Ihr Suchauftrag * hat 23 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

Filter

Reihe oder Titel

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 7. TOEGELATEN 1)0011 DE MILITAIRE 0VEHHEI1). APRIL 191S. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDATEN VAN HET KANTON 1)1 EST Voor al wat «De Diestenaar» aangaat wende men zich tôt den Aalmoezenier G. Van Nerom, Z. 87, B. L. Over Volksontwikkeling. Voor den langdurigen oorlog die ons alleu uit ons natuurlijk midden heeft gerukt, hebben er zeker ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

nummee. s. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID. MEI 1918. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDÂTEN VAN HET KANTON M'EST Voor al wat «De Diestenaar» aangaat wende men zich tôt den Aalmoczenier C. Van Nerom, Z. 87, R. L. Meiherinnering. De schoone Meimaand kunnen we toeh niet latea voorbij gaan zonder onze jongens eenige herinneringen van 't ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NIIMMFR S TOF.fiF.Ï.ATRN HOOH DR MTT.TTAIHK OVF.RHKID. MEI 1918. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDATEN VAN HET KANTON DIÉST Voor al wat «De Diestenaar» aangaat wende men zich tôt den Aalmoezenier C. Vax Nekom, Z. 87, B. L. Meiherinnering. De schoone Meimaand kunnen we loch niet laten voorbij gaan zonder onze jongéns eenige heriniTeringen van ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER D. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHI-II). JUNI 1318. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDATEN VAN HET KANTON DIE Voor al wat «De Diesten var » aangaat wende men zich tôt den Aalmoezenier C. Van Xicp.om, Z. 87, B. L. Vervlogene dagen. Diest van Auguslus toi Januari 191.). Een tijdperk van rust ! Wel violon nu en dan Belgischë of dùitschc ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID. JUNI 1918. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDATEN YAN IIET KANTON DIEST Voor al wat «De Diestenaar» aangaat wende men zich tôt den Aalmoezeniér C. Van Nerom, Z. 87, B. L. Vervlogene dagen. Diest van Auguslas tôt Januari 1915. Een tijdperk van rust ! Wel vielen nu en dan Belgische of duitsche patroeljes in ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 10. TOEGELATEN DOOH DE MILITAIRE OVERHEII). Augustus 1918. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDATEN VAN HET KANTON DIEST Voor al wat «De Diestenaar» aangaat wende men zich tôt den Aalmoezenier (2. Van Nerom, Z. 87, B. L. Groote Diest-Kermis. Beêlden uit mijn kinderjaren l it mijn jeugd zoo vrij en blij Trekken somtijds kalm en rnstig Aan ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMKER 10. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID. Autjusius 1918. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDATEN YAN H ET KANTON DIEST Voor al wat « De Diestenaar» aangaat wende men zich toi den Aalmoezenier C. Van Nerom, Z. 87, B. L. Groote Diest-Kermis. Beelden lût mijn kinderjaren Hit mijn jeugd zoo vrij en blij Trekken somtijds kalm en rustig Aali ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 11. TOEGELATEN DOOH ])■: MILITAI HE OVEHHEID. September 1318. DE DIESTENAAR SOLDATEN^N^ET KANTON DIEST ©S® Aalmoezenier C. Van Nerom, Z. 87, B, L. ^ ' Onze titelplaat. Wat zegt ge er van jongens ? Komt De Die-stenaar niet deflig voor met zijnen nieuwen , hoed aau ? Hij komt wel niet van Polleke Voet doçh is er niet minder schoon om. ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 12, tCxEGELATEN DOOR I)K MILITAI HE OVKRIIKir: Octobcr 1918. DEDIESTENAAR \t 4 \ t\ jM^n / fp|f4\ \ oor ni wat « De "Diestenaar» aaniraat MAANDBLAD DER wende nien zich lot tien SOLDATEN VAN HET KANTON DIEST ©§@ Aàlmoezenier C. Vax N'erom, Z. 87, B. L. Onze Vcrjaring. Gecne vreugde borrelt «p uit ous hart ; gee-pe feestkreten ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 3. TOEGELATEN DOOH DE MILITAI HE OVERHÈID, DECEMBER 1917. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDATEN VAN MET KAXTOX DIEST Voor al \vat « De Diestexaar» aangàat wemle inen zicli tôt <lcn Aalmoezenier (". Vax Neiîo.m, D. 264, H. !.. Onze Bijval. \Ye hoopten, z on (1er Iwijfel, onze johgens aangenaam le zijn met D. I). nil le geven, ...

Seiten

  • 1
  • 2