Jouw zoekopdracht heeft 542 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-05

Filters

Publicatiedatum
1917542

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

©rffe EiissoBe (R) rip»rT-. 3> £t'JE3BsniBaB9nnHHHBHi ffteis W pfennig. Belgifcher Rurier £&viiffeïets ®« SeIfliT4e 9utJet «tfàcini in SJriinel tHglîdS (an<Ç Sonatas») swcintal anfctr Montas bormittag. $i« (£ t ft e H u « (j a b c (A) etfàeint jebcn Siadimittafl. 2>ie gtoeitc S u 3 s a b e (B) erjdjeint moifltnS. ...

Het tooneel

Het tooneel 2e Jaargang Nr 36 19 Mei 1917 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Centiem Mev.Dilis-Beersmans In de ' eenvoudige, maar netjes, on met vee! kunstenaarssmaak gerneubileerde zitkamer, met aan de muren talrijke, groote, ingelijste portret-ten, en op de kasten fotos; tooneelspeelsters en spelers. familieleden en collegas in ...

De legerbode

R Meî 190 Nummer 44 8 DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ontvang-t tien, of vijftien Fransche en Nederiandsche exemplaren. iHoe België zijne Plichten van Gnzijdigheld begreep en kweet Duitschland wordt het niet moede voor de ...

Het tooneel

Het 1ooneer 2e Jaargang Nr 35 — 12 Mei 1917 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Centiem Het Volkstooneel Veel werd reeds g'eschreven over onzen Ant-werpschcn Poesjenellenkelder. Over de artister van den Schavies _ verschenen artikels in dag- er weekbladen en bijdragen in tijdschriften hier er in den vreemde, vooral in Holland. Voor ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

gtffg Musgafte (A) 4 ' Jkeis 10 pfennig. Belgifcher Kurier ^$rtiffeïets 2>« SelflH^e «tttUt «f^cint In Stûfîet i3nJi$ (oui) SoitntagS) 5t»ei««I <m|«t SRsttfofl fcormtttag. $te (S r (t e % n » g a6 c (A) cxf#cHit Jrtcn 5!«#*ùtta8. 2)ie 3 K> e i t « * a « g a b c (B) ctfijeitU morgenS. Gitiftnbnitgcn fHib îtut an bit ...

Het volk: christen werkmansblad

m l l ■ i i■ rj. iT . .1 .... m , ■ - - - ZbYca-en TwIiitiastô Jaar. M. 107: Qodsâionst — Enispzin — EipMein Mag, 1 CÎS Im'&a* 7 M !$iî Aile t)lief wisselin ge*i vrac lit-»ïij te genden aen Aug. Van ÏÉegiiem, uitgever voo-i- de uaamV. tnaatsch. «Drukkery Het Volk», Meersteeg, n° 10, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen» ...

Informations belges

N° 333 12 Mai 1917 Informations Belges Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, ea certains cas, de s'assurer de l'exactitude de ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 Bfennic âroetfe îStotûett-îCuscralîe (B-) 10 pfennig Belgifcher Kurier f»rUffeïe*> Set ® ; ! g i ( $ ? Satie: ctfdieint itt Stûn«I tâfltic^ (audj SonntagS) jtoeimal auge* ÏHontag toarmittag. Sic (S t jt : H u 5 9 a b (A) ir(rfjelnt jctitn SiacÇmUtoa. lie g to c i i ; ?l u 3 g a 6 î (B) «tfàeint morgmô. (Siujcnbungcn jinb nui ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 Pfennig Stuelfe Htocaeti'Sfusaaâe (B.) 10 Pfennig Belgifcher Kurier £5 riiffèïets Set Se.gifdje Rutict srî(f)C'ttt in Srûijcl lagiiiij (audj Soiuttags) jtocimot nuger Siauiag tormittag. Sic (J r jt : SI u 6 g a b c (A) crfd;cint jcbcit Sîadjmiitag. Sic 3 *» » ' t c SI u S g a b c (B) et[(&eint morgenê. tSinjenbungctt jittb nur on ...

Informations belges

N° 325 4 Mai 1917 INFORMATION BELGES Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de leur ...

Informations belges

N" 328 7 Mai 1917 Informations Belges Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvellesde presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible encertains cas. de s assurer de l'exactitude de leur ...

s Konings klaroen: lucht-bijvoegsel aan de 'Libre Belgique

2*m* Année. — Ne 1. / c l'Ci- Mai 1917. LE CLAIRON DU ROI Supplément aeH^rt |deTa Belgique " — En avril dernier, les Anglais ont capturé 20.000 prisonniers allemands et 257 canons dont 98 lourds; les Français 20.780 prisonniers, 175 canons de tous calibres et 412 mitrailleuses. Les Alliés sont aux portes de Saint-Quentin. Les ...

Pagina's