Jouw zoekopdracht heeft 40 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Ons Limburg

Filters

Reeks of titel

Ons Limburg

Nummer 12. Maaml M^pi)17. Ons Limburag Nieuwsbïad uitgegeven ' door den ce Kring der Limburgers ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. / Mededeelingen. Op tle vergadering van (> Moi hield de Eerw. H. Kanunnik Jos. Schoenaers van I Ielchleren ecn voordracht over dé reis Rio-de-Jatieiro (Brazilië) naar Pa-rijs welke hij in. Dccember ...

Ons Limburg

Nuinmer 10. Maand Maart 1917. Ons Limburg Nienwsbiad uitgegeven door den ce I\ring der Limburgers ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Wijverzoeken de blaadjes, welke nieuws uit « Ons Limbttrg » over-nemen, zoo goed le zijn de bran klkenmale le vcrihelden. Nous prions les journaux, qui reprennent des nouvelles de «. Ons Linîburg », ...

Ons Limburg

MOED GEDUip — VERTROUWËN — en KOP BOVEn PLUTOT LA MORT QUE L'INFAMIE ONS LIMBURG J^ieuw^blad uifcgegever) door der) « Krir)9 dep'hirpbapgeps y REDACTIE ; 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE NIEUWAARSWENSCH " ~ "S ~ Aan de lezers en gouwgenooten van < Ons Limburg » sturen wij onze beste j ( heilwenschen bij den aanvang van het nieuwe ...

Ons Limburg

Nummer 21 TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OV'ERHEID Maand Februari 1918. MOED — GÈDULD — VERTROUWEN — en KOP BOVEN ONS LIMBURG jv(ieaw§blad aitgegeverç door der) « Hrir)9 der Liirnburger^ » REDACTIE : 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE NIET VERGETEE ! Aile EERSTE ZONDAGEN van de maand, VERGADE-RING in ons gewoon lokaal : <c Grande Taverne, ...

Ons Limburg

Nummer 25 TOEGELATEN DQOR DE MILITAIRE OVERHEID Maand Juni 1918 MOED — GEDULD — VERTROUWEN — en KOP BOVEN ONS LIMBURG J^ietiWsblad uifcgegeVer) door der) « der Iiirpburger^ » REDACTIE : 18, RUE JULES-LECESNE, LE HAVRE Feestvergadeping van den Kring der Limburgeps KRING DER LIMBURGERS il» Herinnering aan het 2e Verj'aringsfeest op Zondag 2 ...

Ons Limburg

Nummer 7. Maand Decembcr 1916. Ons Limburg Nieuwsblad ullgegeven door à.en. ce Kring der Lîmborgers »9 REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Zalig 'Nieuwjaar ! ; « Ons Limburg » wcnsebt aan al zijn Lezers cen zalig on gelukkig nieuwjaar! IIcl hoopt vurig dat deze winter de iaalslc zal zijn welken onze ^ dappere soldaten in de ...

Ons Limburg

Nummer 12. Maand Mei 1917. Ons Limburg Nieuwsblad uitgcgevcn door den ce Kring der Limburgers ». 4 REDÀCTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Mededeelingen. Op de vergadering van 6 Mei hielc de Eerw. H. Kanunnik Jos. Sçhoenaerï van Helchleren een voordracht over de reis Rio-de-Janeiro (Brazilië) naar Pa-rijs welke liij in December 11., gedaar ...

Ons Limburg

J*ieaw$bîad aitgegeverç door der) « KFipQ der kirpburgeF^ » REDACTIE ; 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE NIET VERGSTEST ! I Aile EERSTE ZONDAGEN van de maaxid, VERGADE-RING in ons gewoon lokaal : I « Grande Taverne, » Ie ver-I dieping, rue Ed.-Lame, 14 I (tegenover de Mairie,) Le I Havre I Mededeelingen BERICHT De heer Eug. Quaedvlieg, rue ...

Ons Limburg

Nieuwsblad uitgegeven door «< REDACTIE: 18, RUE JÙL5 A/I/v/l/v/vfiMKAn (1er Eerwaarde Zusters, waar zij de noodige e eaeaeeimeen. zorgen ontvangen hebben. Daarna door be- i; mirlHnlino- von 1-wit u .. .1 .1 . ;; Ons Limburg . P, ■".. "CUII 1UI UUUI UC- middeling van het gemeentebestuur had de gende vergadering van on zen Kring ...

Ons Limburg

Nummer 27 TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID Maand Augustus 19Iô /Hoed — Geduld — Vertrouwen — en Kop Boven ONS LIMBURG Nieuwsblad uitgegeven door den « Kring der Limburgers ; REDACTIE : lô, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE BERICHT Wij hebben nieuws ontvangen : van Henri Bieus Willems, Sitardstraat, Borg-loon, voor Louis Bleus ; van Pierre ...

Ons Limburg

Nummer 18. TpE)GE|LATEN DOOR DE# MILITAIRE OYERHEID Maand November 1917. M 0 Kl) - G LD - V E R T ll( > U W E N — en KOP B 0 V E N Ons Limburg Nieuwsblad uiigegeven door -êtert « Kring der Limburgers ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Berichl. Op Zondag, 2 December àanslaande, le 11 ureil, /.al in de kapel van het Te-luiis van ...

Ons Limburg

M 0 E D GEDULD V E R T R OUWEN — en K 0 P B 0 V E N Nieuwsblad uilgegeven door den « Kring der Limburgers ». n n 1 n rr T r -1 O n TTD t TTT T? C t rrTOMT? T T? TTAT7 1~>T? Mededcelingen. I)c volgende vergadering van onze Kring zal plaats hebben op Zonda 2 September 1917, le 4 uren 's namic dags, in ons gewoon lokaql : GRAND TAVERNE, Ie ...

Pagina's