Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

740 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 13 Decembre. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Accès à 23 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6w9668cr7b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nr 4 13 December 1914 ALLERLEI Lezinaen voor het Kristene Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prijs 5 centiemen Parate vias Domini ! Bereidt 's Heeren Wegen ! Kerstmis nadert ; Kerstmis de heugelijke dag waarop de Verlosser zijne blijde intrede deed in de wereld ; Kerstmis de zalige dag waarop diezelfde Verlosser wil nederdaien in onze harten om er het heilig vuur zijner liefde meer en meer te doen laaien. Maar evenals bij het naderend bezoek van den Vorst de straten opgesierd worden voor den grocten dag der blijde inkoinat, zoo dient de Konir.g der koningen een opgetooide weg gebiiand te worden naar het hart. « Parate vias Domini, rectas îacite semitas ejus ! » « Bereidt den weg aan den Heer, effint de baan langs waar hij komen moet ! » En hoe zullen wij best den weg des Heeren bereiden ? Door boetvaardigheid ! Hoe onzinnig 00k dit woord « Boetvaardigheid » in de huidige tijdsomstandigheden moge klinken, toch durf ik er mij aan houden, beste lezers van « Allerlei », u tôt boetedoe-ning aan te zetten. Ah ! ik weet het wel, sedert het begin van den oorlog, is bijna ieder van ons gedwongen tôt boete. Iedereen heeft zijne middelen zien beperken, maar toch is er nog groot verschil tusschen deze die moeten leven van de openbare weldadigheid en gij, lezers van « Allerlei », die in uw eigen bestaan nog eenigszins kunt voorzien, ja die zelfs zoo gelukkig zijt de goede lezingen door uwe onder-steuning te kunnen vooruit helpen. Er zijn er onder u die nog niet veel hoeven te verande-ren aan hunne gewone levenswijze en ware het niet, dat zij een kind, bloedverwant, of vriend onder de wapens hadden, zich niet goed zouden vergewissen dat er oorlog is. Het is dan tôt u dat ik de woorden van den H. Joannes Baptista richt : « Bereidt den weg des Heeren » en bereidt dien weg door boetvaardigheid. » 's Morgens bij uw ontbijt, onthoudt u van het een of an-der, ten voordeele van uwe min bevoordeeligde broeders die honger lijden. Schaft totaal de gewoonte af in den morgen nog eenig eten te nutten. Ziet zelf na wat gij bij middag- en avondmaal kunt mis-sen. (Wijn, nagerechten, enz. enz.) Ontzegt u zelf aile kostelijke reizen, waarin de nieuws gierigheid de hoofdrol speelt. Gedenkt vooral dat in vroegere tijden de Advent een tijc was van vasten en versterven. Laat de mode totaal varen en vergenoegt u met eene een voudige zedige kleeding. Als gij al ware het maar de helft dezer raadgevingen wil det volgen en de besparingen die gij daardoor doet det noodiijdende wilt mededeelen, dan zult gij op verdienstelijke wijze den weg des Heeren bereiden, voor het naderenc hoogfeest van Kc-rstdag. En Hij, die de armoede zelf verkoos bij zijne komst of deze wereld, Hij zal met eenen glimlac'n nederzien op uwf boetvaardigheid en met liefde zullen zijne engelen over uv huis zweven met den hemelschen zang op de lippen: «Vrede degenen die van goeden wil zijn ! » Maria In de Rozen \Vie de rijke kunstgaleiij te Florence bezoekt, treft daar te flidden der moesterstukb m van-de beroemdste Italiaansche :unsteiiâjars de Madonna ier Rozen aan: Maria, te midder /ail een kleurige ruzonpracht zwevend op de wolken. Er :ooveel zachtheid en bekoorlijkbeid straalt er van haar gelaat lat het 00g onweorstaanbaar blijft geboeid. Wie er den blil op heeft gevestigd moet blijven stilstaan en zoo vindt' mer er dikwijls een groot aantal bewonderaars stand houden. Zi moeten op die beschouwing een gevoel van liefde en vertrouwer in zich hebben voelen opkomen. Aan die schilderij is een vrome legende vetbonden. Voor vele jaren leefde in de Bloemenstad een vroom schilder hij koos voor zijn werk bijna uitsluitend onderwerpen aan de heiligengeschiedenis ontleend, maar hoe voortreffelijk schep ping en uitvoering 00k waren, hij vond maar zelden koopers Dientengevolge verkeerde de schilder met zijn gezin vaak ir gebrek. Eens was de nood op zijn hoogst gestegen; de schildej had geen cent meer in huis. Zijne vrouw zat daar als zinloos bleek van honger en leed ; de kinderen schreiden om brood. De va der was radeloos. Reeds zoo dikwijls had hij zich in der laatsten tijd tôt vrienden en verwanten om ondersteunint gewend, dat hij niet meer bij hen durfde aankloppen. Zelfs

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes