile briefwisselingen vrachfc» *rij te zenden aan Aug. Vau Iseghem, uitgever voor de naatnl. maatsch. ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

Ëersie Jaargang rv°. 4e Donderdag 18 Maart 19IS S Cents DE VLEEMSCHE STEM ALGBMEEN BBLOI8CH DAGBLAD Een voik zal niet vergaan! Eendracht maakt machtï REDACTIEBUREEL: PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam eiken dag des morgens op vier bladzljden. Aboniiementsprîjs by vooruitbetaling : ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

DflOBU MD VOOR ,4ET VIlflfl|WSCHE LtflflD t'i v ' \9. vc- . s<! ioor Volk, Statu en T*al. pu Orsid I Ik l'Iaming îiew. Van Eyck. aStem Handschriften worden niet terun gez^''^}\ j BEREER EN REDAKTIE : 12, Zwarte Lieve Yrouwstraat, S2 AANKONDIGINGEN . Pl»at«aan/ragen : 5 certiem per halven regel Andere ««nkondi^ingen : 10 centiem ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. - -, — ^^ V X M -Wf X J,\ <Axf 1VX JL ^ X jCTJL 22ME ANNÉE. DIMANCHE 28 ET LUNDI 29 MARS 11)15. ~ N<>a 87-88. COMMUNIQUES OFFICIEL! CDAWfAK A ivniivj IIK/« SERIEUX SUCCES FRANCAI! EN ALSACE. UN TAUBE DESCENDU. PARIS, 27 mars.—Communiqué officiel de 1 heures:— L'ennemi a ...

Het Vlaamsche nieuws

...

Pagina's