Ihr Suchauftrag * hat 96 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

Filter

Reihe oder Titel

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

2 DE VRIJE STEJV De Duitschers onteeren mijn stad en mijn straten, Mijn volk is verdrukt en mijn Schelde verlaten, Mijn stede, de ontkroonde, ze bedelt haar brood : Haar vrijheid, h^ar handel, de Schelde zijn dood ! De nevel is doorbroken, De toren glanst... maar ach, Wars houdt hij opgestoken De hatelijke vlag. Hij siddert, en schouwt in 't ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

Nr 21 1916. De Vrije Stem Belgiscn orgaan voor de provincie Antwerpen Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Telegraphisch aclres : Kommandantur-Antwerpen-Mechelen Met gratie ende privilégié. De zeeslag bij t Skagerak. De duitsche vloot stak lest van wal, Met vlag en wimpel ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

NR 36 TWEEPE JAARGANG 1916 DE VRIJE STEm Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze welgemeende leuze îs : Noch Vlaming; nochWaal, maar Belg ! En eeuwig trouw aan ons Vorstenhuis ! Telegraphisch adres : ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

N n 37 TWEEDE JAARGANG 1916 DE VRIJE STEm Belsisch srsaan voor de orovincie intvtruM Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Becriinenstraat. a2. Onze weigemeende leuze is : Noch Vlaming, nochWaal, maar Belg I En eetiwip' trouw aan ons Vorstenhuis Telegraphisch adres : ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

Nr 25 1916. DE VRIJE STEM T Bslgisch orgaan voor de provincie Antwerpen Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begiinenstraat, 42. Onze welgemeende leuzeis : Noch Vlaming, nochWaal, maar Belg ! En eeuwig tronw aan ons Vorstenhuis ! I Telegraphisch adres : Kommandantur-Antwerpen-Mechelen Met ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

Nr 14. 1916. De Vrije Stem Belgisch orsaan voor de provincie Antwerosn W V H H V Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting- Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN A Begijnenstraat, 42. Tel'egraphisch adres : Kom m an d an tur-A n t w er p en - M e g h e 1 en Met gratie ende privilégié. 8 April 1916. Heil ! Koning Albert ! 8 April ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

NR 34 —■mbbwim—MTI m ii——mmmmtmaammmÊmammtmm TWEEDE JAARGANG 1916 DE VRIJE STEM Baleisch orsaan toor de orovincie Anlweroen Vérschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Re.cn ménst'raàî a o Onze welgemeende leuze is : >îoch Vlaming, n oc h Waal, inaar Belg ! in eeuwig trouw aan ons ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

NR 31 TWEEDE JAARGANG 1916 DE VRIJE STECD Belgisch orgaan voor de provincie Ântwerpen Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze weîgemeende leuze îs : Noch Vlaming, nuchWaal, maar Belg ! En eetiwig trouw aan ons Vorstenhuis ! 1 eiegrapnisch adres : ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

NR 32 TWEEDE JAARGANG 1916 DE VRIJE STEm Belgisch orgaan «oor de provtncie Antwerpen / Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting- tfureeien en Kedactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Be£riinenstraat, 42. Onze welgemeende leuze is : Noch Vlaming, nuchVVaal, maar Beîg ! En eeuw.iy' trouw aan ons Vorstenhuis ' Telegraphisch adres : ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

Nr 23 1916. DE VRIJE STEM Belgiscti orgaan voor de provincte Antwerpen Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraàt, 42. Onze welgemeende leuzeis : | Noch Vlaming, nochWaal, maar Bel g ! En eeuwig trouw aan ons Vorstenhuis ! Telegraphisch adres : Kommandantur-Antwerpen-Mechelen Met ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

NR 30 1916 DE VRIJE STEm Belgisch orgaan loor de provincie Antwerpen Verschijrtende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze vvelgemeende leuze is : Noch Vlaming, nochVVaal, iriaar Belg ! En eeuwig trouw aan ons Vorstenhuis ! Telegraphisch adres : Kommandantur-Antwerpen-Mechelen Met ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

Nr 20 1916. De Vrije Stem Belïisch oreaan voor de nrovincie Antweroen Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Bep-iinenstraat. 12. Telegraphisch adres : Kommandantur-Antwerpen-Mechelen Met o-ratie ende privilégié. Uw Eer of uw Leven ! LAFAARDS! Uit de Hollandsche bladen hebben wij vernomen, dat ...

Seiten