Jouw zoekopdracht heeft 360 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-04

Filters

Publicatiedatum
1915360

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

llUfiSltlTE-ROEIS l -^Ègmontstraat 39, (Zuid) [ SELGISCHE HUISKOLEN I Anthraci0t & Machienkolen ALLERBESTE KWALITEIT I aan M AT I G E prijzen ■ Verzorgde bestellingen blnnen de 24 uren Aanbevolen I Grove Huiskolen 80 °/0 gewaarborgd. .82l^_H2.GEILLUSTREERDE 5 °enti"-- j ZONDAeSGAZE,Tl BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN : OPEN DAÇELIJKS ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

20e ANNÉE. — Série nouvelle. — N° Î5-C* Le rimnefo^" 10 Centimes Mercredi 14 avril 1915 r RÉDACTION «ADMINISTRATION 3U te rue ds h Bourse — LE HAVRE Téléphone : Le Havre n* 14.05 Sirscteur : FERNAND «EDSÂT Toutes les communications concernant la rédaction doivent être adressées àSu\me de la Bourse, Le Havre. LONDON OFFICE: ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

f— "^Ê^BÊBÊSÊ^ HOE ER IN DEN MODERNEN OORLOG WORDT GEVOCHTEN: F-en drietal sprekende kiekjes van het oorlogsterrein in Noord-Frankrijk, die op voortreffelijke wijze de gevechtswijze van den modernen oorlog illustreeren. In ons bijschrift „Bij de Platen", op bladzijde 437, spreken wij daarover nog uitvoeriger. De bovenste foto doet ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 6. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 7? April 1915. Honderdste geboortedag van Bismarck. Op lsle ' April van het loopend jaar heeft men overal in Duitschland den honderdsten geboortsdag van Bismarck gevierd. Het is begrypelyk dat men dieu dag als een byzonderen feestdag aannaxn. Want in dit oorlogsjaar, kregen wy ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDENCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY. BELGE. «nMTiMCSJT • 1 r» npfJT!?<SPS Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. LONDRES LUNDI 12 AVRIL 1915. [rnewspapera]S A Conservation par le Progrès. TELEPHONE: CiTY 39SQ. ' - ' r ■ SOMMAIRE. LA SITUATION : Progrès en Wœvre et dans les Carpaiiies.— Les opérations dans ...

Het Vlaamsche nieuws

Donderd&g 15 Âpriî 1915. Eerste Jaarg Nr 91. Prijs : 5 Centiemen door geheel België Vlaamsche Nieuws i Het best ingelicht en meest ver&preid Nieuwsh lad van Eelgîë, - Ver schijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN : per week 0.3S « Per 3 maanden 4.— Per maand 1.50 I Per 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— IBESTUUR Hooïdopsteller : ...

L'indépendance belge

Kème annéfe. L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY, BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES •'# » wvw» X wuv/tv . ±-é• v_y» TELEPHONE: CITY39SO LONDRES, SAMEDI 3 AVRIL 1915. ISEGISTEBED AS A _ <l»ou. ' • newspapee.3 conservation par le progres. ' 1 oUMMAlRL. Pour la Belgique future.—J. Peritch. Leur dieu !—Camille Roussel. Notes de ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

-A.BOXVIVBïJVIECÏVX'îâ : 1 an, 12 francs. — 6 mois, 7 francs. — 3 mois, 4 francs 1 mois, 2 francs. J oxi.x-xi.stl Q[uoticl.eiï. indépendant RÉDACTION, ADMIî4sTRAT10N, PUBLICITE <45, Rue Henri ffiaua, <43, aruxella» AisrrvoiwcïBïS : Faits-Divers, la ligne 2 francs. Nécrologie, la ligne 1 £t*nc Petites annonces, la ligne 20 ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drt5kster-UJt2$cT8»«* Sam: Maatschappij MET LtCHÎ beslucrder» p. PE VîSCH. Ledebeirg-Qent . . REDACTIE . . ADM3NISTRATÏE iiôaGPCORT. 29. GENT VOORUIT Drgaan de/1 Bekfisohe Werkliedenpaptij. — Verschjjnende a/k dagen. ABONNEMENTSPRUS BELGES Dr le Rsaenrica. . . , . tr. 3.2a Z-sa maandeo > , , , . fr. 6.50 Een jaar. fr. 12.50 Men ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile briefwisselmgen vracht« Vrij te zenden aan Aug. Van. Iseghem, uitgever yoor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Recolletten-Btraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Vilctor Kuyl, Minderbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK Mon schrijft in ; Op ...

L'écho de Belgique

f g/ \p À- ' V : r'A R agtstered àt the General Post Office as a Newspaper. EEcho de Hlgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Dieu et Patrie. n„,,A„„ . cç Dn..J| Ç«„nw« W f Abonnement: Subscription: Voor aankondigingen: DUi6d.il* DDj l\USSclI OQiïaFc, W.v. ls. 9d. voor drie maar.den. 1s. 9d. for three months. 55, Russell ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Brekater-li Îtgeeïoêcî Bem; Maatschappij HET LICHÎ besiisurder ? p. OE VtSCH. Le^cberg-Ocnt . . REDACTSE . . ADMSN5STRATIE fSOGGPOGRT, 29» GENT VOORUIT ABONKZMENTSPRIJS BELGIE Dr!e maanden. . » , , fr. 3.25 Zea maandea . , , . . fr. 6.50 Een jaar fr. 12.50 Mea abonneert zich op aile postburetlea DEN VREEMDE Drie maanden (dageiijk» ...

Pagina's