Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

539221 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 30 Juillet. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Accès à 30 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/v97zk5785g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Tweede jaargang Nr 37 Prijs 0 centiemen (*ent 30 Juli 191 (> hoofdredactie : algemeen secret aria at oude houtlei, 34. met de medewerking van het werk der volks bibliotheeken "de straal,, theresianenstraat, 13 ALLERLEI Weekblad voor ons Vlaamsche Volk beheer : vrouwensecret aria at peperstraat, 17. — «O» — abonnementen• per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maanden: > 1,00 INHOUD : Een woordje aan onze Lezers. — Wie is Christus ? — Wat ieder weten mag. — Avondgebedje. — Gezondheidsleer. — Zonderlinge pratijken. — Voor de Keuken — Slangen in het huiselijk Leven. — Lachen is gezond. — Voordrachten en Lessen. — Nieuwe Lezers. Een woordje aan onze lezers! Er zijn menige klachten blnnengekomen van wege onze lezers over het onregelmatig ronddragen der nummers in de verschillende wijken der stad. AI onze lezers der stad, St-Amandsberg, Ledeberg en Gent-brugge inbegrepen, zouden ons grootelijks verplich-ten, indien ze zoohaast mogelijk hun volledig adres wilden sturen naar het beheer, Peperstraat, 17. De nummers moeten TEN LAATSTE den Maandag ten huize der abonnenten en lezers besteld zijn. Men is vriendelijk verzocht aile vertraging aan het beheer kenbaar te maken. Op die wijze hoopt het bestuur maatregelen te kunnen nemen om aile ver-dere onaangenaamheden te voorkomen. HET BESTUUR. Wie is Christus? Hetgeen Chrjstus zoo menigwerf en zoo duidelijk deed hooren aan het volk en aan zijne leerlingen, dit betuigde Hij niet minder krachtdadig en cp de gezagvolste wijze tegen-over den hoogsten raad, die er bestond. Als een schuldige is Christus gevoerd naar Caïphas, den hoogepriester. Schriftgeleerden en Ouderlingen zijn dààr ver-gaderd. De geheele Raad zoekt eene valsche getuige'nis tegen Christus om Hem ter dood te brengen. De raadsleden vinden die zelfs niet, ofschoon er reeds vele getuigen zijn opgetreden. Eindelijk verschijnen er nog twee valsche getuigen en zeggen : « Deze heeft gezegd : ik kan den tempel Gods afbreken en dien binnen drie dagen wederom opbou-wen. » De Hoogepriester staat nu op en ric.ht het woord tôt Christus : « Antwoordt gij niets op hetgeen dezen tegen u getuigen ? » Christus zwijgt. De Hoogepriester herneemt : « Ik bezweei u bij den levenden Qod, dat gij ons zegt of gij de Christus zijt, de Zoon Gods. » Kan de vraag wel stelliger zijn ? Wat antwoordt Christus ? — s Gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u : van nu aan zult gij den Zoon des menschen zien, gezeten aan de rechterzijde der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. » (Matth. XXVI, 59-66.) Welke beteekenis hebben deze woorden in den mond van Christus? Maar een kind kan ze begrijpen. Neen, geen an-dere kunnen ze hebben dan : ja, waarlijk, ik ben de Messias, de Zoon Gods, en uit hetgeen gebeuren zal, zult ge zien dat ik degene ben, tôt wien door David gezegd is : « Zit aan mijne rechterhand (Ps. CIX 1) ; en dien Daniel zag komen op de wolken des hemels. (Dan. VII, 13.) In dien zin nemen deze raadsleden de woorden van Christus, die dààr vôôr hen staat, op. Zijne betuiging, inderdaad, wordt door Caïphas voor eene godslastering gehouden. Hij drukt daarover zijne huichelende verontwaardiging uit en .scheurt zijne kleederen, naar het gebruik der Joden op het hooren eener godslastering. Waar kan overigens elders eene godslastering gevonden worden, eenigszins aanleiding geven-de, om Hem ter dood te veroordeelen. Deze dood wordt door Christus met liefde ondergaan om aldus door zijn bloed deze onweerlegbare getuigenis te bevestigen. Ziedaar de getuigenis van Christus. Nooit is er zulke getuigenis over de lippen van eener. mensch gekomen ! Moet het verstand werkelijk niet met blinde vooringenomenheid ge-slagen zijn, wanneer het niet volstrekt aanneemt, dat Christus de overvloedigste en de klaarste getuigenis van zijne godde-lijke zending heeft aîgelegd ? * * * Hier is geen middenweg mogelijk. Men moet bekennen : ofwel dat Christus bedrogen en dwaas is ; ofwel dat Hij de grootste bedrieger is geweest; ofwel dat Hij waarlijk God is, gelijk blijkt uit zijne getuigenis. Maar welke dwaze dan leert altijd, overal, voortdurend de wijsheid? — Nu, Christus heeft die aldus geleerd in a! zijne woorden. Zijn de handelingen van een dwaze steeds schitterend van de grootste wijsheid? — Nu, Christus heeft zulke wijsheid in al zijne handelingen. Heeft ooit een dwaze de volledigste, de diepzinnigste zedenwet vervaardigd, die aile zedenleeren overtreft, en die toepasselijk is op aile personen en op aile toestanden ? — Nu, Christus heeft ons zulke zedenwet gegeven, waardoor wij aile plichten kennen, die wij jegens God, jegens den evennaaste en jegens ons zelve te vervullen hebben en waardoor wij in staat gesteld worden zelfs geiukkig op aarde te zijn.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection