Ihr Suchauftrag * hat 8 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • De Yzer

Filter

Reihe oder Titel

De Yzer

i Ee r st ] l J a a r g a n g. Nr 1 Prijs per Nummer : 10 Cent. 10 Oogst 1918. WEKELIJKSCH BLAD VAN H ET BELGISCH FRONT INSCHRIJVINGEN : Één ,iaah .... 4 Frank OPSTELLERS EN BESTUUR : Gebroeders MAKAR, Z.. 143 i/i DOOR DE CENSUUR DOORGELATEN Nr 1141 van 8 Oogst 1918 Aati den Lezer, Hier is een nieuw froniblad. Naast de dappere loopgraafbladen, ...

De Yzer

Nr 3 Prijs per Nummi.r : 10 Cent. 31 Oogst 1918. DE YZER WEKELIJKSCH BLAD VAN HET BELGISCH FRONT INSCHRIJVINGEN : Eén jaak .... 4 Frank * OPSTELLERS EN BESTUUR i Gebkoeders MAKAR, Z. 143 l/i DOOR DE CENSUUR DOORGELATEN Nr 1279 van 29 Oogst 1918 Heldendood. De kompagnie, die sedert den morgen in het boseh van Holsbeek aan 1 vechten was, ■ had ...

De Yzer

Nr 4 Prijs per Nummer :_10 Cent. 7 Septemrer 1918 DE YZER WEKELIJKSCH BLAD VAN HET BELGISCH FRONT INSCHRIJVINGEN : ÉÊN jaar .... 4 Frank OPSTELLERS EN BESTUUR : Gebroeders MAKAR, Z. 143 l/i DOOR DE CENSUUR DOORGELATEN Nr 1324 van 6 September 1918 Schetsen uit het Oorlogsleven in Vlaanderen. HT. — Gevangen î 't Was Grasmaand. Door Vlaanderen ...

De Yzer

Nr 5 Prijs per Nummer : 10 Cent. 14 September 1918 WEKELIJKSCH BLAD VAN H ET BELGISCH FRONT INSCHRIJVINGEN î Één jaar .... 4 Frank OPSTELRAAD EN BESTUUR s Gebroeders MÀKAR, Z. 143 i/i TOEGELATEN DOOR DE CENSUUR N1' 1370 van 12 September 1918 De Primus der Belgische Kleppers De O/Luitenant Willy COPPENS Op vijf maand tijds hecft de beruchte ...

De Yzer

Nr 6 Piujs per Nummer : 10 Cent. 21 Septembkr 1918 WEKELIJKSCH BLAD VAN H ET BELGISCH FRONT 1nschrijvingen ; Eén jaar .... 4 Frank opstelraad en bestuur ! Gebroeders MAKAR, Z. 143 l/i toegelaten door de censuur Nr 1425 van 19 Septémher 1918 Duitsche Liefdadigheid. We kenrién de gruwelijke praktijken (1er Duitsche propagande». die zich in bezet ...

De Yzer

Nr 8 Prijs per Nummer : 10 Cent. 13 October 1918 v WEKELIJKSCH BLAD VAN H ET BELGISCH FRONT INSCHRIJVÏNGEN i OPSTELRAAD EN BESTUUR s TOEGELATEN DOOR DE CENSUUR Één jaar .... 4 Frank Gebroeders MAKAR, Z. 143 l/i Nr 1523 van 12 October 1918 Ondcr het Bevcl van Kcnin£ ALBERT... (Ofpciëel ...

De Yzer

Nr 9 Prijs per Nummer : 10 Cent, 21 October 1918 DE YZER 'XLÉfe WEKEL1JKSCH BLAD VAN HET BELGISCH FRONT : ———— - inschrijvingen : Één jaak .... 4 Frank opstelraad en bestuur : Gebroedkrs MAKAR, Z. 143 i/i toegelaten door de censuur N1" 1570 van 19 October 1918 Langs de Wegen in Vlaanderen. Er ilikkert weer hoop in onze oogen; de ...

De Yzer

N' 10 8 December 1918 WEKELIJKSCH BLAD VAN HEÏ BELGISCH FRONT Inschrijvingen voor één jaar : Voor Militairen fr 5 Voor burgers » 12 Voor den Vreemde. buiten het port. Opstelraad en Bestuuk : Gebroeders MAKAR Z. 143 «/, Bureelen te Brussel : 3, Wekkplaatsenstraai Prijs van het nummer : f Bezettingsleger ... fr. 0.10 In België . . .... » 0.26 ...