La ration et le marché noir

La ration et le marché noir

Avant la guerre, la Belgique dépendait déjà de l'importation pour son ravitaillement. Pendant la guerre, celle-ci fut paralysée aggravant rapidement la situation alimentaire. Des initiatives comme le Comité National de Secours et d'Alimentation étaient une consolation, mais n'offraient pas de solution définitive. La nourriture, mais aussi les combustibles de chauffage demeuraient très rares en Belgique. 


Pour en savoir plus: 'Le marché noir'


Redactie's picture
Redactie

Partie de

De grote oorlog

Vooruit: socialistisch dagblad

32 laat* — i'nis per nummer : voor Mgië i$ centiemen, voor den Vreemde S centiemen BQîa3ga<«»«»B»e««ffl8e«iaBMBgiMBaHa^^ Yeiafro©» : Redacïi© 24"? * Aii(minï$ti>a1;ie fiBondertian •- F&BRISARB1916 •* ItflcMMtBchappij HET LICHT , bestaarsler » . p. ©E VJSCH. Ledetwrg-QcnS . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE fiOOGPOORT, ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

8 September 1917 Nr 36 40e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankeliik Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belanqen IIV8CHRIJVIIV6RPRIJ8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad ...

Het volk: christen werkmansblad

SS3 m Pi*r~» -9UF»Tn'in%8ie Jmr — R f 50 ÊöösflMst — BfögeziH — Eigendom Binsdag, 18 Mei 191S ^Alle Briefwisselingen Vrachtvrij te; zenden aaa Aug. Va» Sfeeghem, uitgever voor de ttaamï. inaatsch. «Drukkerij Hèt Volk»» /Meérsteeg, n° 16, Cheat. lyBureel voor Wert-Vïaanderero «aston Bossuyt, Recoüetten■ïtraat■, M, ...

Het volk: christen werkmansblad

■J&*m»ammï^' lfawfJrtiK\ VijfenTwifitigSÉe Jaar. — N. 8S MsfieBst—Jil||szb — Eigendom Zalerta, 27 Haart 1915 Alle briefwisselingen vrachij» nij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Gilde der Ain-l>achten ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

SYSDIKAAL Orgaan van den Antwerpsehen Diamantbewerkers Bond en der Federatie van Vakbonden De redaktie behoudt zich voor, ingezonden Redaktie en Administratie : , VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID . „r _ . stukken al of met te plaatsen Plantijnlei West, 66, Antwerpen ONDER VOOGDIJ ? Er zijn regeeringen die passen weige- ook ren voor Stockholm. veel Van ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mardi 22 Janvier 1918 Le numéro 10 centimes Soixantième Année - N° 18.125 DIRECTION & REDACTION : 14 RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS ABONNEMENTS : S'adresser au bureau du journal, rue Vlemwckx, 14, à Anvers. LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligue. — 50 ...

Tap Toe: orgaan van den vaderlandschen bond tegen alcoolisme

Orp van «en Yaderfandscbei Bond iep Àlcoorisme (Provinci« Antwep) Voor de Eer des Vaderlands, het Gsluk des Huisgezins en het Maatschappelijk "Welzijn. REDAKTIE : ABONNEMENTSPRIJS : ueieckende opstellen blijven ter veraritwoording A COOMANS ' VOOR Belgiê : 1 frank per jaar. des schrijvers. - Van naamlooze stukken wordt ' ' ' ' Bureei • ...

De boerin: orgaan der boerinnenkringen van Vlaamsch-België

6de JAAR. Nr 1. JANUARI 1914. De Boerin Maandschrift van den Belgischen Boerinnenbond Aile briefwisseling betrekkelijk het blacl moet gestuurd worden aan het adres: BELGISCHE BOERINNENBOND, Minderbroedersstraat, 24 ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

V" JAAR 20 FEBRUARI 1915 N' 2 't landbouwleven Orgaan der Landbouwafdeeling van 't Provinciaal Voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN ZATERDAG. Ailes wat Bestuur en Redactie van het blad betreft, sture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Aile mededeelingen, berichten, annoncen, enz., moeten ten laalste des dijnsdags, ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

tSandbouwleven Orgaan der Landboawvereenigiugeii van Oosl-Tlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, sture men drukkerij Hoste, 21-23, Galgenbsrg-straat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toêg'elatèn met vermelding van 't blad en den naam des schrijvers. Aile mededeelingen ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DEGENTENAAR-DELANDWACHT Un m ISS. 1A< laap. O .Ds Graave. Keteiveit.14 2>g KLEINS PATkïOT Zondati ® ea Maandaa s® Juni 1913 PrHs 3 eentiâmeflf DUITSCHE BERICHTEN van het Graot Hsofdkwaî ti®p E«r»te Boitsah borloht. , BERLIJN. 7 Tani. ! WesieSîfk Krîjgstooneol. pttr uan kroanprins Rupprecht onn Beieren < ïusschen pooies d ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

uua«.!«,aoi uunycuu — CriyGUUUlil UUUUCl Udij. Cl «JUIll VERSCHUNT 6 M à ai DrD m/rn 5 CENTIEMEN HET NUMMEI BuFïscîiefledcdccRafea ea YerordtnîDgen. 606. - VERORDEKINO over de in beslag-neming en het gebruiken des oogst van dit jaar in '£ Etappengebied van het 4e léger. ( Venolgl ) Mogen worden nfgetrokken die vlakten, van Welke km be ...

Het volk: antisocialistisch dagblad

. r mnif nH>■ w>'i^ Wcr-cn-TwinlIgste Jaar, - H. 273 Sodsàianst — Hnisgezin — Ëigondom Zondag, 22, en iaaadag, 23 November {914 WiiVJ. t( ICOi'lUgDU TiOV/UW" frij te zenden aan Aug. Van ïseghem, uitgever voor de naâmL maatsch. * Drukkerij Het Volk », Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen t Gaston Bossuyt, Gilde ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

— 2309 — Gesetz- und Verordnungsblatt .foi die okkupierten Sam Bains. Oitgeg-eten door de politleke •fdeeling bij den Generaalgou-Terneur in Belgie. Gedrukt in de drukkerij van bet Wet- en Verordeningsblad. Brussel, Leuvenscbe Btraat 40. Het Wet- en Verordeningsblad te in Belgiê verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij. in DuitsclUand en in ...

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

l,te JAARGANG — N' 20. 3.10 FR. HET NUMMER. ZATERDAG, 29 JUNI 1918. DE BAKKERIJSCHOOL ÎBERICHT. — Klachten bereiken ons b treffende het niet regelmatig ontvangen vï het Vakblad. Abonnenten, welke over de o: y regelmatigheid mochten te klagen hebbei waarmede het Vakblad hen bereikt, worde vriendelijk verzocht ons daar dadelijk va te ...