Belgisch dagblad

1356 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 21 Decembre. Belgisch dagblad. Accès à 16 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ff3kw58d59/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

lste «fRargang ÛINSDAO 31 DECEMBER 1915 No, 83 * - v" ABONNEMENTEN. Per 8 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse iummers: Voor Holland 5 cent voor Buitenland 7'/j cent. DenHaag. Prinsegracht _ 39, ïelef. Eed. I Adm. 7438. BELGISCH DAGBLAD ADVERÏENTIEN; Van 1—5 regels f 1.50: elt# tegel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon Honse Lloyda Avenue E. C. Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoojdredacteur : L. DU CASTILLON.~ OVER OORLOGSVERGOEDING. Meer nog dan in de vorige oorlogen, is in dezen de schade ontstaan door oorlogsfeiten belangrijk geweest, en dreigt nog steeds be-langrijker te worden. Dit is dan ook de reden waarom de kwestie der oorlogsver-goeding de geesten al meer en meer bezig boudt, nog vôôr dat de oorlog geëindigd is. Volgens het oude recht hadden de burgerSj ^velke eene stoffelijke oorlogsschade geleden hadden, geen aanspraak op schadevergoeding van den Staat waarvan zij onderhoorigen waren. Oorlog werd beschouwd als een Leir-kracht, welke niet te voorzifjp was, en waarvan ieder, die er door getroffen werd, maar zelf de gevolgen dragen moest. Ne>chtans werd de strengheid van dit rechtsbeginsel getemperd door het toekennen van vrijwillige vergoe-dirigea van den Staat. In dezen geestwerden in Frankiijk de wetten gestemd van 10 Juli 1791, 27 Februari 1793, 16 April 1816, 10 Augustus 1853, 6 September 1871 en 7 April 1873. Do wet van 10 Augustus 1853 zegt namelijk uitdrukkelijk dat: „alle bezetting, aile be-rooving van genot, aile vernieling, of welke schade ook voortspruitende uit een oorlogsfeit of uit een verdedigingsmaatrehel gedurende den staat van beleg, of uit een leger of afdes-ling tegenover den vijand geen recht geeftop sehadevergoedin g". In het jaar 1871 verhieven zich nochtans in de Fransche Karaer zelf stemmen tegen dit beginsel. Louis Passy verklaarde er dat de oorlog geen heirkracht is ; het is een be-lasting in bloed en geld ; iedereen moet ze betalen ; gelijkheid van rechten en van gevaar tusschen al de kinderen van het vaderland, is het beginsel van nationale solidanteit, waarvan w'ij do toepassing zouden willen zien tijdens de regeling van dezen oorlag. Sedert dien beeft het solidariteitsgevoel in de wereld veel veld gewonnen en zelf deze oorlog, welke de volkeren tôt twee groote groepen vormen, heeit als gevolg het gevoel van broedersehap buiten de grenzen van het vaderland te doen uitstrekken. Het is ander-maal Frankrijk, het land dat sedert de Fransche Eevolutie zoo menigmaal het voorbeeld gegeven heeft van edelmoedigheid en voor- uitgang, dat weer de weield een stap verde: heeft doen maken in deze voorname kwesti< der oorlogsvergoeding. Den 4 Februari 1915 heeft de Franschi Republiek een decreet uitgesproken op gronc van de wet van 22 December 1914 de soli dariteitssehuld der geheele natie erkennend het recht tôt vergoeding is niet meer eei burgerlijk, individueel, maar een sociaal recht Dat is een mooi, eollectief beginsel; de oor logsschade kan iedereen overkomen; waaron zou dan de gelukkige, die er onder geleder heeft, niet bijdragen om zijn broeder, wiei ze wel overkwam, te ondersteunenê En waar om zou de bewoner der Zuidelijke Departe menten, welke niet door den oorlog te lijdex had, begunstigd blijven tegenover dien dei Noordelijke Departementen ? Het decreet van 4 Februari 1915 heefi meer gedaan : gedurende den oorlog zejf heefi het eene eerste toelage van fr. 300.000.00C aan de voornaamste slachtoffers van den oorlog toegekend. Na den oorlog zullen nog andere toelagen gestemd worden, Er is zelfs spraak ook eene schadeloosstelling voor te steller voor diegenen welke eene onrechtstreeksche schade als door diefstal, opeischingen, ver-krachiing, oorlogsschatting enz,, geleden bëb-ben. Mr. Joseph Vassière heeft eene interes' santé brochure : ijtude sufles indemnités de guerre gesehreven. De kwestie is echter te weten of de Fransche finantiën na den oorlog in staat zullen dit al te betalen.Wij, Belgen, hopen wel dat geholpen dooi onze bondgenooten, wij den oorlog zullen kunnen doorzetten totdat wij onze vijanden zullen kunnen dwingen eene oorlogsschatting te betalen, welke op eene afdoende wijze de ontzettende schade zal herstellen door het land en de burgers geleden. Mocnt deze verwachting verijdeld worden door onvoorziene gebeurte-nissen, dan wachten wij van het solidariteitsgevoel van onze bondgenooten, waarvoor wij ons opgeofferd hebben, gelukkig de bescha-ving en het recbt te "kunnen dienen, dat zij onze Regeering zullen helpen om de gapende wonden te genezen. DE TOESTAND Aan het Westelijk Iront is eene zeer heftige kanonnado aan den gang. Zal zij een algemeen offensief voflraïg|a«n, zooals dit gewoonlijk het geval ist? De fransche militaire critici zijn bijster on-geloovig. Laat ze maar konien, zeggen zij, zij zullen weten hoe wij het gesprek zullen voeren, doch een gesprek is nog niet begonnen." Nochtans seint men 3at de lteteer te Charleville en aan het front van Champagne wordt verwacht. Houdt zijn be-zoek verband met het offensief ? Voor de tweede muai hebben de vlie-geniers der bondgenooten Metz gebom-barééerd.Ve-ertig bonimon hebben het station ver-nield. Dit is doelmatig werk. Aan het Oostelijk front artillerievuur. Tusschen Oo'stenrijleers en Montegrij -nen wordt steeds fel gevochten. De Montenegrijnen verdedigen zich als leeuwen. Te Valona, Albanie, zijn 30.000 Ita-lianen ontseheept. Het is niet veel, doch het is een begin. In het JJoorden van Albanië blijft de toestand der Serviërs lastig, omdat de. Albaneesc-he havens onveilig zijn en do Albaneezen de Servische troepjes op de hielen zitten. Dank aan de Italianen zullen de wakkere' Serviërs zich kunnen herinrichten. Dit gebeurt dan ook ge-leidelijk. Zij zijn er ten getale van 150.000 man. In het Balkan is de toestand steeds duîster. Men vermoedt dat de legers van Mackensen en Gallwitz, waarvan men niet meer hoort spreken, naar het "Wes-ten zijn gezonden om er een grooten doeltreffenden slag te wagen, gezien de s ygende onrust in Duitschland, waar nongeroproeren aan de orde van den ag zijn. (Men leze verder ons eigcn C™ r m defSf3ke standjes te Keu-en..te Munster). Militaire deskundi-gen zijn echter van meening, dat de Duitschers weldra onverhoeds voor Sa-ionilu zullen staan, terwijl de Bulgaren •aan de Grielcsche grens zullen bliiven Jegeren. J Zih die zich. met ingang van 1 Jan. a.s. als kwartaal-lezer op ons blad abonneeren, ontvangen de nog verschijnende nummers gratis. * ÀâiliOQÈg yan baron van • de Werve de Scinde. (Van onzen Rotterdamschen correspondent). Eene tijding uit Antwerpen maakt mel ding van de aanhouding van baron van de Werve de Schilde, burgemeester van Schilde-bij-Antwerpen. ,,Baron van Schilde", zooals men ge-woon is hem te Antwerpen te noemen. maakt deel van den alleroudsten Ant-werpschen adel. De van de Werve's hebben dan ool een groote roi gespeeld in de Antwerp sche goschiedenis. Burgemeester . van d< Werve, aan het hoofd zijner stadsmdch ten en burgergilden, verdedigdo zoolang er nog een aantal mannen beschikbaaj warcn, de stad Antwerpen tijdens dei inval der Spaansche Furio in 1576. Doodelijk gekwetst werd hij uit dei strijd gedragen, terwijl Antwerpen vooi de drie vierden in brand stond. (Het best is nog maar geene vergelijkinger te maken). De huidige baron van Schilde werd aangehouden in zijn prachlig hôtel vai het Kipdorp, te Antwerpen, onder be schuldiging zich van dragers bediend t( hebben om brieven te ontvangen van he Belgisch front, via Hoiland... Wat schelmstuk, niet waar ? Mevrouw van de Werve de Schilde behoort tôt den F r a n s c h e n adel VAILLANT, f ' Een telegratm, dat ons Zaterdagavomd toekwam, meldt onfj uit Parijs het over lijdten van den heer Vaillant, den beken dien socialist. De overletlene was voor België een be proefde vriemd. Hoe dikwijls is hij ei niet opgvetreden iri socialistîsche congres sen en andere vergaderingen, in zijne hoedanigheid van lid van het Internatio-naal Socialistisch bureau. Vaillant was lid der Internationale, toen de Commune te Parijs uitbrak. Van haar was hij een werkzaam hoofd-man. Later werd hij lid der Fraiiscnc Kamer. Met Jaurès en Guesde vormdë hij vroe-ger een triumviraat in de socialistische partij vain Frankrijk. Vaillent ha<ï der leeftijd van 75 jaar bereikt. ' Links en Redits. Onze minister3. De heer Segers, minister van spoor-wegen, marine en posterijen, heeft te Tours en te Orléans gesproken. In deze laatste stad werd hij door den ge-meenler&ad ontvangen en verwelkomd. Daarna heeft de minister het woord ge-voerd in het Alhai) bra waar 2500 toe-hoorders naar zijn warm en welsprekend woord hebben geluisterd. De prefekt, hooge magistraten, de balie, dfâ gemeen-teraad en generaals waren ajanwezig. De minister heeft gesproken over ,,Onze re-d^nen te hopen." Onze krc.nige en kernachtige Kardinaal. Den 15 Augusti hocft ka-idinail Mercier voor do grot van Lourden te Jette , bij Bîussel1 gesproken vdoir een ontziggelijke meni-gte bedev.^axders. Nu miar kent men den authentieken tekst van zijne lan-spiaiak.De gir.oote paitriot aegde o.m. het vol1-gende: „Ik houd er aan te zeggen hoe tro-tsch wij op u zijn; mijne Jxroedess*. Geen dag gant voorbij c<? ik ontva,irg uit den vseemde, vm vriendeh uit aile natiën brieven van xouwbekkg die b jra al'lcn eiindâgen met de woordon : • Anna, Belgenland." Ik antwoord dan : fîfeen, geen ami- Beîgenland, maar grooit Belgenland, O'iivergelijkelijk Belgenland, heldhattig Bel-genîand.'Op den laardbol' is' zij maar een stipje, dat veie vreemdelingen slechts aoor een vergyooiiglas zouden bezichiiigen. Heden is er geene natie ter wereld die niet hulde brengt aan dai Belgenland. Wat is ons tend ^root en schoom. Indien de vxeesnden luet zxgen als wij dan zouden zij weten dat, ni een jaav îij-den, er nog geen enkel Belg wordt ge-"voniilen die weeiiit of die mort. Op mijn weg heb ik nog niet ontmoet een arbesder zonder werk, een Vi<>uw zoiniea' hulpnnddelen, eene moeder die ti-eurt, t ëaë eclitgenoote in rouw, die mort. Men buigt zich onder de banden der Voorzienigii«id. Dit onjhutst de nannen, die sedert een jaar onder ons ? n. Ziedaar een jaax dat zij bij ons zijri en z'ij kennen ons nog niet. Zij zijn verhaast. Anderzijds mort uie-mand. Wij a lien eerbiedigen en zullen voortgaan butine réglemente a te eer biedi-gen, doch daarentegen béeft geen en-' kei hart zich aan ben gegeven. En w ij hebben, een k o n i n g, een eenigen koning en wij zullen al'tijd maar één koning hebbenl' «eu donder van toejuiiehirigen steeg uit de scharen op en a.an hèt gejuich scheen geen .einde te komen. Ziedaar, o neuLmlen, hoe de Belgen, W.alen en Vlamingen, als eea levende muur vereenigd zijn meit den kardinaa! v^n Mechelen rond hun koning, den held van den IJzer! Ongelukkiglijk schijnt de ziel van den Belg voor u een yerzegeld boek en gij luistert liever naar enkele hier " overgewaaide verklikkers, spionnen, dronkaairds, déserteurs en land-verradera die elke rechtzinnige loyale Belg, Vlfliming, o£ Waal, als uitsebot ver-acht.Nog miss Caveil. Le XXe Siècle heeft betrouwbatre berichten over het einde van de heldhaf-tige nurse ontvangen: Door eene ver-fijnde wreedheid hebben de Duitschers liaar verplicht de strafuitvoering van den arcliitekt Bancq bij te wonen. Dit fusili leeren van een mensc-h heeft miss Caveil doen bezwijmen. Dan heeft die officier, die het peloton koinmandeerde, haar met een revolverschot godeod. Rauberzweig, de wreede gouverneur van Brussel, heeft de executie dier vrouw verliaast om te verhinderen dat genade zou kunnen verleend zijn. Die beul heeft de Duitsche z-^ak meer kwaad gedaan dan een nieuwe nederlaag aan de Marne of aan den IJzer. « Laat ons hopen dat hij steeds gouverneur vain Brussel zal blijven, om door zijn beulenwerk, den haut onder de bevolking noi<f gloeiender te malien. Kau-berzweig is onze beste helper in het f bezet gebied. Hei verdrag van Londen. Le Journal des JJébatts schrijfi : ,,De bijtreding (van België aan het Verdrag van Londen) zal eene akte van soevereiniteit en vastberadenheid we-zen die aan Duitschland zonder omwegen zal beteekenen den overwogen en taaion wil tôt het einde toe te gaan. Zij zal vAn De Panne en van Saint e-A dresse de p 1 a g e r ij e n der vredesduiven verwijdle-r e n. Boveildien zal zij België, diat essen-tieele eischen heeft te doen kennen en, bm ridderlijke en voorzichtige redenen tôt heden, die niet luidop heeft laten hooren, thans toêlaten, krachtiger deel te nenien aan wat zijne nationale be-îangen betreft, aan de gemeenschappe-lijko studio en aan "de Vaststelling der al-gemeene voorwaaxden van den yrede." In denkelfden zin hebben wij ons ook uitgelalen. Nieuwe inlichtingen uit Le Havre latea ons toe te zeggen dftt gehoi-roe onderhandelingen acbter den rug van <je veratatwoordelijke regeering hebben plaats gehad, dlie, ten slotte, slecht kon-den iiitdvvaaiçn voor de belangen van België. Dit geknoei ia nu stop gezet.- Burgsmesster Max te Glatz. Een der vrienden van den burgemees ter van Brussel, heeft van hem eei schrijven ontvangen, gedagteekend, 2 No vember 1.1. Daarin sclixijft hij: ,,Sedert zes maanden bevindt zich hie. een grocpje officieren, dat zeer sympâthiel schijnt. Die heeien mogen vrij met elkan ker spreken. Voor mij onbekende redenei is het mij streng verboden de minst' voeling met lien te hebben. Gij spreek me van banketten, die ik later zal voor zitten. Ik vrees sterk, dat ik van ni tôt dan het spraakvermogen te zuller verloren hebben.'' Uit die woorden blijkt, dat do beej Max als een gemeene gevangene word behaiideld. Als een boosdoener moet bi in een cfîj zitten, o-vergeleverd aan d< stréngSte afzondering, zejfs niet mo-ger spreken met Duitsche officieren. Is het dan te verwoncleren, dat L( Matin van Parijs, wiens Brusselsche correspondent, in Le Havre verblijft, kraeht dadig tegen die barbaarschheid protesteev en vraagt dat Koning Alfonso of président Wilson voor den burgemeester vai: Brussel zou ten beste spreken. Aile Belgen sluiten zich bij die hooj; aan. Het is onnuanschelijk een mensch, die niet weet waarom liij gevangen is, reedï 13 maanden in den kerker verblijft, zon der door een rechter te worden geboorJ De Paus, die genade verkregen beef voor den heer de Hemptinne, zal zicl ongetwijfeld bij don koning van Spanje en président Wilson »'t»egen. Zelfs diuven velen de hoop koesteren dat de Koningin der Nederlanden, die zicl wellicht zal gebeugen, hoe féèslelijk zî in 1910 door den heer Max ton stad huize van Brassel werd ontvangen, de eerste zal willen zijn om den Duitseber Keizer te verzoeken Max eindelijk in vrij heid te doen stellen. Ir. Dr. Johann I® leeit gesproken Delikwidateurvan.de Stem van Gerretson wiens jongste reiâ heen en weer naar Gent me een duitscli pas, bekend is, heeft gesproken Jn denzelfdea Amaterdammer waa wij da striemende aftakeling der duitschi Toekomst door prof. J. A. van Bame lazen, heeft de vriend der V 1 a a m s c h c Post, over plannen van tolverbond tusschei België, Frankrijk en Italie gesehreven. Voo mr. dr. Johann Eggen was dit maar eeni gelegenheid, om als een slang in huis te sluipei en zijn venijn uit te braken over Vlaainsch en Waalsche regitnenten en over zeliregeei inj met jop zichzelf staande \?) uitsluitend Vlaam sebe administratie. Dit zijn, beweert de plaats vervanger van den Waien Jacob aan de Stem gevestigd in deNorddeutsche Lloy i, te Amster dam, punten van het Vlaamsch [ rogramma. Weike bevoegdheid Mr, Dr. Jobanj Eggen om zuike ingewikkelde en spécial vragen als "deze van eep Tolveibond tusschei aile geallieerden en niet alleen tussctien ge noemde drie la'nden met gezag te behaudelen Hoegenaamd geene. Ondanks zijne titels i sieur Eggen geen economist. Als onderge schikt magistraat heeft hij een tijdje in Gong-verbleven. Van verdere diënsten werd algezieo De Belgiscbe regeeiing bsnoemde dieu solli citant ook niet te Aniwerpen, noch te Lirussel waar hij eene plaats aan de rechtoank ver langde. • Inde irae. Voor den oorlog was die heer een onbekend> in de strijdende Vlaamsche beweging. Wat zijne separatisçhe politiek betreit waar schijnlijk is deze alleen te verklaren door d< hoop in een gescheiden Vlaanderen aan eei postje te komen. Is dit het geval niet voor de meesten di( langs dien kant overhellen ? De Duitschers en Duitschers alleen zijn he die n a de bezetting van België met dii punten voor den dag zijn gekomen en hunni agenten, Vlaamsche stemmen, Dietsche s^em men en Duitsche posten in die richting doei marcheeren. Dit is de eerlijke waarheid. P. S. In Frankrijk zièt men overal uitge plakt de woorden : „Zwijgt en wautrouwt" Zouden de Belgen in Nederland ook di voorbeeld niet kunnen navolgen, sedert wi in den Haag den beruchten Léo Picard vai de Duitsche Post ontraoeten en mr. Dr Johann Eggen te Amsterdam verblijlt. Dez> laatste is een trouw bezoeker van het Cab Hollandais, op de Groenmarkt, alhier, waa bij zekeren dag een bloedige beleediging ui den mond van een rechtgeaarden Belg moes hooren. De moedige meester en doctor heef dan die „Janvodderij" met Boudhistiseh< weerloosbeid opgeraapt. Cela dépeint l'homme. Een ectite Belg heeft meer temperament.. De redactie van de Amsterdamme weet nu wien zij de gastvrijheid verleent De beste Belgen zouden zeer gesmart wezei zoo zij verder toeliet, dat Sieur Eggen zij) ongelukkig vaderland in den populatre: Groene mocht besmeuren of verscheureu e: een bevriend hollandsch 'blad misb'ruiken oc te werken voor den koning van Pruiseu... Mrerte Bilpë-Niflorlaifi. i Aan de hier verschijnende dagbladen vrordt het volgende beriebt gezonden : Op bevel van den gouverneur-generaal zullen, wat betreft de verzending per post van dagbladen, tijdschriften, boeken en muziek, de :• volgende beperkende bepalingen onmiddeilijk : in werking treden. Het verzenden per post van dagbladen binnea i de gienzen van het gouvernement-generaal eu : met bestemming naar onzydjge t landen, welke in postverkeer staan met België, n.l. Denemarken,Luxemburg, Neder-i land, Zwitserland, Zweden en Noorwegen, i is alleen toegelaten : a. wanneer de zending geschiedt door den uitgever of den drukker van het dagblad of tijdsehrift'; b. wanneer de ï zendiug gericht is aan de Duitsche overheid, ; aan Duitsche beambten of militairen, ofwan-: neer zij door dezen verzonden is. Geen andere zendrng van dagbladen of tijd« schriften zal per post binnen het gouvernement» : generaal mogen plaats hebben. Eveneens zijn van den post» dienst uitgesloten aile zendin» gen van muziek en boeken van en naar bovengenoemde onzy-dige landen. In de bepalingen omtrent het postverkeer tusschen Duitschland en de daarmede verbonden landen — Oostenrijk, ïïongarije, Bosnië, Herze-gowina en Turkije — wordt geen verandering ; hoegenaamd gebracht. : De raraap wam trnSlie, L ! Ce Duitsche zwarte hand. Onze correspondent uit Le Havre : sehrijft dat men meer en meer vermoedt i dat de Duitschers de liaaid hebben in d!e rani"p van Graville. De bewering van den L o k a 1 A n z e i g e r die onmiddeilijk . sprak vam gémis aan voorzorgen van wego de Belgischo regeering dteedi reedS Inadenken. Was het geene .peinte" om de mis-.r.<! ta vei:i>fti,areii V In aile geval heeft het ministerie van oorlog te Sainte-Adresse oyereenkomstig met de toesteinm'ing van het département van justifie bevolen dat het kruit eerst en vooral nauwkeurig zal onderzocht ' worden vooraleer gevoerd to worden naar t de laboratoria waar het behandelt wordt. • Elke kist zal ter plaats geopend en on-derzocht worden. Aldus zal men wel- j licht eene aanwijzing vinden om te zien ' of de Duitsche zwarte hand niet in de 3 zaak is gemengd. Twee verzendingen 1 amerikaanseh " kruit dat voor rekening! ■ van den Belgisc-hen Staat zijn a&ngeko-3 men, zullen het eerst worden onderzocht. 1 De belgische regeering heeft lO.COO fr. 3 aan de failli lies der fransche slachtoffers 5 geschonken. Eene openbare insehrijving is reeds geopend. Do weraen zullen in * het gesticht te Etretat opgenomen wor- > den. Het offieîeel comiteît voor de slachtoffers heeft als presidenten den burge-1 meester van Le Havre, den heerMorgan-3 de, den heer Schollaert, voorzitter der 1 belgischo kamer. Z. M. de Koning der Belgen heeft da-deiijk eene gift van 5000 fr. laten opzen-3 den. ^ De paus hoeft zijn rouwbeklag en 5000 3 fr gezonden. Het Belgian office van Londen (hôtel " Cecil), heeft een zelfdo som gestuurdi. ©iBiiisfesi te iCeiilesi 3 ©il fe Mi gosier» 3 (Part, van de grens.) .Nieuwe zeer groote i onlusten zijn in Duitschland uitgebarsten,onder anderen te Keulen en te Milnster, wegens den î hongersnood. Het bericht hiervan is DOg niet door ds pers medegedeeld. Het karakter van b deze onlusten, welke op een opstand beginçen s te lijken, is erger dan men kan vermoeden. > Bet volk schynt wakker te worden en zich - niet meer te willen laten leiden door hefc i militarisme en de regeerende klasse. In deze beide steden, zooals onlangs te Berlijn, is de politie onmacbtig geweest om de volksmenigte tegen te houden en heeft men het leger ter hulp geroepsn. Nadere berichten zijn nog niet . bekend ; alleen wordt van den opstand te t Berlijn verteld dat er menige dooden gevallen I zijn. i In de Duitsche hôtels kan men nog ailes . kriigen, natuurlijk aan hooge prjjzeu. Doch de 3 bu'fletten der stations zijn gesloten en het volk s lijdt werkelijk honger. Het brood K. K. 13 r niet te eten, men kan evengoed zagemeel ge-t bruiken. Al wordt er veel aan de Nederland-t sche grens gesmokkeld, het is maar een druppel t water in de zee van den Duitschen hongersnood. 3 De afkeer tegen. het Duitsche militarisme wordt ook hier aan de grens al fellei' en feller, waar destijds eene groote pro-Duitsch gezind-heid heerschte. Daarentegen geven in Duitsch-r land zelf de regeerende klasse nog steeds het , voorbeeld van gehechtheid aan het Pruisisch i stelsel en zijn hoofd, den Keizer. De dames i zijn nog waanzinniger dan de mannen; eea i klein voorbeeld: het is eene mode geworden i de jonge kinderen te laten stil staan voor de i winlsels waar het portret van den Keizer te zien is, en hun het militaire teeken te latefl makenl

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes