Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

941 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 24 Janvrier. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Accès à 24 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/df6k07181g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nr 10 24 Januari 1915 brieven te zenden a an de redactie van :: " allerlei „ " antw. steenweg, 69, st-amandsberg, (gent) ALLERLEI aankondigingen: fr. 0,50 per regel. — men wende zich tôt" :: de verkoopers :: Nieuws en Lezing voor het Vlaamsche volk WEEKESLAD, PrSjs 5 centiemen Wetenswaardigheden van den Oorlog Officieele Mededeelingen UIT DUITSCHE BRON G root hoofdkwartier 18-1-15 In de streek van Nieuwpoort slechts artille riegevechten. Vijandelijke aanvalsbewegingei zijn in de laatste dagen niet waargenomen ge worden. Aan de kusten werden op meerdere punter Engelsche mijnen aangestroomd. Bij La Boiselle, noord-oostelijk van Albert wierpen onze troepen door een bajonet-aanva Franschen, die zich in 't kerkhof en de hoev< zuid westelijk ervan weer verschanst hadden er uit en maakten 3 officieren en 100 man ge vangen. In 't Argonnenwoud werden meerdere Fran sche loopgraven veroverd. Een aantal der Franschen op onze stellinger zuid-oostelijk van Pont-à-Mousson kvvam op eer hoogte twee kilometers zuidelijk. van Bilcej tôt in onze stelling. De strijd duurt nog voort In de Vogeesen en in Opper-Elzas hinderer sterke sneeuwval en nevel de gevechtswerkda digheid. In Oost-Pruisen is de toestand onveranderd In noordelijk Polen poogden de Russen, ove de Whra-bijrivier, bij Radzanav vooruit te drin gen; zij werden echter teruggeslagen. In Polen, westelijk van den Weichsel, in niefc bijzonders voorgekomen. UIT FRANSCH-ENGELSCHE BRON PARUS, 17 Januari (Reuter). De ambtelijki mededeeling behelst: «Wij hebben onze vorderingen in de buur van Nieuwpoort en Lombaertzijde voortgezet Artilleriegevechten zijn geleverd te Yperen, L; Bassée en Lens. In een levendig gevecht te Blangy hebben d( Duitschers een ijzersmelterij genomen ; wij her namen die en handhaafden onze steliingen. Onze artillerie is voortgegaan met de vernie-ling van schansen te La Boiselle. Tusschen Ailly en Craonne heeft de vijand een mislukten aanval gedaan. Wij hebben ver-der een aanval afgeslagen bij Beaulne. In de streek van Perthes en Beau-séjour is onze opmarsch voortgegaan ondanks een hevige storm. In het Bois-le-Prêtre hebben wij een aanval der Duitschers afgeslagen. LONDEN, 17 Januari (Lloyds.) Het stoomschip «Camio », dat levensmidde-len, enz. voor de Belgen overbrengt van San Francisco naar Rotterdam, heeft ave ri j gekre-gen op circa 180 mijlen ten zuid-oosten van Sable-eiland. Het schip heeft een gebroken roer. Allerlei Nieuws BELGISCHE KUNSTSCHATTEN Het Mitiisterie van Schoone Ivunsten heeft éen zijner ambtenaren naar Veurne-Ambacht ge'zonden om er de gespaarde kunstschatten als schilderijen beeldhouwwerk, tapijten por-celein, handschriften en archieven, toebehooren de aan de gemeenten, kerkfabrieken, inuzeums, enz., te verzamelen, en in bewaring te brengen. Vier wagons w.erden met kunstwerken ge-vuld, voortkomende van Ieperen, Nieuwpoort, Loo, Lampernisse, Averinghem, Wulveringhem, Vincke, Nieuwcapelle en andere plaatsen in Vlaanderen door den oorlog geteisterd of be-dreigd.Ongelukkiglijk heeft men in Diksmuiden niets kuniien redden, aangezien heel de stad ver-nield is, zoodat het prachtige tafereel van Jordaens: «De Aanbidding der Wijzen», de prooi der vlammen is geworden. De kunstwerken, welke gered konden wor-den, zullen ïn den Havre in het stedelijk mu-zeum tentoongesteld worden. WAT IS ER VAN DEN TYPHUS ? Er wordt ten onrechte gesproken van hevig regeerende typhus onder de Belgische troepen. Ziehier hoever men dat moet g'elooven ; Een gekende Belgische geneesheer die al den tijd werkzaam is geweest in de verschillende veldhospitalen, schrijft aan de Patrie van Brug-ge:« Ik ben zooeven teruggekoimen van M., eene kleine gemeente langs de kust, in de nabijheid Duinkerken, waar ik gedurende acht dagen on-zeglijk veel te doen gehad heb. Hier en daar zijn de scholen, de openbare gebouwen en zelfs eenige ruime burgerwonin-gen veranderd in go-ed ingerichte hospitalen voor onze typhuslijders. In de verschillende scholen, steeds in goed afgezonderde zalen, worden op den oogenblik juist 123 typhuslijders verzorgd, waaronder 60 Belgen, 47 Franschen en 16 Engelschen. In het hospitaal «Maison de Santé» worden ook 76 en in het «Hôtel du Lion» nog 19 typhuslijders verzorgd, waar zij heel afgezonderd zijn. Wij zijn met tien geneesheeren om deze zie-ken te verzorgen, die weldra allen zullen gene-zen zijn, dank aan de wetenschappelijke be-handeling en de offerwilligheid der ziekendie-ners, die goed op de hoogte hunner taak zijn. Ongelukkiglijk moet ik hier bijvoegen dat een der meest verkleefde onzer ambtgenooten dr. Sleeuwen, van Brussel, aan den typhus komt te bezwijken als slachtoffer van zijn zelfop-offering.Ook moet ik melden dat wij sedert geruimen tijd een voor typhuslijders verderfelijk weer hebben, mist en regen zonder veel wind, waar-aan maar geene verandering schijnt te willen komen. Tengevolge van het afschuwelijk weder wordt er voor den oogenblik weinig «geoorloogd» langs weerskanten, daar de meeste loopgraven vol leemerigen modder liggen en bij de min-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes