Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

538943 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 17 Novembre. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Accès à 26 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/nk3610xg0h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Derde jaargang Nr Prijs (> centiemen Gent 17 Novemlber 1916 hoofdredactie : llgemeen secret aria at iet de medewerking van het werk der volks bibliotheken "de straal,, ALLERLEI beheer ! vrouwensecretariaat peperstraat, 17. — «O» — abonnementen : per jaar : fr. 3,25 zes maanden : » 1,60 drit maanden: » 1,00 Weekblad voor ons Vlaamsche Volk 1NHOUD : Ter nagedachtenis van Z. Doorl. Hoogw. Mgr Stiilemans, bisschop van Qent (1889-1916). — Eerlijkheid. — Onze Ziel. — Het ljzeren Bed (Slot). — Het Zonnejaar. — Voor de keuken. — Lachen is ge-zond. — Voordrachten en Lessen. — Nieuwe Lezers. — Schoone Boe-ken. — De Verloofden (11e Vervolg.) Ter nagedachtenis van Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Mgr STILLEMANS, bisschop van Qent (1889 - 1916) 'k Zag U op 't praalbed, vastgeFtlonken in de armen, roerloos, van den dood ! 'k Zag 't volk voor Vader neergezonken, het hart in smart en droefheid groot! 'k Zag door de tranen heen der oogen den stillen rouw-kapellen-glans, 'k zag U tôt in de ziel bewogen, mijn grooten bisschop Stiilemans ! Het priesterkleed — dat Gij omhullen mocht, En 't zestig jaar aan Godes altaar dragen, Om 't volk, door Jésus' zoenoffrand; te schragen — Blijft nu uw kleed voor uwen laatsten tocht. O Heilig kleed des priesters wereldmacht, Gij hebt het volk tôt Jésus' troon gebracht.! De volheid van des priesters waardigheid is 't kruis, de mijter, staf en ring, gewaden. De mijter is het zinn'beeld der genaden : Verstand en sterkte, raad en wijs beleid. o Helm van vast Geloof, ge wordt de kroon, Gebracht van stad en dorp, uit dankbetoon ! Het borstkruis U herinnerde aan 't verleên, Hoe Jésus eens voor 't menschdom is gestorven En martelâars hun kroon met bloed verworven. Dit was uw voorbeeld door het leven heen ! o Kruis, gij zijt voor ons de gloriebaan ; 0 U volgend -komen wij ten hemel aan ! n n Eens bloeide op één nacht Gedeon zijn staf. b Uw staf is tôt een macht'gen boom gewassen Wiens vrucht aan blanke en zwarte menschenrassen a Het leven Jésus overvloedig gat. O Boom, hier zeven 'n twintig jaar geplant. Uw takken reeds bereiken Congoland! Uw handschoens wijzen vast op Jacobs list ; Uw handen zijn gezalfd met Jésus' geuren, Om 't volk door Vaders zegen op te beuren, Dat zonder Jésus' geur dien zegen mist. o Handen, open steeds voor steun en troost Ontvangt nu 't loon van God en van uw kroost! Uw schoeisel en uw binders zeggen klaar Dat Gij 't Apost'lenspeur zijt nagetreden ; Ons richtend ln het recht en zaligheden, Zoowel de burgers, boer, als werkmansschaar. We zijn niet waardig 't schoeisel los te doen, Dat velen bracht den Evangeliezoen ! Uw ring verklaart uw trouw aan God en Kerk, Uw macht, uw liefde aan al uw onderdanen ; Uw ring die bloemen tooverde op de banen Van kennis, kunst, geloof, van school en werk o Liefdeband ! het beeld van ons verbond, Een laatsten kus op dezen afscheidsstond ! Uw schouderkleed, het heilig Pallium, Van witte wol — met kruisen zwart — geweven, Getuigt uw zorg, 't verloren sc'naap gegeven, Dat Ge op uw schouders bracht naar 't heiligdom. o Ephod van het nieuwe Testament, Gij blijft de glorie van het bisdom Gent ! We droegen U ten grave ; doch, leven blijft uw beeld, dat immer als een gave ons Jésus' leven deelt. • \ Eerlijkheid Ge moogt nu al de eigenschappen bezitten die noodig zijn m als een zedelijk mensch te worden aanzien, maar ge list de deugd van eerlijkheid, hewel, ge zijt geen zedelijk îensch, en g'hebt derhalve geen recht op achting en eer-ied in de maatschappij. Ge kunt dus eene goede opvatting hebben van het woord rbeider ; van den arbeid ; ge kunt deftig zijn in houding,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection