Jouw zoekopdracht heeft 17 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Ons Brugge

Filters

Reeks of titel

Ons Brugge

Nummer 15. MET GOEDKEUKING I)ER MILITAIRE OVERHEID Auçuslus 1918 Ons Bruooe Haaàfc a fies <u> L—- -1- _ jg@â<tryiT vHE^ <S«@al ualfe Bestuurder : ALFONS GEY, Onderwijzer, 1. M. I. G., Sainte-Adresse. De Vriendschap. Als wij een weinig nâdenken over den last en de ontberingèn die wij in het oorlogsleven te verdiiren hebben, ...

Ons Brugge

Nummer 5. MIT TOKI.ATIXG !)F.l! MILITAIliK OVHIiHKU) Octoher 1917. Ons Bruooe Hestiuirder : ALFOXS (il\Y, Onderwijzer, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Nieuws uit Brugge. — (Ycri'olij mm den brie]' vcin Jujfr. 1).) Zoodits Ilindenhurg kwam naar Brugge af, en door-zochl onze stad, waar 11ïj eindelijk loch ailes lie{ staari dal slond ; hij had een ...

Ons Brugge

Nil m mer 4. MET TOELATIXG DER MILITAIRE OVERHEID September 1917. Ons Bruooe flSo flep JMf. ^@a@iyk WÔTK HqoM o r@i® m?S QmM vôtlfe Bestuurder : ALFONS GEY, Onderwiizer, I. M. I. O., Sainte-Adresse. Onze Frontteekening h De lezers van Ons Brugge zullen met voldoening bestatigd hebben dat hun bladje niet alleen nieuws geeft van hunne geliefde ...

Ons Brugge

Nu mnier 17. MKT fiOHDKEÛHINC, I)KR M] LIT AI KK 0VHHIIEI1) October 1918. ONS Bruqqe Bestuurder : ALFONS GEY, Onderwijzer, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Een ernstige Besehouwing. In een vorig artikel hebben wi j hel nul van een ware, oprechte vriendschap in ons arni oorlogsleven doen uitkomen. \Yie een viâen-denhart gevonden heeft, waarop hij ...

Ons Brugge

Nii ni mer 10. MET C.OK!>KKt-KIN<; ÎVEH MiUTAlRK OYKBHHI!) Maarl 1918. Béstuurder : ALFONS GEY, Onderwijzer, I. M. I. ()., Sainte-Adresse; Middelen tôt een hoogere leyensopvatting. In ocn vorig artikel hëbben wij besladigd dat , niet alleu gedurende den oorlog getrouw ge-bleven zijn aan de levensopvatting die hun door de eerste opvoeding ...

Ons Brugge

Nommer 13. MET GOEDKEURING DER MILITAIRE OVERHEID Juni 1918. Ons Bruooe Bestuurder : ALFONS GEY, Onderwijzer, I. M. I. 0., Sainte-Adresse. Volharding. De verscheidene aanvallen die de vijand in de laatste maanden op het Belgisch front ge-daan heeft, hebben eens te meçr de laaie weerstandskraeht van onze soldaten bewezen. Op Oud-Stuyvekenskerke ...

Ons Brugge

VIERDE JAAR — N° 2 (19) MEI 1919 .▲ Ons Bruooe Redactie en Beheer: « Inliclitingsbureel », A 2, Karthuizerinnenstraat, Brugge. Vaderlandsche Betooging Op Zondag 27 April wordt alhier, door het Stads-bestuur, een huldebetooging ingericht ter eere van de gefusiljeerden en gesneuvelde soldaten. De Brugsche Maatschappijen — zonder onderscheid ...

Ons Brugge

Nu m mer 2. Juni 1917. HOUDT U FIER HOUDT U REIN ZEDELIJK YOLK GROOT VOLIv ONS BRUGGE Beste Makkers Wij vernamen dat ons eerste nummer uiterst welkom was bij onze Brugsehe jongens. Allen vragen niet beter dan bel werfc te zien voort-gaan: Daarom, steekt ons een handje toe ! Zendt ons het zeker en eclrt nieuyvs dat gij nit de geliefde stad ...

Ons Brugge

iTIE'R'DBiJ.AAR — N° 1 (J8) MAART 191!» ons Bruqqe Redactie en Beheer: « Inlichtingsbureel », A 2, Karthuizerinnenstraat, Brugge. Aan onze lezers. , * «Ons Brugge » herleeft ! Enverschijnt voor de eerste maal, te Brugge zelf. « Ons Brugge » was in de bange, harde, lastige oorlogsjaren, het Frontbladje der strij-dende Bruggelingen. ...

Ons Brugge

Nu m mer 7. .MET TOELATING DER MILITAIRE OYERHEIl) December 1917. Ons Brugge hômm o |ifp IH/tt'/u^k « ieei,ira ^@â@(,yfc y¥nsr g-, m m uaife Bestuurder : ALEONS GEY, Onderwijzer, I. .M. I. ()., Sainte-Adresse. f a an al de brixische makkers gelîïkkkt i-:x zalig nieuwjaar Het Rksti i h Beminde Brugsche Zotjes, Met den wensch van een gelukkig ...

Ons Brugge

Xiimmer 9. M HT TOELATING DEK MILITAIRE OVEKIIEII) Fe h ru a ri 1918 Ons Bruqqe ttaaM â fTêe^ voTlT HoaM tê <&TOQfc ùfilfe — r : : yca^^jz» — — — ^ - Bestuurder : ALFOXS GEY, Onderwijzer, I. M. I. ()., Sainte-Adresse Beste Makkers W'eerom liebben wij de verandering der àdressen. ! Waèht niet lang u\v nieuw adres op te sturen ...

Ons Brugge

Nu m mer 6. MET TOELATING 1)ER MILITAIRE OVEKIIEII) Novemhêr 1917. Ons BruQQe HaaM tè fTêe^ w'oTK HaaM <a g<fto m&i (Srgsûfc ualfe Bestuurder : ALFONS GEY, Onderwijzer, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. 15 November : Leve de Koning! Krijgsweerde van Brugge in den oorlog. Het is een feit dat in ieder leger, een keur-bende bestaat. De ...

Pagina's

  • 1
  • 2