Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

704 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 25 Juin. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Accès à 19 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8s4jm2523p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Derde jaargang Nr 32 Prijs t> centieraen Gent 25 Juni 1917 hoofdredactie : vrou wen6hcrex a ri aa j MET MEDEWERK1NG VAN HET algem. secretariaat EN HET WERK DER volksbibliotheken "de straal,, ALLERLEI beheer : peperstraat, 17. — «O» — abonnementen: per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maanden: > 1,00 tjVeekblad yoor obis Vtaamsohe ¥olk 1NHOUD : 't Was Zondag. — Eene muzikale Gebeurtenis. — Vereeniging. — De Schijndood. — Het Onze-Vader-Kruis. — Voorteekenen van weder aan de zon. — Kinderliefde Lachen is gezond. — Voordrachten en Lessen. — Trouw tôt het einde. 't Was Zondag In eene verdrietige stemming, zonder wil of doel, slenterde ik rond middag over de Kouter, Brabantstraat, Vlaanderen-straat. Waarom ? ik weet het niet, ik geloof, dat het was om nu eenmaal te doen zooals elkeen doet, want ik weet nochtans uit ondervinding, dat dergelijke uitspanning voor mij altijd eene ware marteling is. De Kouter en zijne om-geving is op zondagmiddag eene ware folterplaats. Daar is 't volstrekt onmogelijk iets fijns, iets edels, iets grootsch te voelen, want men stuit gedurig op al het banale, kleinzielige van 't vadsige zondagsleven van die duizenden menschen, die daar met gemeten, slappen, moeien, vervelenden tred, labberlottig rondslenteren. — De Kouter op zondagmiddag lijkt een armzalige smakelooze verkleedpartij, zonder iets eigenaardigs noch schilderaehtigs. 't Publiek bestaat meestal uit giechelende werkmeisjes, die in zelfvoldaanheid hun on-handig zelfnagemaakte dameskleeren ten toon spreiden. Uit klerken, werkmannen, pronkende jonkertjes die hun confec-tiemagazijnpak stijf gemeten en onbehendig dragen, bang de vouwen van broek of 't stijve witte hemd te verkreuken ; en dan de groepen in familie, de meisjes glimlachend, heup-wiegend flaneerend, met lintjes, kantjes en bioemgeflodder op den hoed, en papa en marna deftig en statig volgend, een oog in 't zeil houdend. Dan ook het jonge gezin, hij met zwarte das en hooge hoed, zij deftig in zwart satijn, de kinderwagen voorop, heel wit, met kanten baldakijn als een triomfwagen. Neen, langer wilde ik daar niet vertoeven, en met snellen stap keerde ik huiswaarts, verzocht de meid het diner te verhaasten, en verliet met een zucht van verlichting die be-nauwende stad, waar de bloei der aarde wordt verhinderd, door het steenen plaveisei dat haar verdringt, waar de hoog opgetrokken huizen ons beletten te turen in de wijde onein-digheid van de diepblauwende lucht, waar de mensch over de aarde kruipt, arm, doof en blind, en als eeuwige bezig-heid immer zoekend is naar brood. Ik had behoefte aan eenzaamheid en die kon ik maar niet zoo aanstonds vinden, op de wegen krioelde het van zon- dagsche menschen. Ik sloeg een zijpaadje in, de Kromming van een wegeltje door, en daar eindelijk genoot ik van de pracht der aarde die in zomertooi prijkt, van bloeiende lan-den, van de rijke overvloed van 't malsche groen, van de weide vol bloemenwonderen. De zon, die in haar vollen gioed prijkte, zij de mooiste van aile zichtbare dingen, zij de wonderdadige schitterende levenswekster, de gloeiende, machtige, krachtige levenspol der wereld, wier goddelijk licht weerom de wereld heeft wakker geschud en hare eeuwige leefbaarheid in de pracht van golvende koornvelden en welig begroeide landouwen openbaart. Huizen en hoven wier gloeiende daken en schitterende gevels uit het blakende groen opduiken, liggen omgevtn door een waas, ailes is beglansd door het tooverlicht dat de zon zoo gui en mild op de aarde stort. Immer en altijd is de zegevierende zomer als een groot geluk dat opnieuw de wereld komt verblijden. Dan, omgeven van lucht en licht, van geur en kleur, van gegons en gezang, van ruimte en bewegende kracht, is het het oogenblik om het oog te laten zwerven ver en wijd, want de aarde glanst en prijkt in vollen luister, de aarde zingt haar jubellied in 't ruischende groen, in vogelstemmen en beekgezang die de lucht trillen doen. Nu is het tijd om neder te zitten in beschouwing, want Gods levende aanraking is hier op ailes te bespeuren, zijne gebiedende stem weerklinkt hier door de ruimte, en den stempei zijner Almacht, Schoônheid en Liefde is hier overal waarneembaar. Hij staat gedrukt zoowel op het wiegelende grassprietje als op de vlerk van den den fladderenden vlin-der en de bloemrijke kruin van den kastanjeboom. 't Is Hij, die onweergalooze Kunstenaar, die eigenhandig en liefdevol zonder verpoozing arbeidt om de woonplaatsen der menschen altijd schooner en heerlijker te maken. 't Is Hij, de Hovenier door Magdalena ontmoet, die met teedere zorg ûe ontluikende bloemen omringt. 't Is Hij, de ongekende en ongeëvenaarde Kunstschilder, die met een gloed van tintelende kleuren de bloemen siert. 't Is Hij, de handige Wever die aan de blanke lelie haar vorstelijk gewaad schenkt. 't Is Hij, de wonderdadige Wijngaardenier, eenmaal op de bruiloft van Cana genoodigd, die ook heden nog zijn wonder voortzet, en in iedere druiventros, de dauw der aarde in wfjn verandert. Het beperkt menschenverstand is onmachtig zich een beeld

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes