Jouw zoekopdracht heeft 336 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-01

Filters

Publicatiedatum
1915336

Het Vlaamsche nieuws

Maandag 18 Januan 1915. Eerste Jaarg. Nr 5 Priis ; s Centiemen door sreheel Belerië ■ "T* T Ttt 18 ■ Vlaamsche Nieuws Het best inselicht en meest versoreid Nieuwsbiad vari België. - Verschijnt 1 maal per week VOORNAAMSTE MEDEWERKBRS : Lode Baekelmans. — Jan Bruyiants. — Mr Arth. Cornette. — Vict. De Meyere. — Ant. Moortgat. — ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is YOOR DE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien Fransche en tien Nederlandsche exemplaren. 1 sisan n antlra Toon ssn Hoort gij ze no g, die krijgsfanfaren die 's Keizers legers zoo roemvol cils blïksemsnel naar den zege gingen voeren ? Vijf ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukstcr-U itgecfster •am: Maatschappij HET LICJi? bestunrder» ». DE VSSCH. Ledeberg-Ocnt . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE HOOGPOORT, 29. GENT VOORUIT Qrgaande? Belgische Werkliedenpartij. — Verschjjnende aie cfaaen. ABGNNEMENTSPRIJS BELGIE - Orie maanden. . , , , fr. 3.25 Zes maande? » , , , . fr. 6.50 Een jaar. t s « . . . fr. 12.50 M en ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

i^y^NNÉE. — Série non relie. — N° 80 Le numéro 10 Centimes Samedi 50 Janvier 1915 7?TTTCflON & ADMINISTRATION 28 ter rue de la Bourse — LE HAVRE Téléphone : Le Havre n- 14.05 OFFICE SPÉCIAL A LONDRES : j|, Paillon Street (Broadmead Ilouse) London (S. W.). Directeur : FUEMD tîEtJRAT Toutes les communications concernant la ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA METROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22ME ANNÉE. SAMEDI 30 JANVIER 1915. N°- 80. COMMUNIQUES OFFICIELS FRANÇAIS. JOURNEE CALME. PROGRES DANS LES DUNES. PARIS, 29 janvier.—Communiqué officiel de ! 15 heures :— La) journée d'hier n'a."été marquée que par des nptinna locales qui nous ont été favorables. En Be ...

Het volk: christen werkmansblad

l/iifLon-TTinnfiitoto laav N 98 Godsâienst — Eaissezln — Eissaàom Vrijdag, 2$ Jaaisari OIS. Aile brîofwlsselingen vraehfc-*TÎj te zwiden aan Aug. Van Iseghem, uîtgever voor de naaml. maatseh. « Drukkerij Het Volk », Ueersteeg, u° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen t Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bachten, Kortrijk Telefoon 523 Bureel ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

DE GOEDENDAG 22s,# JAARGANG 1915 -1916 Nrs 1-2 MAANDSCHRIFT voor VLAAMSCHE STUDENTEN I - UITGBGEYKN DOOR JONG VLAANDEREN - - ...

Het Vlaamsche nieuws

Dinsdag 26 Januari 1915. Eerste Jaarg. Nr 13. Prin* ; 5 Cesïtiemen door g*eheel Belg-ië Vlaamsche Nieuws H et best ingelicht en rrseest versoreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maaî per week VOORNAAMSTE MEDEWERKERS : Lode Baekelmans. — Jan Bruylant», — Mr Artta. Cornette. — Vict. De Meyere. — Ant. Moortgat. — Ary Defen. — ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukster-Uitgeeîster -œ: Maatschappij il ET l!CHT bestuurder: p. DE VSSCH. Ledeberg-Qent .. redactie .. ADMINISTRATIVE ÎÏOOGFOORÏ. 29. GENT Orgaan den Belgische WeM'edenpcwhj\ — ïerschjjnende aile dagen. abonnementsprijs belgie Orie raaaadça. . » , . fr. 3.25' Ses maanden fr. 6.50 Eenjaar. . . , . . fr. 12.50 Men abonneert zisà ep aile ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jere Année r*°. **e. S cents (lO Centimes) mercredi 27 janvier 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. «Journal Quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées fta bureau de rédaction : N.Z. VOORBURGWAL» 234-240. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. ( ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

BRUXELLOIS ABONNEMENTS ; 1 ta 12 fraaci, — 6 mois 7 francsa — S mois 4 francs 1 mois 2 francs. Journal Qixos itlien Indépendant Rédaction, Administration, Publicité t 45, RUE HENRI MAUS, 45, BRUXELLES ANNONCES Fsits-dirers, la[ligne 2 «mes. Néerolopa la lif&e 1 firaaa Petites annonces, la ligne 20 centimn Une anomalie ...

L'écho de Belgique

L'Echo deBelgique DE STEM UITBELCIE Voor God enVhderland Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : ls. 9d. voor drie maanden. Dieu et Patrie Voor aankondigingen : 69, Lombard Street, E.C No. 16. VRIJDAG, 8 JANUARI, 1915. Price Id. Please Read This There are in England, at the présent moment, about 130,000 REFUGEES, men, women and children, ...

Pagina's