Jouw zoekopdracht heeft 360 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-04

Filters

Publicatiedatum
1915360

L'indépendance belge

86ètne année. No. 101 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT s 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION: , BUBEAU;,A PARIS: J-CDOR HOUSE. TUDOR ST.. LONDON. E.C. -1' PLACE DE LA BOUK^t. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: [ 238-75. LONDRES, VENDREDI 30 AVRIL 1915. f3 mois, 9 shillings. ) abonnements: i 6 mois, 17 shillings. ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukster-U Itgee* sîc» Maatsehappij H ET L3CH? bcstuarder; p, DE V!SCH, Lsdefccrg-CesîS . . REDACTÎE . . ADMINISTRAT1E HOOGPOORT, 29. GENT ABGNN EMENTSFRIJ3 BELG1E Drie roaanden. . , , . fr. 3.25 Zes ma&nden . . fr. 6.50 Ean jr.ar fr. 12.50 Me» abonneeft zich op &Ue postimreele» DEN VREEMDE Drie maandca td&gelijka veriaudenj. . ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

( Voor Stam Ta al en Volk Qmdat ik Vlamin.é, ben „ Beheer en Publioiteit : ANSPACHLAAN, 75, BRTJSSEL Hoofdopsteller : E. Van Bergen Elke inzender is or&ntwoordsliik voor betgeeu hij se.lirijft. 2e JAAKGANG. — N" 86 Zaterdag 10 April 1915 PRIJS : 5 CENTIKM PER NUMMER ABOEN'EMENTSPRIJS voor Brug»el en VoorBteden 1,25 fr. par ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

483 Gesetz und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Uitgegeven door de politieke afdeeling bij don Generaalgou-vcrneur in Belgié. Gedrukt in de drukkerij van liet Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensclie straat 40. Het AVet- on Verordeningsblad is in BelgiC verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij. in Duitscliland en in ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

rrerste »iaargaiig N°. 63 en 64 Zonaag cm Maahûag 4 en S Àpril 1915 S Cents DE VLAAMSCHE STEM aloemeem belgisch dagblad [en volk zal met vergaam Eendracht maakt machtl REDACTiEBUKEEL : PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOOH No. 9922 Noord. pQ viaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens 0n yier bladzijden. Abormementsprys by ...

De Goedendag

APRIL 1916 DE GOEDENDAG 22" JAARGANG 1915 -1916 Nr ô M A ANDS CHRIFT voor VLAAMSE STUDENTEN - UIÏGEGKYEN DOOR JONG VLAANDBREN - ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

- 457 - Gesetz- und Verordnungsblatt Uitgegeven door de politieke ftfdeeling bij den Generaalgou-verneur in Belgie. Gedruktin de drukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkriigbaar bij bovengenoemde drukkerij. in Duitschland en in liet oniijdige buitenland bij de ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVEHS,xSamedi 24 Avril 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.291 ^iR®tin Rédaction : \c> w>f^vl#nckx, 14 \ . ,«V „ ER S Téléphone 3761 LL07D ÂNVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonie ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 14 Avril 1915 Cinquante-huitième Année - Mo 17.282 DIRECTION & RÉDACTION : | 14, RÛE VLEMINCKX, 14 ANVERS *'Ç- • Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligue 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et Annonces ...

De werkman

42° Jaargang. 16 April 1915. J\° 2207. Werkman Een oeieerd VoSk 1 W R wordt een machtig Volk en een welvarendl Volk... Een geleerde Arbeider zal zijn weerdig-l heid beseffen, zich uit de vernedering heffen. .1 Leest op blad 2 : 0 n de r w ij s veredelt.| ■■■nnnBHBHnmHaW Hoofdopstel!er=Bestunrder : P. DAENS-MAYART, Volksvertegenwoordiger. ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

ZATERDAG 24 APRIL t9i5 t°" JAARGANG nr 3 van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen EENE NIEUWE STEUNREGELING Een woord vooraf We zijn dus weer eens eene steun-regeling ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

e®U.££EMJ0 5lïfN8B. — R* feùu. "fi*"*!#® f«MJritt*8* B9>OOG WVMtëk teMYKËgi^»' r ®^af s@?g sg bimanohe 18 Avain iws LE BRUXELLOIS ■Asoiiv^^j^sçwrers ; 1 sus, 12 francs, — 6 mois, 7 francs. — 3 mois, 4 franc: 1 mois, 2 francs. à mumm tmm •*»*&&*' ,. :l 'C aot;icile"'?i 1 ":\c3Léi3®KS.clsua.n ...

Pagina's