Jouw zoekopdracht heeft 360 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-04

Filters

Publicatiedatum
1915360

De Belgische standaard

De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor* O-nd en Haarrî en r.and « DE BEL8ISCHE STAHQMR2 » versshijit 4 ornai U «itk. Aboimcmentspri}« voor 50 nummers l»ij yo«ruitbotali»g. Voor de aoldaten : 2,50 fr. Voor de niet-soldaten — in 't land 3.50 fr. ; buiteu 't Imnd 4.30 fr. Indien meer exemplarm van elk nummer vevrien gevrnagd,r»ordt ...

Het volk: christen werkmansblad

. . i, il -,v ■ - ■—~- -^iri»,v.i«,).-.rfwii-WiiWnf1j.riTii;.^. •«, ■ «i,»^.-, ,„■»ty.--, .t- .r A.-m ...r.fc«i«*i;«fc. \'iifenTwm!&sîe Jaar.— N. fia GeMensf— ïïni&mzin — Etaeta Rinsda?. 6 Ânril 191S ^ Aile briefwisselingen vrai VI!j te zen den a an Aug. 1 ïseghem, uitgever voor de naa maatsch. « ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

— 417 — Gesetz- und Verordnunqsblatt Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgouverneur in België. Gedrukt in de ûrukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche Btraat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. i mémoire atatjiit k'/\vptt [begistered as a _ t_ TELEPHONE: C!TY 3960. LONDRES, MARDI 6 AVRIL 1915. ^ nbwspaper.] Conservation par le Progrès. SOMMAIRE. LA SITUATION : L'échec autrichien dans les Carpathes.— ...

Het Vlaamsche nieuws

gaterdag 10 Apni 1915, *erste Jaarg. Nr <86, ïJrijs ; s Gentlemen door geheel België ^ -y Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreïd NIeuw&hl&d van België. - Verschijnt 7 maal par week ABONN fcMEN FsPRIJi,]SN : | BESTUUR BUREELEN: f AANK0NDIG1NGEN : I Z ® 50 I Per fi ZlltZ îffl l Hooîdopsleller: Alfoss BAEYENS ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

3de jaargang, Nummer i Prijs: 5 Centiemen. April igi5. Men zegt dat 't Vlaamsch te ncet zal gsan.... 't En zal ! Geen rijker kroon Dan eigen schoon. ANTWERPEN BOVEN Ailes voor Vlaanderen Oreaan der GROENIN GERWA CHTEN van Antwerpen en Omstreken. Al wat dit blad betreft moet op ons bureel besteld worden. — Elke inzender is verantwoordelijk voor ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

« DEUXIEME rANNEE. ~ (N° 197, fTlrajr^ >■■*!«* BS.OOO Sx«mpl*lr«i ®8!ÏG© ©SIOTBWIIS® mjTlOJN H JEUDI 15 ÏVÏÏIL 1915. LE BRUXELLOIS ABOXV]VB!MBïNrXS î 1 un, 12 francs. — 6 mois, 7 francs. — 3 mois, 4 fran 1 mois. 2 francs. " " ^ ^ J 9mammmaasmaaÊÊÊmm HWHW ■■bhmmhbi Journal quotidien indépendant RÊDAÇTION, ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

483 Gesetz und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Uitgegeven door de politieke afdeeling bij don Generaalgou-vcrneur in Belgié. Gedrukt in de drukkerij van liet Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensclie straat 40. Het AVet- on Verordeningsblad is in BelgiC verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij. in Duitscliland en in ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

Éefste Jaargang N°. 70 Zondag 11 April 1915 S Cents DE VLAAMSCHE STEM ALGEMEEN BELGI8CH DAGBLÂD £sn volk zal niet vergaan / Eendracht maakt machti REDACTIEBIJREEL 9 PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. — TELEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens op vier bladzijden. Abonriementspr^js by vOoruitbetàlin'g ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jèr© Antiée N°. 168- S cents CIO centimes} Vendredi 9 avril 1915 L'ECHO BELGE L'Umon fait la Force. t aouraai quotidien du matin paraissant a Amsterdam Belge est notre nom de Famille. ^g—a————oq—g— Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N.Z. VOORBUHGWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37' JAAR iVinrtorda? 29 Auril 1915 S' 101 DE GENTENAAR - DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Bureeten te 0snt nr 19 Ketelvasi Bekendmakîng. ' Het privaat-brievenverzendea door de Belgische bevolking in bet krijgsgebied en Verder, is slechts in België en m Duitsch-land, toegelaten. Diensvolgens is het postverkeer naar het buitenland, namelijk naar ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

Eerste Jaargang N«>. 72 ÏMnsdag 13 April 1915 5 Cent s DE VLAAMSCHE STEM ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD I [en volk zal niet vergaan! Eendracht maakt machtl ^Ï^CTlÊBUREEL! PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. pa Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens jn vier bladzijden. Abonriementsprys by vooruitbetaling: ...

Pagina's