Jouw zoekopdracht heeft 360 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-04

Filters

Publicatiedatum
1915360

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

ABONNEMENT : Belgique : 12 francs par an Etranger : 15 " " " » - i i r i i i . REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE 20 pages : 25 centimes le numéro ADMINISTRATION ■ C. Van Cortenbergh 12, rue de l'Empereur, Bruxelles S. M. LA REINE VICTORIA-EUGÉNIE D'ESPAGNE lrp ANNÉE AVRIL 1915 N° ...

Het Vlaamsche nieuws

Woensdag 14 Àpril 1915. Eerste Jaarg. Nr 90 Prijs : 5 Centiemen door gcheel België J» «jL JGLi nJLn Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht eo^meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week ÀBONNEMENTSPRUZEN : Per weafc I.SS I Per 9 maandee ., .. 4.— far mm and (.M | Per 6 maanden «.M Per jaar ...... )4 — IBESTUUR ...

Het Vlaamsche land: Vlaamsch orgaan voor België en Nederland

Nummer 6. KONING ALBERT-NUMMER. 1ste Jaargana. - 3 April 1915. fflHH Jjfjjg^ voorBelgié enNederlarvd!^^^ï!Sasss==sï^^^^^ VTeeltblad onder Hoofdredaotie van 1>jt. JOZBP CRETS. ST R Redactie en Administratie : ORANJESTRAAT 4—6, Rotterdam, ^ __ ___ ABONNEMENTSPRIJS : , -I - ADVERTENTŒN : __ __ , , , . Y VOOr Vlaanderen! Per 3 maanden, franco ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAOSBLAD Biiblad van " VOORUIT „ ZONDAG 4 APRIL 1915 N'-3 Prijs : 5 eentiemen Reinaart-De-Vos De geschiedenis van Reinaart De Vos leeft nog m de herinnering van ons volk, maar weinigen lazen het mees-terlijk gedicht aan Remaart gewijd. Het oud vlaamsch maakte het lezen ervan moeilijk, maar de beroemde Vlaamsche dichter Julius De Geyter ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Dnik3?er-l> ltg«eïste» Sasbî MaaSscbappsj ïf ET LfCHT bcstaarder » p. DE VISCH. Leicbcrg-Qcnt . . REDACT1E . . ADMÎNÏSTÎIATIE HOOGPOORT. 29, GENT VOORUIT ûrgaart der Belgfeche Wepkliedenpaptîj* — Venchijnende a!k dagert. A8QNNEMENTSPRUS BELGSE Or te macedea. , . , , fr. 3.25 Zes maandea • . . . . fr. 6.50 Ecnjaar. fr. 12.50 ...

Het volk: christen werkmansblad

'■ ■ ■■ ■ imhimthirnrinmtwTtya-aîtirrtTaTt'T r^Vrf 'i rîiT Vn lïijfen-TwiflîigsIe Jaar. — B. 97 *- ■ Godsâleast — Hnlsjeili — Eigendom Doslerdag, 8 April J9Î5 Allo briefwisselingen vracht- | vrij te zenden aan Aug. Van ïseghem, uitgever voor de naaml. jnaatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

il 7 Gesetz- und Verordnungsblatt Bitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-rerneur in BelgTé. Gedrukt in de arukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in Belgie verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsche ...

L' illustration

ZEPPELIN POURSUIVI PAR UN BIPLAN FRANÇAIS Covvripht Dailv Mail. — Reproduction interd'te. D'après le Daily Mail, qui nous en a cédé le droit de reproduction, cette photographie aurait été prise d'un second avion qui poursuivait également le zeppelin, le matin du dimanche 21 mars, bien loin derrière les lignes allemandes et tout près de ...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

i T A A n A lVT/~ APRIL 1915 y J Nr 6 26. 5. 15" DE WEEK MÊlu*mTmmù BLAD ABONNEMENT : België : 8 franken het jaar lîuitenland : 10 franken het iaar ' ' ■ GESCHIEDENIS, KUNST, LETTERKUNDE 12 BLADZIJDEN ir prMTirR*r\T urT jvTïTRfluarn BËHEER1! C. Van Cortenbergh Keizerstraat, 1 2, Brussel HARE KONINKLIJKE HOOGHEID VICTORIA-EUGENIA VAN ...

De legerbode

27 April 1915 ' Nmmer HIO 1 DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compag-aio, escadron of batterij ontvang-L tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Roemrijke Bladzijden De Eerste Ruiterij-OMsie en de 4* GeiwgÉ Brigade te Haelea '12 Oogst 1914) II y* ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Orgaan der Belgisohe Werkliadenpartij — Verschijnende alle dagen. Orakster-UitgeeTstcf pua: Maaîscbappij H ET LtCHT bestuarder» P. DE VISCH. Lctfeber£>Of«l . . SREDACTIE . . ADMINISTRATIE HOOaPOORT. 29. CENT ABGNNEMENTSPRÎJS BELG!£ Drie maanden. . . , . fr. 3 'at-£es maandea » .... tr. 6.50 Een jat« ....... fr. 12.50 Mct ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Samedi 3 Avril 1915 Samedi 3 Avril 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION K, Rue Montagnode-Sion, £î, BHUX.ELLE9 Bureaux : de 10 à tf heures JOS. MORESSÉE, Directeur. JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO s lO CENTIMES I La petite lignv fr. 0.40 1 Réclame avant les annonce» 1.00 ANNONCES Corps du journal . i . 4.00 ) Faits divers 3.00 ; ...

Pagina's