Belgisch dagblad

1639 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 24 Octobre. Belgisch dagblad. Accès à 22 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gx44q7rp5r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

lgte Jaargang ZOIVDAG 24 eu JOlAlVPAO 25 OCTOBER 1015 ISTo. 34 ■ m BELGISCH DAGBLAD * ABONNEMENTEN. IPer 8 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse Eummers: Yoor Holland 5 cent voor Buitenland 7Vs cent. Den Haag, Prmsegracht 16-39, ïelef. Red. 2787. Adm. 7433. Bestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBiET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU CASTILLON. ADVEBTENTIEN; ! Van 1—6 regela f 1.50; elk» îôgel meer f 0.30; Réclame» 1—5 regels f 2.50: elke regel meer f 0.50. ' London : Dixon House Lloyds Avenue E. C. EERESÂLUUT AAN SERVIE. ■Nu wordt de aandacht weer tijdelijk af-jedreven van 't Oost- en Westelijk oor-Jogstooneel, en in spaanende nieuwsgietig. teid ricli'ten zich de blikken naar 't hel-fionvalkje op den Balkan. Met trompet-■gcschal en feestbazuin werd in Weenen ©n Berlijn de opmarsch ingeluid, welke jia, het schaamtelooè optreden van den heersclizuchtigen B ulgaarschen Voirst jè» gens de Russische Bevrijders, met één Blag en één stoot de massalegers der Centrale Machten over 't gewurgde Servie zou brengen naar Constantinopel. Maar 't landjc dat in min dan vier jaren tijds, drie zware doch triomphante îijke oorlogen had gevoerd, dat zijne ge-kncchte z.onen uit de Turksche slavernij bad verlost, den overmoed der Bulgaren ïiad onderdrukt, de Oostenrijk-Hongaarsc'ie Donau-armee tusschen Krasjoewatz en Bel-grado had vernietigd, en zich. hersteld heeft van de vreeselijke ziekten, die op Bchrikwckkende wijze, in 't reeds zoo be-proefde landje hebben gewoed, staat we-derom in 't geweer. Door de rangen zijner legers vaart de geast der oude Servische lielden! Neen 't is geen ijdele groot-gpraaki Geen Sèrviër viel levend in de jïia-cht zijner D uitsche vijanden: En 't ver-Jeden staat borg voor de Servische wcr-kelijkheid der fiere bewering : dat de le-gers- van ■ von Mackensen etn von Gall-witz aîleen 't Bulgaarsche grondgebied zul-Jen betreden, na gestapt te zijn over de lijken der Servische sirijders I Achter de Donau en de D.rina kronkeît de rotsgordel der Servische bergen, en in het Morawa,dal wachten de da.ppereii den grij-zen vloedgolf af, vast besloten te sneven of te overwinnon in de oagolijke en bovenmenschelijke worsteling van een tegen vijf. Haï wij weten wat het bedaidt, aLs klein volk gewapend met de schild van 't goed Recht, te strijden tegen de ïeuzenmassa's die Recht en Wet, Woord en lier onder den stalen krijgshiel tre-den, en door middel van het zwaard, het Evangelfe van von Bernhardi verkon-digen, en de weldaden der Duitsch-mili-ta.re Cultuur opdringent Wi] beseffen immers boter dan wie ook wat er in die sbonden der nakende al-vernietiging eener natie, noodig is aan onpeilbaren moed en grenzelooze opofferingszucht 1 Doc.li Ser-""" vië stxijdt voor zijn behoud als .volk en als staat, tegen grootmachten die op-trekken uit roofzucht en vernielingszucit, of uit vertwijfeîing mâsschien, om ten koste van maakroepende slachterijen de gewenschte doch immer herschenschimmige beslissing te achterbalen, die spijts gruwe-lijke menscheno'tfers, noch op 't Westelijk, noch op 't Russisclh front kon bevochten worden. Daar ligt Servië's kracht: in 't klare bewustzijn de dienaar te zijn eener zaak die heilig is' Daarom zullen de strie-mende slagen der martelie de zenuwon sterken, de harten opbeuren, en de vuis-ten stalen: want uit den vuurgloed der brandende dorpen, uit het zwarte puin der beschoten steden, uit de angstkreten der vluchtende vrouwen en der sohreiende kinderkens, wordt de heîdeinmoed geboren die drijft tôt razenden weerstand. De Ti| den zijn ernstvol voor Servie. Overweldigd door eene ontzettende overmacht, laffol ijk besprongen door een tôt broederhaat aaiv gevuurden en opgestookten nabuur, beleeft het landje wellicht de akeligste dagen van zijn nationaal bestaan. En toch waniaopen wij niet: Servië en België zijn als de gloeiende. toortsen wier lijdensvlam 'licht werpt op de onaantastbare en onomstoot-bare grondbeginselen van het natuur- en volkenrechtl Zij strijden voor het bestaan der kleine staten, en het gui vergpten blocd zal als losprijs dienen voor de vi'ije en onafhankelijke ontwikkeling van aile kleine volkeren in de toekomst. Het Recht kan vertrapt en veadrukt worden, en de Waarheid beloogen en gekrueveld, maar beiden zijn in hnnne essentie on-verwoestbaar en Oinvergankelijk. De zede-lijke kracht die uitgaat van de innige overtuiging der verheveniheid hunner Zaak wekt groote daden, en brengt de sympa-thie van individuën en volkeren, want een voik dat zicli weert, dwingt aller eerbi-îd ai", zegde Koning Albert. Zulk volk kan nieit vergaan. Triomt zal rijzen boven de Servische bergen.... doch, vôôr de zegekreten aul-len schallen van Monastir tôt Kladovo en helmen over de valleien der Morawa en der Timok, lot aan de Donau en D.ina-oevers, zal nog veel en edel bloed vloei-en voor Servië's vrijiheid en onafhanke^ lijkheid I Doch de waardigheid en de kalm-te van 't Servische volk zullen even bewonderenswaardig zijn in deze dagen van rouw en lijden, als in de toekomst die voor de zwaarbeproefde natie vtr-lossing en zegepraal heeft bewaard. Ile ieesfand. • De actia der Centralen in Servië vordert tvemig, Op heel het Noorderfront bieden de Serviërs de overmacht van vijanden een weerstand die sterk de successen der Bulgaren aan ie Oost-grens doet in twijfel trekken. • Het heet dat Bulgaarsche legerafdeelingen Kamanova heboen bezet (enkelë kilouieters van Uskuo). Het Deet dat de Bulgaren ook Ve.es Kuprulu) ten Westen van Isttiip hebben ge-aoraen. En wat blijkt nu ? Na de bezetting pan Viania wordt ook de bezetting van Istbip gelogenstraft. Zou de agence Bulgare ons dan wiilen zeggen hoe het komt dat de bulgaren du zelfs over Isthip tôt Veles kunnen vorderen, cermits het blijkc dat Isthip nog in handen 1er Serviërs is ? Ten zuiden van Strumitza zijn de Serviërs >p hun grondgebied teruggeworpen. Zooals le Duitscheis in België hebben gedaan, ilius-;reeren de Bulgaren bunnen optocht in ijervië net wiaakioepende gruweien op de burger-jevolking en de Servisctia soldaten die in )unno haoden vallen. De zetel der Servische regeering is naar Monastir verplaatst. Tôt hiertoe kwam ons nog weinig van de nedewerkmg der Alliés ter oore. Er blykt bans een oegin gemaakt te zijn. Bulgarije's >enige haveu, Dedeagatch werd gisteren loor de Britsche vloot gebombaideerd. Er is prake dat de Russen eerstdaags de Bulgaien angs de Zwarte Zee zullen bestoken. In Roemenië zijn de gemoederen tegen de )uitscuers en Bulgaren sterk opgezweept. let Duitsch gezantschap werd door de menigte lestormd, de ruiten aan etukken gesiagen. 3e Roetneenscbe zending die naar Panjs trekt ieeft de hoop versterkt dat Roemenië zich •iiinenkort aan do zijde der Entente zal charen. De deelnaine van Roemenië zou een eger van 600,OUU man, dat opgevoerd kan forden tôt 1 niillioen, in het veld werpen. )e sterkte van het ieger dat Roemenië aan le Oostenrijk—Hougaarsche grens tieeltsauien-.etrokken, 320,000 man, sterkt het vermoeden at hier eene cooperatie zal betracht worden let fîusland. Met Griekenland is de Entente tôt hiertoe ot geen overeenkomst gekomen. Eorr. B. meldt dat de Grieksche regeering e intente hee.t hevolen de ODtscbeoina: vau j troepen te Salon ka te staken op strafle van interueering. Is het noodig er op te wijzen dat K. B. zijn wenscùen voor werkeijkbeid neemt ? Richten wij onze blikken even naar het Italiaansche troni. Wij me.dden gisteren de mooie tuccessen ouzer bondgenooten in Tyrol en Trenuno. Het Weensche communiqué be aamt dat de 1 aluiansche aanvullen pus aan-vangen en het resuitaat waren vaa eene ariil-letiatische bestonning die tegen de Oosten-rijksohe stellin^en in het kustland met minuer j dan vijitig uren heeft geduuid. Hetzelfde bericht bekenc verschillige lia laansche tuccessen. Le Italianen meld\'n dat ze huDne aan-val en m bet Font baoadal vooitzeiten en den vijand verplicht hebben zich terug le trekkeu. In (ïalicië werken de Russen zich opuieuw vooruit. 'l'en Noorden van Tamopol vtiover-den zij een gedeelte der vijaudelijke btediiigen. Ten Noorden vau Ln'owo Alexinz en ten Uoaten van Lopuscuno behaaideu zeanJeresucc ssen. la den loop van den dag namen zij met minder dan 14S officieien eu 7500 soidaten gevangen en maakten twee houwitsers en taliijke machinegeweren bu.t. Wat G eut alzoo uitgat. Voor voeding werd gedurende de bezetting uitgegeveu fr' 2 14J.491 68 voor vluctuelingen „ 35(2198 melk aan kindeien van be- behoeltigen „ 51.515 37 aan het Groene Eruis „ 1.096 98 totaal fr. 2.238.832.99 Aan loonen voor het graven van den binnenhaven fr. 2 533 9o5 56 Totaal geneiaal fr. 5.162.768.49 Dus ruitn vijf milliojjin frank. Tegen liet klokgelui. De gouverneur van Namen heeft een bevel uitgevaardigd, dat aile klokgelui op gezette tijden moet geschieden en vooraf kennis moet worden gegeven aan de overheid, wan-neer de klokken geluid zullen worden. Aile klokgeluiden buiten den regel is verboden en de vertredingen zullen met 1000 mark boeto gestraft worden- Links en Redits. Maeterlinck aan Cyrie! Buysse. In de „Taegliche Rundschau" werd, vôôr enkele weken, in alleom ernst verteld, ' (Jat Maurice Maeterlinck zich tôt het.... Moffendom bekeerd heeft. Aan een Nederlandsch kunstenaar zou hij verklaard hebben, dat de Duitschers met slechts onsoliuldig zijn aan. de plun-dering van België, maar dat zij over dît land met liefde waken als over een kostbaar goed. Aan Altied Capus heeft Maeterlinck een brief gezjDnden, waarin hij dit praatje vol-komen logen&Lraft en ook de Vlaamsche letterkunddge Cyriel Buysse heeft van hem een ongeveer gelijkluidende logenstraffing ontvangen. „Is het noodig u te zeggen", scurqft Maeteilinck uit Nice, dat dit onderhoud met een Nederlandschen kunstenaar van 't begin tôt Tiet einde uitgevonden is, dat het een sohaamtelooza leugen is en een schandelijke vervalsoliing ? Ik heb geen Hollandsoh axtist of kunstenaar ontmoet sodert het l>egin van den ooiriog en als ik over Dui schland spreek, dan is het me onniogeiiji, andere woor. den te vinden dan vormaledijdingen, zo.oals het mij onmogelijk zou zijn al zou ik nog duizend jaar leven, te ver-geven of te vorgeten, wat het aeeft doen lijden aan ons holdhaftig en on-gelukkig vaderland. MAETERLINCK." 65,000,000 obussen. De Lokal Anzeiger schat op 65,000.000 het aantal obussen, dat de bondgenoot. n in Chatn pagne en Artesie hebben verschoten. Voor eene van de Duiteohe divisies vielen op 22 September niet minder dan 8.000 obussen, terwijl er 's anderendaags op de zelfde pJaats 120,000 werden geteld. Op een front van 16 Engelsche mijlen viel een regen van 900,000 obussen per uur, zoodat men bere-kent dat 61 8 XJ 000 obassen er gevallen zijn gedurende drie dagen en drie nachten onaf-gebroken beschieting. Uitwisseling van gewonden. De eerstvolgende uitwisseling van gewonden over Vlissingen zal vermoedelijk niet voor begin Decemoer plaats hebben. De duurie In Ouitschland. Het Parti|bestuur der Sociaal-Democrati-sche l'arlij en het Hoofdbestuur der Vak-vereenigingen in Duitschland hebben tôt den Ilijkskanselier een adres gericht tegen de steîselmatige opdrijving der prij-zen van levensmiddelen. Wegens de prijsopdrijving van de laat-ste week op de aardappelenmarkt en vocrai op bijzonder schandelijke wijze in den boterhandel, - hebben zich vertegenwoordi-gers der genoem.de lichamen Zaterdag 30k nog bij den m.nister Delbrùck persoonlijk vervoegd om hem nadrukkelijk op den ernst van den toestand te wij.zetn ©n on-middellijk ingrijpen te verlangen. Mot aile noodlqdenden, zegt o. m. hpt adres van parlijbestuur en vakverbond, moeten wij het bittere verwijt uitbrengem dat in Duitschland een groote groep btv 'anghebbendon bestaat, die onverschillig blijfl voer ai deze ellende, voor wie de prijzen ai.ijd nog niet hoog genoeg zijn. Klinkt het niet als de bespotting van den toestand der behoeftigan, wanneer thans de eene ondernenilng na de andere haar toegenomen w;nst uit de levensmiddelen-industrie bekend maakt? Dat is een be-wijs hoe schaamteloos de noodtoestand wordt uitgebuit en hoe dringend noodza-kelijk een krachtig ingrijpen is door de rijksiegeering. Een tegensîag. Uit Kopechagen wordt gemeld dat het tw;j elachtig is de Kobelpnjzen dit jaar uit te rei>en, daar zoovele ge.eerden m de ver-schillende legers dienen. De Noorscue blaaen melden dat het comité besloten had <?en> nobeiprijs aan een grooten Enuelsctien geleerde te geven wanneer de ùjdiug werd veinomen dat hij in het Engelsch leger was gesneuveld. Zij rooken een sigaar.... Er wordt verteld dat dezer dagen het fransche voetvolk bij 8ouc ez een duitschen loopgraaf be^tormde. Terwijl de poiius hem rein maakten, vonden zij er een kistje sigaren. Elk man bad er een opgestoken toen voor-waa ts werd gebiazen. N lemand nain de sigaar uit den mond en de Piui en zag zich aange-vallen door veertig onverschrokken maar te-vreiien uitziende soldaten die elk een sigaar rookten en er eene aan den vijand deden rooken bij middel van hunne Rosalie. Servische namen. De oorlogsberichteu uit Servië worden niet duidelijker door de a^rdrijkskundige namen. De volgende uitdrukkingen komen nog al vaak voor en daarvan geven wij daarom voor belangstellende lezers de vertaling: (Jora = berg, planiua = {gejberg(te), vrh = berg(topj, khsura = bergpas, jezero = meer, polje = vlakte. Stan == oud, novi = nieuw, sveti = heilig, mali == klein, goljemi, veliki — groot, kolnji == beneden, garnji — boven, beli—wit, erni, cerni = zwart Ket Duitsche schrikbewlnd isi Beigêë. 1SQ9 Jongelinpn gevangeu geaomen te Brsssel onder Msbedreiging. Een pas uit Brussel in Nederland aan gekomen Belg meldt ons het volgend opschud-dingwekkend nieuws : Wcensdag 1.1. werd te ëSpus-se3 een beriçht aangeplakt dos BeSgssche diensf plicliiigen opi«oepessd zich bisisisen 2 maal 24 uren aan te meïden op de Cammandantuui*. Oe nalatigen worden met fusiBieering be-areïgd.Hoef ik u de verslagenheid der burgerij te beschrijven ? Op de doodsbedreiging kwamen er zich den eersten dag ongeveer 1500 man aanbieden. Een groot getâl waren vergezeld door hunne bloedverwanten ; deze, beangstigd om het lot hunner beminden, wilden hen niet verlaten zouder te weten wat er van hen zou geworden. Op hooger bevel werd de straat waar de commandantuur gevestigd is afgesloten. Duitsche patroudles jaagden de familieleden uiteen, ondanks het piotest en veler tranen. De 1500 man werden gevankelijk weg-gevoerd, hunne familie in de grootste onrust achterlatend. Men verdiept zich in gissingen omtrent het lot dat de jongelingen te wachten staat. Wij vioegen onzen zegsman of do Duitsche ukase ook op andere plaatsen was uitgevaardigd, maar dat wist hij ons niet te zeggen., Scurikaanjaging was, naar aller meening, het doel dat de Duitsche beulen beoogden toen ze Miss (Javell fusi leerden. Schrikken en beven moesten de Belgen bij dit voorbeeld doen. Begrijpt men, na de doodsbedreiging en de gevangenneming van 1500 Belgen, tôt wat den dood van Miss Cavell moest dienen? 0, beulen I die het net hebt uitgespreid en in een ruk hebt toegehaald. Do weerwiaak zal verschrikkelijk zijn. Hoe de boereu worden gek ne veld. De volgende verordeningen zijn afgekon-digd te Gsnt : lo. Het is verboden aan het vee te voede-ren : hooi, vau gras of klaver, van de eerste zoomin als van de tweede snee, of droog vee-voeder dat m de schuur is binnengehaaid, zoolang er nog knollenloof, klaver ot gras staat in de weiden, de velden en lan^s* den weg. Het gebruik van droog veevoeder zal in ieder geval verboden zijn voor den len December 1915. Elke overtreding wordt ge-stralt met een boete van Mk. 5000 of gevangen isstraf tôt 3 maaudeo. Duitsche soldaten wei^eren naar 't Iront te trekken. 30 getusilleerd. Een onzer Antwerpache correspondenten melut ons : De ontmoediging loopt onder de Duitsche troepen in België op opzieDbare wijae voort. Ve.en veizwygen met meer dat ze de zaak van Duitschiaud verloren acnttn. De verliezen in Champagne waren zoo gioot, dat ze naar 't front vertrekksn als was hun Jaatste uur gesiagen. De Yser en Champagne, ze noe en ze twee slachtbauken. Zonder hoo,j op winnen worden ze maar de vijaudelyko granateu ten proot geworpen. Dat is bun dot le kiacht. (ievallen van oproer doen zich herhaaldelijk voor, maar worden gewelddadig gedempt. 30 soldaten die met gewillig naar \ Iront wilden gaan, werden in t begin dezer week ter dood veioordeeld en onmiduellijk voor den kopge sclio. en. Een jonge Beier vertelde me: „0p het front trachten de Duitsche soldaten met hunije tegenstanders overet-n te komen oin op elkaar met meer te schieten. i en Oificier Liad he^ parlementeeien v n loopgraaf tôt loop-graai ondeisch^pt en joeg met zijn revo ver twee der weigeiaars een kogel door de hei-senen. Een der so.daten die deze sommaire teieehtstelling machieloo-» aanzag, werd krank-zinnig en wieip zich op den o ficier. Deze wa,-i bijna gewurgd.en hy zou zeker den laatsteu adem uitgeblazen hebben ware een feldwehbei niet toegesprongen. De andere soldaten lieten den kra kzinnige maar oeg an. Men had de grootste moeite den ongelukkige meester te worden " Ook te Antweipen en Brussel slapen zekeie Duitsche olfieieren al lang niet meer op de twea ooren. Ik vernarn dat een luitenant die in staat van beschunkenheid bij de brug van Laeken met zijn sabel voorbijgaande soldaten dreigde, door dezen in de vaart geworpen werd. Hy kwam er gelukkig af met een koud bad. Het feit wordt door het Duitsch commando geheim gehouden, maar wordt niettemin door [ de bevolking druk besproken BELGIË. De geldroof der Duitschers. De Duitschers hebben thans een nîem? middel gevonden om hun metaalnood te paaien. Aan al de spoorweglokketten is volgend bé» richt aangeplakt : „Men moet met gepast geld betalen. AlleCa gond wordt gewisseld." Papieren-geld nemen ze aldus niet meer aan om geen munt te moeten terugkeeren. Goud nemen ze, o zoo gretig aan ! om papieren-geld te kunnen weergeven. Waar ze het halen I Straks zullen ze nog een belasting op banfe» papier heffen om de Belgen te dwingen hunne munt af te dokken. Braisant. Onderricht aan werkioozen. Het gedwongen onderricht aan de werfc» loozen van 10—40 jaar zal niet kunnen worden georganiseerd onder toezicht van het Nationaal Comité van hulp en voeding, zooals» in het oorspronkelijk plan was uitgewerkt. De gemeenten zelf, zullen ieder afzonderlijk maatregelen moeten nemen voor de organisatii dezer cursussen. Deze cursussen zullen overigens niet ver» plicht zijn, in dier voege, dat geen enkel® dwangmaatregel genomen zal mogen wordeB tegen onwillige werkioozen. In de provinciea Brabant en Antwerpen en in een deel va» Oost-Vlaanderen, zijn de cursussen reeds ge-regeld aan den gang. Yooral te Brussel staan sommige van deze cursussen — zooala dû» voor de metaalbewerkers — reeds zeer ia aanzien. figstwerpeni Raak. Op de Groonplaats staat een boer lachen, terwijl 'hij naar den torea kijkf, Natuurlijk zi]n de Antwerpenaars altrjci nieuwsgierig en weldra schaart zich eeai hoop v.olk rond hem. Hij lacht voort. Twee Duitsche soldaten brengen hem naac de kommandantur daar hij een volks-oploop veroorzaakt. Daar aangekomen zegt men hem dat h.ij 3 maanden gevang zaj hebben indien M] niet zegt waarona hiJ lacht. Dan zegt ons boertje: Voor 5 jaar ben ik te Antwerpen; g9» weest toen er een vliegweek was. Er werden tqpn verschillemde vlaggen op defl toren uitgestoken. De zwarte vlag lwi.ee> kende: wij vliegen niet; de wîtte: twijfel-achtig, en de roode: wij vliegen. Nu ziai ik die drie vlaggen tezamen op. den toren!, Wanneer gaat gijiiê vliegen? > Oosl-¥laandere?i Het garnizoen in Gént. Bijna aile soldaten zijn vertrokken. Mefl weet niet of ze naar den Balkan of naar elders vertrokken zijn. Als garnizoen blij1-ven' niets dan oude landstormers over. Het alarm van 25 September. Het alarm van 25 September is ernstijf geweest. Officieren en soldaten moesten zich gereedhouden om te vertrokken. Aa.i de inwoneis is bevel gegeven geweesi de vensters te sluiten en het straatlioat uit te doen. De Moffen z^n er me?-den schrik afgekomen. ^enegouwen. Zorgwekkende toestand te Quaregnon, ( Bart.) De armoede laat zich te Quaregnon Iangzaain meer voelen. Ze'fs het grijs brood komt buiten bereik der arbeidersbeurzen te staan ; h«t koât 0 5 J fr. de kilo. Vanaf 15 October steeg de pint melk tôt 10 cent de pmt. De boter doet 5 fr. de Kilo. Ue toestand der mijuwerkers, die dan nog de raeest bevoorrechte zijn ia al lang niet rojskieurig: zij werken vier en vijf soms zes dagen per week aan 5 fr. à 5.50 fr. per dag, wat eene verminderin^ der loonen van 25 a 30 p. c. veitegenwoordigd en in verhouding met de levensduurte is de koopkracht dezer arbeiders zeer gedaald. • Dit zijn de loonen van de kappers. De laderï en manoeuvermannen zijn hieriu niet begrepen. Het onderwijs te La Louvière. (Part.j De 4e iagere graad telt 90 leer» liDgen, een cijfer dat vorige jaren nooit be« reikt werd. Voor drie jaar waren erslechtl6 en 40 ieeifingen opvo gentlijk. Taliijke werkeloozen volgen de lessen. Het bijwouen der school geeft over 't algemeea uitstekend bevrediging. Een nieuwe cooperatieve bakkerij. (Part.) De iioeralen der gemeente La Lon-v.è.e hebben een cooperatieve bakkerij gesticht en ijveren voor het winnen van klanten. Een concuirentie-strijd is daardoor ontstaan met de reeds bestaande werkers-cooperatiaven. 8 Duitsche déserteurs doodgebliksemd. Een Duitsche grenswachtpatrouille vond ta Fouron St. Martin (in België) de lijken van een achttal Duitscho déserteurs. Het waren slachtoffers van de electrische draadvera perr |

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes