Jouw zoekopdracht heeft 51428 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

  Zondag 13 Februari 1914 Prijs per nr 3 centiemen 10e Jaar, Nr 7 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschrijvingsprijs s ■ 25 Centiemen per maand. «Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. |B Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en jp 'al de postkantoren. Drukker-Uitgever : A. 3)E BIEVRE ...

  L'indicateur - De aanwijzer

  43 ,c jaargarig. Van 17 tôt 24 Februari 1918. N° 7. DE AANWIJZER Telefoon : 261 Bnreel : OIJDE BEURS, Antwerioen. TeSefoon : 261 îienslregeliag der T», irari- eu Sjoorwep, Past- a i%nwtar ZIHS 2d" BLADZIJDE Studie van notaris DE KOCK, Goui bloemstraat, 3, (hoek der Handelslei te Antwerpen. Uit ter hand te koop RENTENIERS- en BURGERSHU ZEN ...

  Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

  ■De Toondiehter flagust DE BOEGK en zijn " Winternaehtsdroom „ August De Boeck werd geboren te Merchtem (Brabant), waar zijn vader orgelist was. Na van dezen les te heb-ben gekregen, werd hij leerling aan liet Konservatorium ite Brussel. Hij is professor in de harmonie aan het Konink-lijk Vlaamsch Konservatorium te Antwerpen. en sinds ...

  Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

  Bureelen : 104, Noordlaan, 104, BRUSSEL Derde Jaaréans - \Tr ^ à Priis : 30 centiem uerue jaargaug ^ w m Perjaar:fr 7-50 Postabonnement 17e MÀÀRT 1918 i 1 Là A linsten pef kwiru&l VLAAMSCH LEVEN - ZELFSTANDIO VLAAMSCH -ÛEÎLLUSTREERD WEEKBLAD Bestuurder en Moofdopstelier Willem OIJSSELS INHOUD VAN N' 24 : Hoc staat het met den Oorlog? ...

  Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

  ?oor België 6 centîemen, voojl Merîand S cent het mimmer ▼IJFTIENDI AX — » Maaridag- 2 30, St-Pieterstït, 30, Brasse! ABONN*ENTEN = ,aar 6 maand S m. Belftë, vrachtvrij trJ*^ 7,50 4,00 Nederland, , ,•.0'' '0,SO S,KO Andtre landen -<2,00 16,00 8.00 Men kan inschjven op aile postkantoren Dt inickrijvertooor een ja*r (14 fraak), keibtn ...

  Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

  3 7oor Bslgië 5 centiemea, mt Hebrïand 5 cent M nurnmer ■ VIJFTIENDE JAAR Maandag 12 Januafi 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brusseï ABONNEMENTEN; 1 jaar 6 raaand 3 m. Belçit, vrachtvrij fr, 14,00 7,80 4,00 Nederiand,, > > 20,00 10,50 iS.SO Andtre landtn » 32,00 16,00 8,00 Men kan inschrijven op aile postkantoren De inschrijven voor een ...

  L'indépendance belge

  L' INDEPENDANCE ANGLETERRE: ONE PENNY, BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. LONDRES, SAMEDI, 14 NOVEMBRE 1914. Conservation par le Progrès. HOMMAGE au ROI ALBERT. A l occasion de sa fête les exilés belges en Angleterre envoient au Roi Albert le télégramme suivant : AU ROI. Au vaillant ...

  Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

  Deutfdîc Solbatcit inmittcn fran^ôfifcfjer Bcoôlferuttg in ïïorbfraitfreid). Duitsche soldaten tusschen de frantche bevolking in Noordfrankrijk. Soldats allemands mêlés à la population française dans le nord de la France,. r.25 5 centimes ...

  Pagina's