Jouw zoekopdracht heeft 571 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-10

Filters

Publicatiedatum
1917571

Onze Temschenaars

Nummer 8. fMet toelatine der kriissoverheicT Oktober 1917 — Prijs : KOSTELOOS. Onze Temschenaars — UITGEYERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten op en achter 't front wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, D 91; 7 G[ — Belgisch Yeldleger • b) de vïuchtelingén en krijgsgevangenen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, ...

Uit 't land van Aelst

Oktober S 91 7 Np I !. Met toelating der I\ r ijg s overheid. UIT 'T LAND VAN AELST ===== KORT EN BONDIG. — Nr II. , Voor aile Soldaten en Vlucktelingen uit het Arrondissement Aeïst. | - 3 M A. .4P /S?-. (.T9& Hoofdopstéller : Dr Hilaire GRAVEZ, krijgsdokter D. 18, Belgisch veldlege Beheerder en Penningmeester : E. H. IVBaurits VAN DEN ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Sureelen : 104, Noordlaan, 104, BRUSSEL Derde iaargang - \Tr I Prijs : 20 centiem , ini_ 1 I PER JAAR : FV. 7.SO / UKtODer 191/ 11 * Zonder verzendingskosten M M VLAAMSCH LEVEN - ZELFSTANDIG VLAAMSCH -GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD Bestuurder en Hoofdopsteller Willem GIJSSELS INHOUD VAN Nr 1 : Hoe staat het met den Oorlog? (Wekelijk' sche kronijk I) (met ...

Het tooneel

Het Tooneel 3e Jaargang Nr 5 13 October 1917 Seheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwernen Ie; Koninklijke Nederlandsche Schouwburg " De Naakte Vrouw,, Alhoewel sommige beoordeelaars «De Dwaze Maagd» het beste werk van Bataille verklaren, verkiezen wij toch «De Naakte Vrouw». Immers zij is reëeler. eerlijker, echter dan eerstgenoem-de. ...

Het tooneel

Het Tooneel 3e Jaargang Nr 4 — 6 October 1917 îeheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 15 Centiem Edw. Gorlé Reeds geruimen tijcl koutten wij gezellig met >ns beidjes, en raakten allerlei gelukkige nerin-neringen aan, uit verre, blijde dagen van voor-îeen. We zaten op de eerste verdieping in de ruine vergaderzaal. waar de leden van ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

3ûrne Année iv«. SQ©5 S cents Samedi 13 octobre 1917 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. .îoiamsaî Quotidien «Su matin ïj*a;ralssamt en HoÙande Beige est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées eau foureâu die r^dlaction : N. VOORBIJRGWAL 2o4-240, AMSTERDAM. Télépfoog?ess 2797 et 17^7.*. Rédacteur en Che3: ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschljnende ■ , ' -trsf— -■■«TT-rr-ra—.. . . - - .■.n-.-n . r^.-Trr.-,. , riirrr.-a'#. ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit bîad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederiandsche exemplaren. De Britsche Overwinningen IN VLAANDEREN Je Qui sche Ssnongen^n. — De Held&afîigMd der Briftsn Op het Britsch front in België. ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

TROISIEME ANNEE. - N° 1092 Le Numéro : ÎO centimes SAMEDI 20 OCTOBRE 1917. PARIS 3, Place des Deux-Écus, 3 Téléphone i Central 33-04 PUBLICITÉ ' s'adresser à l'Administration du Journal Les petites annonces sont également reçues à la Société Européenne de Publicité, 10, rite de la Victoire, Paris, qui en a le monopole pour Paris. LE ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

TROISIEME ANNEE — N° 1077 Le Numéro : ÎO centimes VENDREDI 5 OCTOBRE 1917. PARIS 3, Place des Deux-Écus, 3 Téléphone g Central S3-04 PUBLICITÉ S'adresser à l'Administration du Journal Les petites annonces sont également reçues à la Scciété Européenne de Publicité, 10, rue de la Victoire, Paris, gui en a le monopole pour Paris, LE ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Rurier *"* ■ ■" M» ♦Jrt-v*»™ S.»-*» ;i„ A., ^..f«ÏA'>,A« 2m 3 e (4 H4 • S a t («i «îiîtiîrt (a SrSfêeï <estS S(i!î;iU^SP, gtoefisal Stsatas MtaiiJtag. Sis <S « {! « 0 s « g a i- e (A) eïfë'ctrtf Isfcîa Ktcî,initias S ie g to e ï » « S s S g * î> t (B) «tffttiat «iDïscB!» ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT Ç|;;ir. 244 39e faar. ©.De Graeve, Eeielvest,! S DE KLEINE PATEIOT Zaterdag S 3 Oktober 1317. Prîfs 8 esHiieaien DÏÏITEClS BERICHTSI ▼sis h©4 Grosî Hûofdkwaï fier BERLIJN, 11 Okiobcr. Westslljk krifgsioeneel* I/fCArs niai kroonprtns ftupprecht vuti Beienn In den Vlaamschen kustsektor en tusschcn ^en ...

Pagina's