Ihr Suchauftrag * hat 194 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Haarlem

Filter

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

ZEILWEDSTRIJDEN'OP DEN WESTEINDERPLAS. De watersportvereeniging Westend, te Aalsmeer, organiseerde nationale zeilwedstrijden, welke op 9 Juni j.l. gehouden werden op den Westeinderplas. Hierboven een schilderachtige kiek van den start van de < derlinge handicap-sloop-klasse. ( Vtrvolg). OU ja.... nou ja lâ me los, juffrouw.... 'k kan best op ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE • UlTGAVE. N'V'Drouk.LRU ••• .DE.»SPARR.NE.5TAD ••• HassaulaaH *+£>. HAflRLLM •] .V1AKIAF l t.JN 1IN UiL HLKiUOMAU. Zondag jl. heeft te 's-Bosch weder de plechtige ommegang plaats gehad ter eere der Zoete Lieve Vrôuw als Koningin des Yredes; rechts de plechtige ommegang zelve, door een zeer talrijke ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 1 • UlTGAVE- /S-V-DRUKKERIJ £>E-«SPfl AR.NE.5TAD • - • Hassaulaan ffl. HAARLELM-1 PRINS HENDREK ALS VLÏEGER. Z. K. H. Prtits Hendrik maakte Vrijdag 6 dezer bij zijrt besoek aan bet vîtegkarrtp Soesterberg eera vtacht van oageveer een half uur met den kapitein-vBeger van Hevst ats bestuurder boven hét vftegkamp ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

IN DE GOLVEN ROMAN IN TWEE DEELEN DOOR MIES VAN AMSTEL ■ —i (Vervolg.) 'fA(sA,-Al E voelde zich zoo goed, zoo buitengewoon goed, ze 'iee,t /e"-s treV vertelde de vader overgelukkig aan \ Chris. „Wat zou je denken van besc'iuiten met wat rook-uf vleesch en een geklopt eitje?" A" Jflal „Mag ze zeker hebben, als ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HET FEEST VAN HET H. HART IN DE H. LAND-STICHTING. Er is geen onder-werp waarvoor wij met meer graagte onze plaatsruimte beschik-baar stellen dan voor ailes wat betrekking heeft op en dienen kan ter bevordering van de devotie tôt het goddelijk Hartv.Jezus. Op weinig plaatsen wordt de feestdag van dat allerheiligst Hart - dat in zijn be-loften aan ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MOEDERSMART door F. H. M. v. d. G. ( Vervolg.) anneer ze maar geweten had dat haar eenig kind bezorgd ]j was, zou ze volkomen bereid geweest zijn om te sterven. W*/&L"Je een bëst plaatsje in den Hemel verdiend, jmoeder van Buuren," lachte mevrouw van Ackersbergh. ;)Ik ben er zeker van dat, als Onze Lieve Heer je tijd gekonien acht, ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MOEDER WILLIBRORDA viert heden als Overste van het geneeskundig gesticht „Coudewater" te Rosmalen, haar zilveren jubilé. Aan haar viel bij die gelegenheid de hooge onderscheiding ten deel, door Z. H. den Paus te worden begiftigd met het eerekruis vBene Merenti". 19 JUNI 1915 — 49e JAARGANO — No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

< > '— ' ^ >—* w-f \v_^ v—* "—* —' N———' | 1 • UtTGAVE. N-V-DRUKKLRU ••• -DE-.SPAftR.NE.STAD---ttA55AULAArt *ffl. HAARLE.M • | ! ' •—— H.M. DE KONINGIN IN WŒST-BRABANT. Op 26 Juli j.l. hield H.M. de Koningin een inspectietocht over de ïn de nabijheid van VVouw gelegerde troepen. H.M. vvas vergezeld ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIKE ILLUSTRATIE I • UlTGAVE. N-V'Dr UHKLKLIJ • • • .DE.3PARI3.NE.5TAD • • • fS A55AULAAN *f£>. H AARLE.M~n | DE 300 JAREN OUDE MOLEN OR DE S PLE U DE R H EI DE BIJ EDE cnm ATA 25 NOVEMBER 1916 5iSTF- JAARGANG No ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE Z. H. PAUS BENEDICTUS XV, in het Conclave op 3 September jl. tot Paus ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE I -MITAAUF N*V/'Dp()KKF PIJ • • • DL4SPflflP.NE.STAD • • • /MA55AOLAAM H»9. HAARLLM' DE JONGE MOEDER N A A R DE SCH ILDERIJ VAN GERARD DOU IN H ET MAURITSHUIS TE S'GRAVENHAGE 4 NOVEMBER 1916 Jiste JAARGANG No ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

8 AUGUSTUS 1914 — 48e JAARGANG — No. 44 Z. D. H. MGR. P. HOP MANS* de nieuwe bisschon van Brcda. (Spcciaal opname voor de Kat/i. Illustrafie. — foto A. ...

Seiten