Jouw zoekopdracht heeft 360 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-04

Filters

Publicatiedatum
1915360

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 8 et Vendredi 9 Avril 1915 Cinquante-huitième Annét No 17.278 & RÉDACTION : /o; ^S(RUE-VLEMINCKX, 14 |x ' ANVERS ' "^Jrv^Sléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligni 1 franc la ligne sur double ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

- 457 - Gesetz- und Verordnungsblatt Uitgegeven door de politieke ftfdeeling bij den Generaalgou-verneur in Belgie. Gedruktin de drukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkriigbaar bij bovengenoemde drukkerij. in Duitschland en in liet oniijdige buitenland bij de ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

fcfiUXWfttt iUfiN»& - N" tu OêPiÉÛi OlNTiiSÔ ACTION SI «*«£3* s *VBiil "" LE BRUXELLOIS -<a.330isri*srEcivr3B3iwTrs : l an, 12 francs. — 6 moi», 7 francs. — 3 moi», 4 franc». 1 mois, 2 franc». «3' o xxx-xa. ëiJL ç£iiio ticii®cL«a.:*xt RÉDACTION, ADMINISTRAON, PUBLICITE .55, Rua Henri Adau 45, Bruacelle» ...

De Belgische standaard

Door Taal en Volk _ nr nrimonur nTiuniinn . Voor God en Haard en Land c Ut BELG "!îHc sriUOMRD » wscfiiint 4 mail te mi, Abonnementsprij* voor 50 nummers bij vooruitbetaling. Voor de soldâtes : 2,50 fr. Voor de niet-sôlâatèn — in 't land 3.50 fr. ; huit en 7 land 4.50 fr. Indien meer exemplaren van elk nuntmer worden gevraagd, wordt de ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

f— "^Ê^BÊBÊSÊ^ HOE ER IN DEN MODERNEN OORLOG WORDT GEVOCHTEN: F-en drietal sprekende kiekjes van het oorlogsterrein in Noord-Frankrijk, die op voortreffelijke wijze de gevechtswijze van den modernen oorlog illustreeren. In ons bijschrift „Bij de Platen", op bladzijde 437, spreken wij daarover nog uitvoeriger. De bovenste foto doet ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Mardi 27 AvriVI915_____ N° 170 Mardi 27 Avril 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION 8, Rue Houtagne-(!o-@ion, îî, BRUXEULEB Bureaux : d-e 10 à i7 heures ——— JOS. MORESSÉE, directeur. - — JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO t IO CENTIMES La petite ligne fr. 0.40 Réclame avant les annonces . : . . . 1.00 ANNONCES Corps du journal 4.00 ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

3de jaargang Nummer 1. Prijs: 5 Centiemen. April igi5 Men zegt dat 't Vlaamsch te ncet zal gsan ... t En zal ! Geen rijker kroon Dan eigen schoon. Ailes voor Vlaanderen ANTWERPEN BOVEN Orgaan der GROENINGERWACHTEN van Antwerpen en Omstreken. Al wat dit blad betreft moet op ons bureel besteld worden. — Elke inzender is verantwoordelijk voor het ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

...

De Belgische standaard

î3ts Jaar. — N° 34 Vijf centiemen het nummej "il .-V . Vriirlan 9 en 7at<»rfian 3 Anril 191! De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « OE 8ELGJSCHE STANOAARO » vsrschijnt 4 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In Belgiï voor do soldaten x.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Orffaafs de/9 Beigkoh© WepkMemÀpiff, — ¥emcà$mmle affs dama. Drak3ter-UHge«?»tcf gant: Meatscheppij H ET LICK1 bestuurdcr « P. DE VISCH. Lcdeb«rg-Qent . . REDACTIE . . ADM1N1STRAT1E HOOGPOORT. 29. GENT A30NNEMENTSPRIJ» BELG1E Orie Rjannden. . . , , fr. 3.23 Zcs maanden • . « • . fr. 6.50 Een jaar. fr. 12.30 Meo abonneert ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 8. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 21? April 1915. Een blyde dag Het feest ving aan met een blyde brok muziek Wy hadden dus ons verlangd feestje. Het zal en de virtuositeit waarmêe het werd uitgevoerd misschien iedereen opgevallen zyn wat heilvolle belooft veel voor ons klein gevangenorkest. uitwerksels het ...

Het volk: christen werkmansblad

ïijfeB-Twialiple Jaar. — H. 107 Gedsdiesst — Ealsjezîa — Elsenlom Zondag, 18 Aprïl 19!S Aile briefwisselingen vrachfc-rrij te zenden aan Aug. Van ïseghem, uitgever voor de naaroL ra&atsch. «Drukkerjj Hat Volk»» Meersteeg, n° 10, Grent. Bureel yoor West-Vlaanderenï Gaston Bossuyt, Gilde der Am? fcachten Korfcrijk. Telefoon 523. ...

Pagina's