Ihr Suchauftrag * hat 2239 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Brussel

Filter

De Yzer

Nr 5 Prijs per Nummer : 10 Cent. 14 September 1918 WEKELIJKSCH BLAD VAN H ET BELGISCH FRONT INSCHRIJVINGEN î Één jaar .... 4 Frank OPSTELRAAD EN BESTUUR s Gebroeders MÀKAR, Z. 143 i/i TOEGELATEN DOOR DE CENSUUR N1' 1370 van 12 September 1918 De Primus der Belgische Kleppers De O/Luitenant Willy COPPENS Op vijf maand tijds hecft de beruchte ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

—- ï>81 — Gesetz-und Verordnungsblatt für Flandern Ilerausgegcben Ton dem Ver-waltungsche' far Flandern. lîoslel-lungcn ïuin Preise von 2.50 Mark YierteljShrlich nimmt jede Post-anstalt cntgegen. Einzelnummern kiinnen bei lier Geschaftsstell e des Gesetz- und Verordnungsblattes fûr Flandern in Briissel (Staats-druckerei) bestellt ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

- 4045 — IV. — BUDGET DES NON-VALEURS ET DES REMBOURSEMENTS POUR L'EXERCICE 1917. MONTANT ™ TOTAL § DÉSIGNATION DES SERVICES ET DE L'OBJET DES DÉPENSES. des crédits £ par cliapjtre. par article. CHAPITRE PREMIER. — Non-Valeurs. 1 Non-valeurs sur la contribution foncière fr. 500,000 » \ 2 — — " personnelle, et les taxes sur ...

Het nieuws van den dag

HET NIEUWS VAN DEN DAG abonnementens haH*«. «tMdc. P»,"R- 8frlai' gor BoUand * " 11 ~ (or ii tniero luuÙn tan bit poatTerbond » .20 — BESTUUR EN OPSTEL î Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAG BLAD Gesticht door Jan HUYGHE BUREEL DER ELEINE AANKONDIGINGjEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 AANKONDiGINGEN : Gevraagds on aangebodsn piaatsan. 4e ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

- ni Gesetz-und Verordnungsblatt für Flandern llerausgegeben von dem Ver-waltungschef fiir Flandern. Bestel lungen zura Preise von 2.50 Mari vierteljahrlich nimmt jede l'ost-anstalt entgegen. Einzelnummerr kflnnen bei der Geschaftsstell c dei Gesetz- und Verordnungsblatte! fur Flandern in Briisscl (Staats druckerei) bes'ellt werden (Prei 20 ...

Het nieuws van den dag

Sgrtlgsie faargang | H> 94 2 centlemen per nummer Brussef, Zettd&g 13 en Maandag 20 ÂpriS 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG abonnementen k 4 iraai. F»'"*- 8 frank. Krioima * * 11 ~ ■ :lanien tan hrt poltTtrbond » .80 - BESTUUR EN OPSTEL î Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HXTYGHE BUREEL DER KLEÏNE AANKONDÏGÏNGEN : ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

HOE STAAT HET MET DEN OORLOG VLUCHTIGE OOGENSCHOUW DER VERSCHILLENDE FRONTEN Van Verdun 1\ /TEN weet dat sinds de Duitschers het Op het Engelsc'h front van Ro\-e naar Yper hebben naar 1V1 dorp Cumières bezetten, de Duitsche enkel plaatselijke gevechten en wederzijdsche bombardement de Noordzee liniën ten westen van den Maas gevoelige plaats. ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

VLAAMSCH LEVEN Beheer en Opstelraad : 13, PAKHUISLAAN, 13 Brussel . abonnementsprtjs : Per 1 a a k fu. 6.50 PRIJS : 30 CENTIEMEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad Eehste ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

Gesetz- und Verordnungsblatt Ultgegeven door de politieke *fdeeling bij den Geoeraalgou-*erneur in lselgie. Gedrukt m de drukkerij van liet Wet- en Veror-deningsolad. Urussel, Leuvensche itraat 40 Het Wet- en Verordenintrsblad is in Belj-'ie verkrijglïaur bij bovengcnoeiutle drukkerij. in Duitschlaml en in liot onzijdige buitenland bt) de ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

3597 Gesetz-und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Selgiens. Uitgegeven door de politielce afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de tlrukkenj van liet AVer- en \ eror-deningsnlad, Brussel. Leuvensche straat 40. Het wet-en Verordenin- sWad is in Belwë verkrijgbaar bij Ibovengeuoemde jlrukkenj. in [Duitschland en in ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

3037 Gesetz- unti Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Citgegeven door de politieke Ifdeeling bij den Generaalgou-rerneur in îielgié. Gedrukt in de irukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussei, Leuyensclie •traat 40. Het "Wet- en Verordeningsblad t! in België Terkrijgbaar bij OTenarenoemde drukkerij. in ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad inhoud Het oorlogschip vaardig tot den strijd, plaat. 545 Hoe staat het met den Oorlog? Ons algemeen Overzicht der Krijgsgebeurtenissen, met 1 kaart en lo platen 54-6 En nü, nu moet..., gedicht van J. Van Tricht . . 548 De Brusselsche Beiaard, door C. Viss< here, met 1 plaat 549 De ...

Seiten