Jouw zoekopdracht heeft 367 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-11

Filters

Publicatiedatum
1915367

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 38. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen I 17.? Nov. 1915 Over de Taaltoestanden in Vlaanderen. De onophoudende verfransching van onze ge-westen hebben erge gevolgen gehad. Talryke ouders uît verwaandheid, parvenugeest of misplaatste praalzucht hebben niet gewacht tôt dat het Belgisch onderwys hun kinderen zou ...

Het volk: christen werkmansblad

Tijkn-IVratigstc Jaar. ■ S. 313 Godsjieast — Holspzln — Etpnion Donderdag, 2 5 November 1915 AîJe brtefwîeseUrprv vr.-rM *ri£ te terdrn aan A\-y. V.-r lBrghrm,«ifgcrervoo' > ; •• ni fnaatech. *Drekkfiij ii<t \u!l>» Meerstceg, n° 10, Gect. Bureel voor West-Vlaandr rpn Gaston Bossyyt , RecollolUu-itraat, 14, Korfrijk. Bureel ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

" LA METROPOLE,7 the inSuential Belgian news-paper now enjoying the hospitality of Of îëtttîi&arJ» was removed to this country after the destruction by the Gex*mans of its Antvverp offices. Through its appearance in conjunction with this paper thousands of refugees from Antvverp and other parts of Belgium are able to obtain the Iatest ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

u LA METROPOLE," the mfluential Belgian news-paper now enjoying tbe hosp'tality of was rerooved to this country after the destruction by the Germans of its Antwerp offices. Through its appearance in conjonction with this paper thousands of refugees from AntrVerp and other parts of Beîgium are able to obtain the latest Belgian news in their ...

Het Vlaamsche nieuws

Zo®d?g 14 November 1915. Eerste faarg. Nr 303 Prijs : 5 Centiemen door geheel Reîgië Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsbladjvan België. - Verschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN Per week 0.35 Per 3 maanden 3.75 Per maand 1.25 Per 6 maanden 7.50 Pflr 1 an r 12 AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Dr Ang. ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I £5rste jaarsamg wo. oïïïîsda^, 33 rwoverailber 19l£» s cent. DE VLAAMSCHE S EM I cm volk zal ni et vergaan.' ALGESV1EEN EELGISCH DAGBLAD Een dr actif maakt mac ht DIRECTIE EN REDACTIEs PALEISSTRAAT 31. bovenhuis, AMSTERDAM, Telefoon No. 9922 Noord. Onder leidîng van % Or. RENE DE CLERCQ en Or. Â. JACOB. ABONNEMENTS PHI JS (by ...

De Belgische standaard

!• Jaar — N* 206 Vyf centiemen liet nummer uinsdag 16 Novemoer 1 « 16 De Belgische Standaard Door TaaJ an Volk Foor €*od an Huard an ri*nd aiwm«i»9nt*ry» voor 59 ■»»<» (* •**«<<•■) Jbi) vooroitl»uii«t s Beatuurder : ILDEFON8 PEMTBR8. v?°* 'âeelinKen J5i®b weiiden tôt î Voor d« «oMatea : *,«0 ir. „ Villa ...

De Belgische standaard

■feu» truawa' - n • atefcrtaaar* • - - 1* Jaaj- - N' »18 tri i m lîtfirit iinmni—Mfimr -rrrr "irrwffmrrrr-*— Vijf Met uxisamei Dinsdag 30 Nov&mn«>r ï z 1 s De Belgische Standaard Door T&sd m WoIè OJlOBX^AJD Voor Qod an Haard tu %and 2o**n*m»iiiarrij» *t>;r 50 MBmmtr* {3 aaaatfoajt btj vooreHhettfiac l Tso* die ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Jeudi 11 novembre 101 i> Eî» centimes le numéro o9me année — N° tîli'i JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : RF.LGIQUE : S fr. par an ; 1 fr. pour six mois ; 2 fr. pour trois mois J Pour l'étranger, le port en sus . . i KEDACTION & ADMINISTRATION : CAND — 3, RUE DE FLANDRE, 3 — CAND TÉLÉPHONÉ 665 . - . ... i AN NONCES : Voir le ...

Vooruit: socialistisch dagblad

m 1 Drukstcr-U itgeefster 6*m: Maatschappij H ET LICHT bestuurder t ». DE VISCH. Ledeberg-Oeirt . . REDACTIE . . ADMIN1STRATIE H003P00RT. 29. GENT Or gaan der Betgische Werkliedeiipartif. — Verschjjnende aile dagen. ABONNEMENTSPI^jS BELGIE Drie rrtaandca. . . , , fr. 3.29 Zes maanden fr. 6.30 Eenjaar. ...... fr. I2J0 Meo abonneert zich op aile ...

Het Vlaamsche nieuws

ÏZnderclag 4 November 1915. Eerste Taarg g. Nr 293 Prijs: 5 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws ; ^ Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt,7 maal per week &&&■■■< ABUJNJNtMCiN ISFKIJAfcJN Per week 0.35 | Per 3 maanden 4.— Per maaad 1.50 | Per 6 maandea 7.50 Per jaar 14.— ...

Het Vlaamsche nieuws

lynjdag 26 November 1915, Eerste Jaarg Nr 315 I — ■■■mm MMwaMBMWMBMMtn aam<«É»MBMW»TO^;iiwKaMiiii.wi»r> 11 Prijs : 5 Centiemeo door geheel Beigië Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad \rao Beigië. » Verschijnt 7dmaai per week iiim—'k—iint i'rf«r^inoi«yranBMar'<n ...

Pagina's