Ihr Suchauftrag * hat 3905 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Antwerpen

Filter

Unitas: orgaan van den kring (Unitas) = Unitas: organe du cercle (Unitas)

20 Juillet 1914 Le n° 10 centimes 21me année. — N ° 11 Administration & Rédaction RUE NATIONALE, 32 anvers UNITAS Beheer en Opstelraad NATIONALESTRAAT, 32 antwerpen TELEFOON N° 3933 TÉLÉPHONE N° 3935 ^ Tout ce qui a rapport au bien-être moral et matériel de l'employé, en dehors- de toute politique Organe Officiel de l'Association ...

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

2de JAARGANG. - N' 7. 0.10 FR. HET NUMMER. ZATERDAG, 28 DECEMBER 1918. DE BAKKERIJSCHOOL IWMBHIBiiaM TOEGELATEN DOOR DE CENSUUR. Wettelijke Voorschriften over het Boekhouden. De meeste bakkers houden boek, en ve-len onder hen zouden zich gekrenkt gevoe-len door de veronderstelling dat er iets mangelt of niet geheel in den haak is bij het opmaken ...

Het Vlaamsche nieuws

bf abonnembntsprjxzbn : I l z. Hîoor *én ^ 1S' ■ ' icJaditen nop&ns oiiregelmatig I, jTin de beatelldng der puaUboniw ■b L ïiio UITSIiUIT EN D te rich Um In M BESTELLEND POS1 H guREKL «o «iet il»t beheer vai 1 Maar dag 27 Mei tçt® - êét Jm&ff Ju ■ 142 Priis 6 Ceniiem voorBelg-iè Het Vlaamsche Nieuws Ver&chijnt 7 ornai ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron ol battefjj ontvangt tien of vjjftien Fransche en Neder-iandsche exemplaren. De «Memorial Day» Den 30 Mei is, voor «le Avnerikanen, de dag van heriuuering, de « Mémorial Day ». Waar zij zich ook bevinden. gaan zij ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag en Zaterdag verschijnende i Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-l tien of vjjftien Fransche en Nederiandsche exempiaren. t» De «MemorialDay» Den 30 Mei is, voor de Amerikanen, de dag >an herimiering. de « Mémorial Dav ». Waai' zij zich ook trevinden, gaau ...

Het Vlaamsche nieuws

IF ^sïMKKTSI-SÏJSiSS l I , iSMttd P t mMod ,®'"~ ^iUchleii nopaes unjeg«Lccuiti£-, ;« d« liMtoiiiiig dor postabonne ain UITSLuITEND te rich "% h«4 BESTELXJÏÏND POJBT L'REKI' en aiet s*ii bet bsbeer Zaierdag 17 Augustus tgiB - 4d M, 221 Fdfn S Otstiem voof Seigi< Het Vlaamsche Nieuws _J *AJSÏO»Oiai.^O|H i I îw<s«w ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende ■*- ' , ' ■ - . , , •' "' i * Dit blad is VOOR DE BEL.GTSGHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien ol vijftien Fransctie en Nederlandséhe exèmplaren. OORLOGSTIJD Sêtetsia en In&ukken van bet Front II. — In 't Kantonnement Onze ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

Iaaruang. Nummer io Antwerpen, 7 Maart 1914. . — Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangesiotene Maatschappijen. , ABON N EM ENTSPRIJS : FB 6.00 per jaar voor de M a atsch a ppij en. . 5.00 particulieren .. 8.00 het buitenland. voor Hollano Fr. 6.00 Elli abonnement îs vooraf bctaalbaar en eindigt op il December van het ...

Het Vlaamsche nieuws

Het Vlaamsche Nieuws Vereehijiît 7 maal per week DE OPSTELRAAD : HooMopsteHer Rai VBRHIJL8T. Df, Au*. 39RMS, Hoo^wratr Alfc. V\X DEN BKAND i30I*JI£MENT$r$HZ£3 ? y cor iéa maand 1.71 Voor 3 maar.»} . <.»«,.».» ï,53 Voor • aaaand Voor tint fflar • !s "t iJfe Jdachten nopeea omregebijatîf-iieden in de benteîling der ...

Het Vlaamsche nieuws

Woensdsg 27 Februari 1918 - 4dc Jaargang, Nr 57 r*BW ^■«3«r7^^'gj^g7&r^-'>:. ï7-gft^.nga I' w» n n d^'vrggreaajKgfva^- ,-. •—>-A-<r> vfKz*-%.Tjr^r-r*i 1-r -» - - >-r-i * Tinvr- Frijs S Centîem voor geheel Beîgië CWœ35ïaa5««œ25«^BS^MJù«5r3ra^.^-Jœ;«Cè^-^Tm«ZSJ»r^TttaCCSjB--C ' • lTrn rXV* ' , -■^c. ...

Het Vlaamsche nieuws

yrijdag 25 Mei 1917. Derde Jaargaag Nr. 145 Prijs : © Centiém voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt 7 maal in de week ABONNEMENTSPRIJZEN: Lr één maand 1.76 |or 8 maand y 6.— Lr 6 maand 10 — loréte jaar IB.- Redaktie, Beheer en Aankondiglngen : ROODESTRAAT, 44 ANTWERPÉN DE OPSTELRAAD : Ral VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Alb. VAN ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dïnsdag, Donderdag en Zaterdag verschljnende Dit blad is VOOR. DE BELGTSCHE êOLDATEN bestemd ; iedeae compagnie, eseadx-QA of batterij ontvang't tien of vijftien Fransetie en Nederlands©he ex®onplaren. Se Etmaptelde BalbEdraies DINANT De Duitschers beijveren zich niet alleenlijk em de steden en het privaat eigendom te ...

Seiten