Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

644 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Septembre. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Accès à 19 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/t43hx17k4z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vierde jaargang Nr 42. Prijs 6 centiemen. Gent, 1 September 1918. HOOFDREDACTIE : 'VROUWENSECRETARIAAT met medewerting van het Algemeen SECRETARIAAT en het werk der VOLKSBIBLIOTHEKEN « DE STRAAL ». ALLERLEI Beheer : PEPERSTRAAT, 17. —«o»— ABONNEMENTEN: PER JAAR fr. 3,25 ZES MAANDEN . . » 1,60 DRIJ MAANDEN . a » 1,00 Weekblad voor ons Vlaamsche Volk. 1 1 INHOUD : Kerkelijke Gewaden. — En zij't gij, vogel... — Uit bet verleden. — De Nachtzwaluwe. — Een verheven levensvorm. — Vorgelding (40e vervslg en slot). — Luim. — Voordrachtea en Lessen. Kerkelijke Gewaden. 1. Bij aile volkeren en in aile godsdiensten zien wij hoe men zich voor den eeredienst van eene •bijzondere kleeding bediende. In het Oud-Testament had God zelf nauwkeurig voor-geschreven welke kleeding de priesters bij het offeren moesten dragen. Het Concilie van Trente vermeldt dat « onze liturgische kleedijen hun oorsprong nemen uit de apostolische voorschriften en overlevering». In de eerste tijden der apostelen en hunne onmiddellijke opvolgers tôt na de vijfde eeuw, schijnt de kerkelijke priesterdraoht bij de H. Mis heel veel gelijkenis aan te bieden met de plechtige kleeding in het maatschappelijk leven der burgers te Rome; zoo b. v. is de albe uit de witte feesttuniek der Romeinen tôt een gewijzigd liturgisch gewaad aangenomen. Toen in den loop der tijden de burgerlijke kleeding geheel van vorm verwisselde, bleef zij door de Kerk voor haar eeredienst behouden. In den goddelijken dienst zien wij hoe het stoffelijke door iets geestelijks bezield is : ailes is het beeld van eene verhevene en boven-natuurlijkewerkelijkheid; de Kerk wil bierdoor onze godsvrucht opwekken en onderhouden. Aldus doet zij den vorm, de sieraden,de kleur, de draagwijze der gewaden dienen, om ons de omstandigheden van het lijden des Zalig-makers te herinneren : dit is de zinnebeeldige beteekenis ; daarenboven, wil zij hierdoor de deugden verbeelden die de priester moet be-zitten als hij het H. Sacrifice opdraagt : dit is de zedelijke beteekenis, die zoo treffend wordt uitgedrukt bij het wij den en het gebruik van het gewaad. De amikt, is een witte linnen doek, geworpen over hais en schouders, oudtijds humenaal of schouderdoek genoemd; vroeger 00k over het hoofd gedragen, gelijk nu nog bij eenige kloosterorders. Hij herinnert ons den. doek, waarmede men de oogen van den Zaligmaker smadelijk bedekte, hem vragend : « Profeteer ons, Christus, wie het is, die u geslagen heeft ». Bij het aannemen van den amikt bidt de priester : « Stel o Heer, op mijn hoofd den helm des heils, om de aanvallen van den duivel af te slaan ». Het is het zinnebeeld van den helm des heils, welke, naar de uitdrukking van den H. Paulus, de bovennatuurlijke ver-wachting is op het hemelsch loon, die ons sterkt in den dagelijkschen strijd voor het leven en ons als eene wapenrusting tegen de aanvallen van den vijand onzer ziel moet beschut-ten; deze hoop geleidt onze inzichten, onze genegenheden die de oorsprong zijn van al onze zedelijke daden. De albe, lang, wit, linnen kleed, dat het lichaam van den hais tôt de voeten bedekt, is het witte spotkleed waarmede Herodes den goddelijken Meester aan de spotternijen van zijn hof voorstelde. » Reinig mij, o Heer — bidt de priester — en zuiver mQn hart, opdat ik in het Bloed van het Lam geheiligd, de eeuwige vreugde moge waardig zijn. » De blanke albe is het zinnebeeld der onbesmette reinheid der Heiligen Gods en stelt die als voorbeeld aan den priester voor oogen ; het linnen wordt smetteloos ge-wasschen door den hemeldauw, zonnegloed en eigen arbeid; aldus wordt 00k de mensch geheiligd door de genade Gods die de ziel zuivert en verwarmt in medewerking met zijn persoonlijke deugdsbetrachting. De cingtl, eene koord waarmede de albe wordt vastgebonden, wijst op de koorden, waarmede Christus in den Olijfhof door de woeste soldaten werd gebonden, op de boeien waarmede Hij aan de kolom gehecht werd om gegeeseld te worden, en 00k op de riemen zijner geeseling. Zich de lendenen omgorden is een zinnebeeld van het toezicht over de zintuigen en van de christelijke waakzaamheid : immers om te werken, te reizen of te strijden, bindt men met een cingel de lange kleederen op die het gaan of de daad zouden kunnen beletten. En in 't christen leven, zijn het niet de lage harts-tochten die het werk en den strijd voor de zaligheid beletten? De priester is boven aile andere menschen de gewijde arbeider, de krijgsman in den dienst van Christus ; daarom bidt hij bij het omgorden met den cingel : « Omgord mij, o Heer, met de koorde van reinheid en doof in mijn hart aile onheilige hartstochten uit, opdat in mij verblijve de deugd van zelfbeheersching en zuiverheid. :> De manipeljVfas oorspronkelijk een wit linnen doek in de hand gedragen om het zweet af te drogen ; nu is het een smalle strook' aan den linker arm des priesters gehecht. Hij vertoont ons de koorden en de banden, waarmede Christus als een boosdoener geboeid werd. Het gebed van den priester toont ons de zinnebeeldige beteekenis van dit gewaad : « Moge ik waardig zijn, o Heer, om den manipel van geween en smart te dragen, om in jubel het loon voor mijn arbeid te ontvangen. » De vruchten onzer goede werken zullen wij dus slechts bekomen na den opgelegden strijd zegevierend doorworsteld te hebben, gelijk de psalmist voorspelt : « Die in tranen zaaien zullen in vreugde maaien, moeizaam gaan zij voort en weenen bij het uitstrooien van hun zaad, maar komen zullen zij, komen in groote vreugde, dragend hunne garven. » Treffend beeld van de christene levensopvatting. De stool, een lange, smalle strook, die van den hais tôt aan de knieën komt en op de borst gekruist is; oorspronkelijk een doek, waar-schijnlijk om den mond der kommuniekanten af te wisschen, na het ontvangen van het Heilig Bloed. Zij herinnert den kruislast, welken de Zaligmaker te dragen had of wel de koorden waarmede men Hem vooctsleurde. « Geef mij weder, o Heer, — bidt de priester — het kleed 1 der onsterfelijkheid, verloren door de zonde van mijn eersten stamvader, opdat ik, ofschoon on waardig om tôt het H. Oftergeheim te il naderan, de eeuwige gelukzaligheid moge ver- | werven. » « De stool is dus het zinnebeeldig teeken van het blanke feestgewaad der heiligmakehde genade door Christus voor ons heroverd ; zij herinnert ons 00k het juk van Christus, dat zoet en licht is om dragen. De stool wordt 00k aanschouwd als het kenteeken van het gezag en de waardigheid des priesters : deze draagt ze dan 00k bij het uitoefenen zijner verschillige bedieningen. De Paus, als Hoogepriester en Stadhouder van Christus, draagt ze gansch den dag door. (Y Vervolgt.) Gezondheid is meer athankelijk van voor-zorgmaatregelen dan van geneesmiddelen. Enzijtgij, vogel... En zijt ge, vogel, n* al op blij hupplend ®p de daken en iaat ge uw stemke weerom gaan herhalend fier van tierelierelaan bij 'tnuchtre zonsontwaken? Gij zingt met vogelvlijtigheid uw dankgebed ten hoogen; Gij zingt uwe mooie morgenzang en luit en fluit, vôôr ik, uit dwang, mijn bed ben uitgetogen. O ! 'k weet en 'k raad uw neerstigheid Gij komt een lesje leeren aan mij, onzalige slapersgast die, droomensmoe en nog onvast, treedt geeuwend uit zijn veeren. Kom, vogelke, elken morgen vroeg mij uit de veeren halen ; zoo zal ik 00k in dank en plicht bij 't eerste vroege morgenlicht den Heer mijn schuld betalen ! Spreuken zijn scherpe spijkers die de waar-heid in onze gedachten doen doordringen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes